Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Har en person udvist en særligt utryghedsskabende adfærd, kan politiet meddele den pågældende forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage den særligt utryghedskabende adfærd inden for det område, som forbudet vil omfatte.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 6 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som nyt stykke:

»Stk. 6. For forbud efter stk. 4 skal fastsættes en frist, der ikke kan overstige 3 måneder. Fristen kan dog forlænges med indtil 3 måneder ad gangen.«

3. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Manglende efterkommelse af forbud udstedt i medfør af § 6, stk. 4, straffes med fængsel indtil 6 måneder, under særligt formildende omstændigheder dog med bøde.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2009.

Justitsministeriet, den 11. juni 2009

Brian Mikkelsen

/ Barbara Bertelsen