Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2   Erhvervsakademiernes formål og opgaver

Kapitel 2 a   Udbud i udlandet

Kapitel 3   Styrelse

Kapitel 4   Tilskud, lån, vilkår m.v.

Kapitel 5   Kapitalforvaltning, regnskab og revision

Kapitel 6   Sammenlægning, spaltning og ophør

Kapitel 7   Tilsyn og kvalitetssikring

Kapitel 8   Oplysningsforpligtelser

Kapitel 9   Øvrige bestemmelser

Kapitel 10   De studerendes adfærd og klageadgang

Kapitel 11   Ikrafttræden, overgangsbestemmelser og ændringer i andre love

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 537 af 12. juni 2008 og § 2 i lov nr. 590 af 26. juni 2009. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud efter økonomi- og erhvervsministerens bestemmelse, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 516 af 12. juni 2009, der er gengivet i bekendtgørelsens slutning. Den indtil da gældende bestemmelse er gengivet i note 1.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Erhvervsakademier er selvstændige institutioner inden for den offentlige forvaltning.

§ 2. Erhvervsakademiets navn fastsættes i vedtægten. Betegnelsen erhvervsakademi skal indgå i navnet.

Kapitel 2

Erhvervsakademiernes formål og opgaver

§ 3. Erhvervsakademierne har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Dette kan ske, ved at erhvervsakademiet selv forestår undervisningen, og ved at en institution for erhvervsrettet uddannelse forestår undervisningen for erhvervsakademiet (udlagt undervisning). Erhvervsakademierne skal ved udbud af de nævnte uddannelser på et internationalt fagligt niveau imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af aftaler om udlægning af undervisning, herunder om erhvervsakademiets ydelse af tilskud til sådan undervisning.

§ 4. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i den region eller den del heraf, som undervisningsministeren fastsætter som erhvervsakademiets geografiske dækningsområde. Hvis to eller flere erhvervsakademier helt eller delvis har et fælles geografisk dækningsområde, skal de i fællesskab dække behovet for udbud af de nævnte uddannelser i området. Ministeren kan bestemme, hvilke forhold sådanne erhvervsakademier skal træffe beslutning om i fællesskab.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at flere erhvervsakademier skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere af de nævnte uddannelser, eller at erhvervsakademiet skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere af de nævnte uddannelser.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter.

§ 5. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde samt viden- og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder.

Stk. 2. Erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret. Erhvervsakademierne kan endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer. Erhvervsakademierne samarbejder tillige med de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser retter sig mod.

§ 6. Et erhvervsakademi kan have til opgave i partnerskab med en professionshøjskole i den region, hvor erhvervsakademiet hører hjemme, at dække behovet for udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og de tilhørende efter- og videreuddannelser i regionen eller en del heraf.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at flere erhvervsakademier sammen i partnerskab med en eller flere professionshøjskoler kan have til opgave at dække behovet for en eller flere af de nævnte uddannelser i en region eller et geografisk område, eller at erhvervsakademiet i et partnerskab som det nævnte kan have til opgave at dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere af de i stk. 1 nævnte uddannelser.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal sammen med den eller de professionshøjskoler, som erhvervsakademiet har indgået et partnerskab med efter stk. 1, udvikle eksisterende og nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil.

Stk. 4. Når erhvervsakademiet varetager opgaver efter stk. 1, skal det sammen med pro­fes­sions­højskolen sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, blandt andet gennem samarbejde med relaterede forskningsinstitutioner, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om aftaler om partnerskab mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler, herunder om samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

§ 7. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området. Erhvervsakademiets behandling af merit- og realkompetencesager sker i et enstrenget system, som sikrer tillid til resultatet af erhvervsakademiets vurdering og tillid til kvalitet i løsningen af opgaven.

§ 8. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, udviklingsarbejde og videncenterfunktion og er forpligtet til at informere herom.

§ 9. Erhvervsakademiet kan efter aftale med et eller flere andre erhvervsakademier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, professionshøjskoler, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og for almen voksenuddannelse m.v. varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1.

§ 10. Erhvervsakademiet skal ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed følge god markedsføringsskik og må ikke påføre andre urimelig konkurrence.

Kapitel 2 a

Udbud i udlandet

§ 10 a. Et erhvervsakademi kan som særskilt indtægtsdækket virksomhed have til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i udlandet, jf. kapitel 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 b i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende på udbud i udlandet ikke indgår i institutionens tilskudsgrundlag. Undervisningsministeren kan ved regelfastsættelsen fravige bestemmelser i loven.

Kapitel 3

Styrelse

Vedtægter

§ 11. Erhvervsakademiets forhold reguleres i en vedtægt, som skal godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om kravene til indholdet af erhvervsakademiernes vedtægter.

Bestyrelsens opgaver

§ 12. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af erhvervsakademiet og sikrer uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt, jf. § 11, og indgår en udviklingskontrakt med undervisningsministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor. Ansættelse som rektor er uforeneligt med hvervet som medlem af bestyrelsen for eller ansættelse i en institution for erhvervsrettet uddannelse, som er udpegningsberettiget til akademiets bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor i vedtægten erhvervsakademiets organisatoriske opbygning, herunder fastlæggelse af de organisatoriske rammer, der er egnet til at sikre opfyldelsen af de studerendes behov for et varieret lokalt udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer, jf. § 4, stk. 3, og § 13, stk. 2, således at erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage alle sine aktuelle og kommende opgaver, jf. kapitel 2, og således at de studerendes mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning sikres, jf. § 13, stk. 2, og § 21.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 6. Bestyrelsen vedtager det årlige budget efter indstilling fra rektor.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet. Dette gælder også kapaciteten for erhvervsakademiuddannelser på in­sti­tu­tio­ner for erhvervsrettet uddannelse, hvortil undervisning er udlagt, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt.

§ 13. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor organisere erhvervsakademiet med faglige hovedområder eller tilsvarende enheder og bestemme, at ledelsen for et hovedområde el.lign. efter rektors nærmere bestemmelse varetages af en faglig områdechef el.lign.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor organisere erhvervsakademiet med studieråd for de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, som erhvervsakademiet udbyder i partnerskab med en eller flere professionshøjskoler, jf. § 6, for at sikre de lokale uddannelsessteders mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning samt erhvervsakademiets varetagelse af den opgave, der er nævnt i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelse og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil. Studierådene udarbejder forslag til studieordning og ændringer heri til uddannelsesudvalg.

Bestyrelsens sammensætning

§ 14. Bestyrelsen sammensættes af medlemmer, som bidrager til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for akademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. Medlemmerne skal tillige repræsentere faglige kvalifikationer, have erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes af medlemmer, der udpeges efter stk. 3 og 4. Medlemmer udpeget efter stk. 3 skal udgøre et flertal i bestyrelsen. Et medlem, der er udpeget efter stk. 3, repræsenterer den institution, som medlemmet er udpeget af. Et flertal af bestyrelsen kan ikke udpeges af den samme institution for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. En institution for erhvervsrettet uddannelse i erhvervsakademiets geografiske område, jf. § 4, stk. 1, udpeger mindst 1 medlem af erhvervsakademiets bestyrelse, når

1) institutionen ved spaltning har overdraget aktiviteter, aktiver og passiver vedrørende erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser med tilhørende videncenterfunktion til erhvervsakademiet,

2) institutionen forestår udlagt undervisning for erhvervsakademiet, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller

3) institutionens faglige miljø er blevet akkrediteret til at kunne gennemføre udlagt undervisning for erhvervsakademiet, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. Bestyrelsen skal endvidere sammensættes af:

1) Mindst 1 medlem, der udpeges af professionshøjskolen eller professionshøjskolerne i regionen.

2) 1 medlem, der udpeges af den eller de ingeniørhøjskoler, som har udbud af uddannelser i regionen.

3) 2 medlemmer, der udpeges i forening af kommunalbestyrelserne og regionsrådet i erhvervsakademiets geografiske område.

4) 2 medlemmer, der udpeges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere og medarbejdere på erhvervsakademiets uddannelser på de institutioner, der gennemfører uddannelser for erhvervsakademiet. De af medarbejderne valgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

5) 2 medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende på erhvervsakademiets uddannelser.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger en formand blandt de medlemmer, som er udpeget efter stk. 3 og 4, nr. 1-3.

Stk. 6. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.v. til erhvervsakademiet.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.v. til erhvervsakademiet, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.v. til erhvervsakademiet.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, som er omfattet af nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, som er omfattet af nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, som er omfattet af nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, som er omfattet af nr. 2.

Stk. 7. Undtaget fra stk. 6 er personer, der i medfør af stk. 3 er udpeget af en institution for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 8. Er lejeforholdet af et uvæsentligt omfang, finder stk. 6, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

Bortfald af udpegningsret

§ 15. En institutions udpegningsret efter § 14, stk. 3, nr. 2 og 3, til erhvervsakademiets bestyrelse bortfalder, når

1) institutionens udlagte undervisning for erhvervsakademiet ophører som følge af afslag på eller bortfald af akkreditering,

2) institutionens udlagte undervisning for erhvervsakademiet ophører af anden grund end afslag på eller bortfald af akkreditering, herunder udlægning af undervisningen til en anden uddannelsesinstitution, og bestyrelsen med 2/3 flertal har truffet beslutning om bortfald af udpegningsretten eller

3) der på det akkrediterede miljø ikke bliver gennemført udlagt undervisning for erhvervsakademiet og bestyrelsen med 2/3 flertal har truffet beslutning om bortfald af udpegningsretten.

Stk. 2. Bestyrelserne for erhvervsakademiet og institutionen for erhvervsrettet uddannelse skal i en aftale om spaltning, jf. § 36, stk. 7, optage bestemmelse om bortfald af udpegningsret efter § 14, stk. 3, nr. 1.

§ 16. Bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvis udpegningsret er bortfaldet efter § 15, stk. 1, nr. 1, udtræder umiddelbart af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvis udpegningsret er bortfaldet efter § 15, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller bortfaldet efter en aftale indgået efter § 15, stk. 2, kan fortsætte som medlemmer af bestyrelsen indtil funktionsperiodens udløb.

Bestyrelsens ansvar for tilskud

§ 17. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets samlede virksomhed, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan undervisningsministeren beslutte,

1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode skal varetages af personer, der udpeges af undervisningsministeren, eller

2) at bestyrelsen skal træde tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i erhvervsakademiets vedtægt.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer erhvervsakademiets videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i erhvervsakademiets vedtægt.

§ 18. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål.

Stk. 2. Erhvervsakademiet er forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en flerårig plan godkendt af bestyrelsen og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

4) I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 4. Bestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som erhvervsakademiet bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.v., hvis erhvervsakademiet derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis erhvervsakademiet skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

Rektor

§ 19. Erhvervsakademiets øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Erhvervsakademiets rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer, der er nedsat af bestyrelsen, i erhvervsakademiet.

Stk. 2. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 3. Rektor forelægger budgettet for bestyrelsen.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

1) uddannelserne og andre opgaver, herunder de uddannelser, der gennemføres som udlagt undervisning, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,

2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og

3) erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, træffer afgørelse om optagelse af ansøgere til uddannelserne, herunder de uddannelser, der gennemføres som udlagt undervisning, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., og disciplinære foranstaltninger, jf. § 47.

Stk. 6. Rektor tegner erhvervsakademiet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

Uddannelsesudvalg

§ 20. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor et uddannelsesudvalg for hver grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, medmindre væsentlige hensyn taler for at samle flere nært beslægtede uddannelser under ét. Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områder til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12, stk. 5.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget består af 10-12 medlemmer. Udvalget sammensættes af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsesområdet og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Stk. 3. 2 af medlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere ved erhvervsakademiet og på erhvervsakademiets uddannelser på de institutioner, der ved udlagt undervisning, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., gennemfører uddannelser for erhvervsakademiet. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4. 2 af medlemmerne udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde.

De studerendes råd

§ 21. Ved hvert erhvervsakademi har de studerende ret til på baggrund af valg at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Søgsmålskompetence

§ 22. Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført erhvervsakademiet kan træffes af bestyrelsen eller af undervisningsministeren.

Kapitel 4

Tilskud, lån, vilkår m.v.

§ 23. Erhvervsakademiets midler må alene komme erhvervsakademiets formål til gode.

Stk. 2. Erhvervsakademiet disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Det er dog en betingelse, at den undervisning og de øvrige opgaver, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal studerende, der er ydet tilskud for. Erhvervsakademierne kan opspare tilskud til anvendelse til formål i efterfølgende finansår.

§ 24. Undervisningsministeren skal yde erhvervsakademiet institutionstilskud, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde tilskud til opgaver, der varetages af erhvervsakademiet, herunder udviklingsarbejde, videncenterfunktioner og samarbejde med forskningsinstitutioner.

Stk. 3. Undervisningsministeren skal yde tilskud til erhvervsakademiets administration, ledelse, bygningsdrift, erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer. Tilskuddene fastlægges ud fra antallet af studenterårsværk, årselever og takster for disse fastsat på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.

Stk. 4. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen efter stk. 3, hvis de pågældende

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 5,

3) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem erhvervsakademiet og en institution i udlandet eller

4) efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 5. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 4, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.

Stk. 6. Erhvervsakademiets udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 4 og 5, sker som indtægtsdækket virksomhed.

§ 25. Undervisningsministeren kan pålægge et erhvervsakademi mod betaling at stille eventuel ledig lokalekapacitet til rådighed for andre statsfinansierede uddannelsesinstitutioner.

§ 26. Undervisningsministeren kan efter drøftelse med finansministeren pålægge et erhvervsakademi for en periode at udskyde igangsættelse af planlagte byggerier af en vis størrelse under hensyn til landsdækkende eller regional konjunkturregulering af bygge- og anlægsvirksomheden.

§ 27. Tilskud efter denne lov ydes ikke til dækning af erhvervsakademiernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer erhvervsakademierne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke fradragsberettiget købsmoms), og som erhvervsakademierne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til erhvervsakademierne.

§ 28. Undervisningsministeren kan yde lån eller tilskud til erhvervsakademier, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Lån eller tilskud skal betinges af, at erhvervsakademiet følger undervisningsministerens krav til omlægning af erhvervsakademiets aktivitet med henblik på genopretning af økonomien eller krav om, at der indgås en indsatsaftale.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan yde tilskud til udgifter, der afholdes i forbindelse med sammenlægning og spaltning efter § 36.

§ 29. Undervisningsministeren fastsætter regler om aktivitetsindberetninger, opgørelsen af antal studenterårsværk, årselever og dimittender. Ministeren kan fastlægge minimums- og maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne.

§ 30. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om vilkår og betingelser for tilskud og lån. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren regler om erhvervsakademiernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til erhvervsakademierne. Ministeren fastsætter regler om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til erhvervsakademier stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 31. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for erhvervsakademierne end sædvanlige markedsvilkår.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 32. Erhvervsakademiet skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 10 og 19-25 i lov om tjenestemænd finder anvendelse på det personale ved erhvervsakademiet, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår. § 21, stk. 4, i lov om tjenestemænd, finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af erhvervsakademiernes bestyrelser.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål træffes af bestyrelsen.

§ 33. Undervisningsministeren kan for erhvervsakademier, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler eller aftaler, jf. § 32, der er fastsat eller indgået i henhold til loven eller undervisningsministerens påbud, midlertidigt tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud til et erhvervsakademi eller lade tilskud bortfalde for erhvervsakademiet, hvis der er indgivet konkursbegæring mod erhvervsakademiet, hvis erhvervsakademiet standser sine betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Kapitel 5

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 34. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapport til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for erhvervsakademiet en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor, til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Stk. 3. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 2 nævnte interne revisor. Rigsrevisor kan pålægge bestyrelsen at udpege en anden intern revisor til at udføre denne revisionsopgave, hvis den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene i de regler om intern revision, der er fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., eller i øvrigt ikke opfylder pligterne som intern revisor.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af årsrapporten og om erhvervsakademiets regnskabsføring.

Stk. 5. Opfylder den interne revisor ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om revisors kontrol af erhvervsakademiets oplysninger til brug ved beregning af statstilskud.

§ 35. Bestyrelsen påser, at den interne revisor opfylder lovgivningens krav om revisorers uafhængighed.

Stk. 2. Bestyrelsen må ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.v., som erhvervsakademiet anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang.

Kapitel 6

Sammenlægning, spaltning og ophør

§ 36. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning af to eller flere erhvervsakademier. Ved sammenlægning opløses erhvervsakademierne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiviteter, aktiver og passiver til det nye erhvervsakademi.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade, at et erhvervsakademi ved spaltning overdrager dele af sine aktiviteter med tilhørende aktiver og passiver til et andet erhvervsakademi.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade, at en institution for erhvervsrettet uddannelse ved spaltning overdrager aktiviteter, aktiver og passiver vedrørende en eller flere erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser med tilhørende videncenterfunktion som helhed eller en del heraf til et erhvervsakademi.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade oprettelse af et nyt erhvervsakademi ved sammenlægning af en institution for erhvervsrettet uddannelse med et erhvervsakademi, hvis den væsentligste aktivitet for institutionen for erhvervsrettet uddannelse er videregående uddannelser. Undervisningsministeren kan i den forbindelse efter ansøgning godkende fravigelse af § 14, stk. 3. Undervisningsministeren kan i den anledning fastsætte vilkår for godkendelse af fravigelsen.

Stk. 5. Det er en betingelse for en tilladelse efter stk. 1-4, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for erhvervsakademiet skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til et erhvervsakademis formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægning eller spaltning.

Stk. 6. Sammenlægning og spaltning kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om sammenlægninger og spaltninger efter stk. 1-4, herunder om indhold af aftaler om sammenlægning eller spaltning.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler, hvorefter kapitel 15 i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning.1)

§ 37. Undervisningsministeren kan tillade, at en anden offentlig eller privat institution med et udbud svarende til erhvervsakademiets udbud indgår i en sammenlægning efter § 36 med et erhvervsakademi.

§ 38. Undervisningsministeren kan efter høring af erhvervsakademiets bestyrelse beslutte at nedlægge et erhvervsakademi, hvis ministeren skønner, at erhvervsakademiet efter en samlet vurdering ikke lever op til betingelserne efter loven, eller at der ikke længere er behov for erhvervsakademiet.

§ 39. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 2. For erhvervsakademier, hvori der indgår en nettoformue fra en godkendt uddannelsesinstitution, der den 31. december 1990 var en selvejende institution, anvendes den del af erhvervsakademiets nettoformue, der svarer til institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990, til de formål, der var fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

Stk. 3. Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, der er skænket til de i stk. 2 nævnte uddannelsesinstitutioner efter den 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen til et erhvervsakademi, anvendes til de formål, der er fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1-3.

§ 40. Tjenestemænd, der er ansat ved en uddannelsesinstitution, eller personale ved uddannelsesinstitutionen, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, kan ved sammenlægning eller spaltning efter § 36, stk. 1-4, og § 37 vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd eller ansættelse på tjenestemandslignende vilkår under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 2. Tjenestemanden eller personalet, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af sammenlægning eller spaltning og har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne sammenlægning eller spaltning.

Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført ved sammenlægning eller spaltning, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for sådanne tjenestemænd, herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften.

Kapitel 7

Tilsyn og kvalitetssikring

§ 41. Undervisningsministeren fører tilsyn med erhvervsakademierne og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug.

Stk. 2. Hvis undervisningsministeren finder, at et erhvervsakademis virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til erhvervsakademiet om at ændre den pågældende virksomhed.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan pålægge bestyrelsen at indgå en indsatsaftale med ministeren, hvis ministeren konstaterer, at der er behov herfor i forhold til erhvervsakademiets kvalitetsstyring. Indsatsaftalen skal bl.a. fastsætte mål for kvalitetsstyringen og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

§ 42. Hvis det af revisors beretning eller på anden måde fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af erhvervsakademiets midler, skal undervisningsministeren snarest iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning.

§ 43. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetssikring af erhvervsakademierne, herunder om kvalitetssikringssystemer.

Kapitel 8

Oplysningsforpligtelser

§ 44. Undervisningsministeren kan indhente alle nødvendige oplysninger fra erhvervsakademierne om uddannelserne, de studerende, medarbejderne, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om erhvervsakademiernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsrapporter, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at erhvervsakademierne skal anvende fælles administrative systemer. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 45. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem erhvervsakademierne og Undervisningsministeriet, mellem erhvervsakademierne og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning samt mellem erhvervsakademierne og brugerne heraf, herunder om anvendelse af digital signatur.

Stk. 2. Erhvervsakademierne skal sikre, at også andre informationer om erhvervsakademierne på en let tilgængelig måde er oplyst på erhvervsakademiernes hjemmeside på internettet. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

Kapitel 9

Øvrige bestemmelser

§ 46. Undervisningsministeren kan efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndige Universitets- og Bygningsstyrelsen til at varetage administrationen af huslejekontrakter og bygninger, som stilles til rådighed for erhvervsakademiet, og som Undervisningsministeriet den 1. januar 2007 har overtaget fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms Regionskommune.

Kapitel 10

De studerendes adfærd og klageadgang

§ 47. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om erhvervsakademiets adgang til at fastsætte retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiernes adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter.

§ 48. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over erhvervsakademiets afgørelser kan indbringes for undervisningsministeren, herunder om klagefrist eller om, at særlige afgørelser ikke kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 2. Retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling kan altid indbringes for undervisningsministeren.

Kapitel 11

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser og ændringer i andre love

§ 49. Loven træder i kraft den 15. maj 2008.

Stk. 2. Aftaler om partnerskab efter lovens § 6 eller § 5 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser som affattet ved denne lovs § 57, nr. 3, kan indgås med virkning indtil den 1. januar 2015.

Stk. 3. § 27 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser som ændret ved denne lovs § 57, nr. 8 og 9, har virkning for institutionernes opgørelse af momskompensation for finansåret 2007 og senere.

Oprettelse af erhvervsakademier

§ 50. Undervisningsministeren opretter den 1. september 2008 eller snarest derefter indtil ti erhvervsakademier. Erhvervsakademierne påbegynder den 1. januar 2009 varetagelsen af de opgaver, som de overtager fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. § 53. Undervisningsministeren kan ved oprettelsen træffe bestemmelse om, at to eller flere erhvervsakademier i fællesskab har til opgave at dække behovet for uddannelser i samme geografiske dækningsområde, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt., hvis ministeren senest den 1. juni 2008 har modtaget en fælles indstilling herom fra bestyrelserne for de institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der hører hjemme i det fælles geografiske dækningsområde, og som opfylder betingelserne i stk. 3. De nævnte bestyrelser skal samtidig afgive en fælles indstilling til ministeren om, til hvilket erhvervsakademi de nævnte institutioner for erhvervsrettet uddannelse hver skal overdrage opgaver efter § 53.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter for hvert erhvervsakademi en midlertidig vedtægt, som gælder for erhvervsakademiet, indtil der er fastsat og godkendt en vedtægt i medfør af § 11.

Stk. 3. Ved oprettelsen af et erhvervsakademi nedsætter bestyrelserne for institutioner for erhvervsrettet uddannelse i overensstemmelse med den midlertidige vedtægt en bestyrelse for det erhvervsakademi, som institutionerne for erhvervsrettet uddannelse efter § 53 skal overdrage opgaver til. En institution for erhvervsrettet uddannelse kan udpege mindst 1 medlem af bestyrelsen for det pågældende erhvervsakademi, under følgende betingelser:

1) Institutionen er pr. 30. april 2008 godkendt til at udbyde en eller flere erhvervsakademiuddannelser eller efter- og videreuddannelser, eller er godkendt til at udbyde en eller flere tekniske eller merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser.

2) Institutionen har i 2. kvartal 2008 modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet for en eller flere af de i nr. 1 nævnte uddannelsesaktiviteter.

3) Institutionens bestyrelse giver senest den 15. juni 2008 undervisningsministeren meddelelse om,

a) at institutionen senest den 31. december 2008 vil indgå en aftale med erhvervsakademiet om, at institutionen gennemfører erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser som udlagt undervisning for erhvervsakademiet,

b) at institutionen med virkning fra den 1. januar 2009 ved spaltning vil overdrage aktiviteter, aktiver og passiver til et erhvervsakademi i medfør af § 36, stk. 3, eller

c) at institutionen med virkning fra den 1. januar 2009 vil sammenlægges med et erhvervsakademi i medfør af § 36, stk. 4.

§ 51. Bestyrelsen har ansvaret for, at erhvervsakademiet pr. 1. januar 2009 kan påbegynde varetagelsen af de opgaver, som det overtager fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter snarest efter sin nedsættelse erhvervsakademiets rektor. I perioden indtil den ansatte rektor tiltræder, varetages erhvervsakademiets øverste daglige ledelse af en rektor, som bestyrelsen uden opslag konstituerer midlertidigt hertil. Bestemmelsen i § 12, stk. 3, 2. pkt., finder ikke anvendelse ved denne midlertidige konstitution.

§ 52. Undervisningsministeren kan indhente alle nødvendige oplysninger fra de udpegningsberettigede institutioner for erhvervsrettet uddannelse og den nye bestyrelse af betydning for oprettelsen og for erhvervsakademiet. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 53. En godkendelse til udbud af en eller flere erhvervsakademiuddannelser eller en eller flere efter- og videreuddannelser med tilhørende videncenterfunktion og en godkendelse til udbud af en eller flere tekniske eller merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser samt videncenterfunktion overgår pr. 1. januar 2009 til erhvervsakademiet i det geografiske område, hvor den pågældende udbudsgodkendte institution for erhvervsrettet uddannelse hører hjemme. Det er en betingelse, at der mellem erhvervsakademiet og den udbudsgodkendte institution senest den 31. december 2008 er indgået aftale om, at institutionen for erhvervsrettet uddannelse helt eller delvis forestår undervisningen i den pågældende uddannelse for erhvervsakademiet, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt. Det samme gælder, hvis en institution for erhvervsrettet uddannelse med virkning senest fra den 1. januar 2009 ved spaltning har overdraget en del af aktiviteterne med de tilhørende aktiver og passiver til et erhvervsakademi i medfør af § 36, stk. 3, eller er sammenlagt med et erhvervsakademi i medfør af § 36, stk. 4.

Stk. 2. For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som er omfattet af § 50, stk. 1, 3. pkt., gælder, at godkendelser til udbud efter stk. 1 overgår til det erhvervsakademi, som in­sti­tu­tio­ner­ne for erhvervsrettet uddannelse har truffet fælles indstilling om at overdrage til efter § 50, stk. 1, 4. pkt.

Stk. 3. For institutioner for erhvervsrettet uddannelser gælder, at øvrige godkendelser til udbud af de i stk. 1 nævnte uddannelser bortfalder med virkning fra førstkommende optag.

Stk. 4. Et erhvervsakademi, der overtager godkendelser til udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser, jf. stk. 1, skal senest den 31. december 2008 indgå i et partnerskab med en professionshøjskole, jf. § 6. Indgår erhvervsakademiet ikke i et partnerskab som anført, bortfalder de godkendelser til udbud, som er overgået til erhvervsakademiet efter stk. 1, med virkning fra førstkommende optag.

§ 54. En studerende, der er optaget på en videregående uddannelse ved en institution for erhvervsrettet uddannelse, overgår pr. 1. januar 2009 til at være optaget på den samme uddannelse ved erhvervsakademiet, hvis godkendelse til udbud af den pågældende uddannelse er overgået til erhvervsakademiet efter § 53, stk. 1 og 2.

Stk. 2. En studerende, der er optaget på en videregående uddannelse ved en institution for erhvervsrettet uddannelse, hvis godkendelse til udbud af den pågældende uddannelse er bortfaldet efter § 53, stk. 3 og stk. 4, 2. pkt., bevarer sin optagelse på uddannelsen ved den pågældende institution for erhvervsrettet uddannelse med henblik på færdiggørelse heraf. De studerende har dog ret til at blive optaget på den pågældende uddannelse ved et erhvervsakademi, der har godkendelse til at udbyde uddannelsen.

§ 55. Undervisningsministeren kan bestemme, at taxametertilskud til uddannelsesaktivitet, bygninger og fællesudgifter til videregående uddannelser fra den 1. januar 2009 udbetales til erhvervsakademierne. Dette gælder dog ikke taxametertilskud til uddannelsesaktivitet på åben uddannelse i 4. kvartal 2008.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at taxametertilskud til uddannelsesaktivitet, bygninger og fællesudgifter udbetales til de institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor studerende i medfør af § 54, stk. 2, færdiggør deres uddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter ansøgning fra erhvervsakademierne yde tilskud til særlige etableringsomkostninger.

Ændringer i andre love

§ 56-60. (Udelades)

Færøerne og Grønland

§ 61. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 516 af 12. juni 2009, hvis § 20 ændrer affattelsen af § 36, stk. 8, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 25

Stk1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for loven ikrafttræden.

Stk. 2-4. (Udeladt)


Lov nr. 537 af 12. juni 2009, der indsatte kapitel 2 a, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 590 af 26. juni 2009, der indsatte § 24, stk. 4, nr. 2 og stk. 5 og ændrede affattelsen af stk. 6, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Undervisningsministeriet, den 8. september 2009

Bertel Haarder

/ Per Bitz Johansen

Officielle noter

1) Indtil ændringen i § 20 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 er sat i kraft af økonomi- og erhvervsministeren, er bestemmelsen i § 36, stk. 8, sålydende: ” Undervisningsministeren kan fastsætte regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning.”