Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Bekendtgørelsens område
    Kapitel 2Begrænsninger i anvendelse af kontrollerede stoffer
    Kapitel 3Begrænsninger i salg, eksport, anvendelse og besiddelse af varer, herunder anlæg, der indeholder kontrollerede stoffer
    Kapitel 4Kontrol, dispensation og klageadgang
    Kapitel 5Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer1)

(forbud og anvendelsesbegrænsninger)

 

I medfør af § 4a, § 7a, § 8, stk. 1, § 30, § 45, stk. 1 og stk. 2, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000, samt efter forhandling med skatteministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Den til enhver tid gældende EF forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget2) , fastlægger minimumsniveauet for reguleringen af kontrollerede stoffer.

§ 2. Denne bekendtgørelse regulerer de kontrollerede stoffer, der er nævnt i stk. 2, og varer, herunder anlæg, der indeholder kontrollerede stoffer, eller hvis funktion er afhængig af disse stoffer.

    Stk. 2. De kontrollerede stoffer er følgende kemiske stoffer og disses isomere, både alene og i blanding med andre stoffer, såfremt indholdet udgør mere end 1 vægtprocent:

1) Alle CFC-er (fuldt halogenerede chlorfluorcarboner),

2) Tetrachlormethan,

3) Trichlorethan,

4) Alle haloner (fuldt halogenerede bromfluorcarboner, bromchlorcarboner og bromchlorfluorcarboner),

5) Alle HBFC-er (hydrobromfluorcarboner),

6) Alle HCFC-er (hydrochlorfluorcarboner) og

7) Methylbromid.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) kontrollerede stoffer, der anvendes som råmateriale til fremstilling af kemiske stoffer, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelse, og

2) dosisinhalatorer og lægemiddelpumper med indhold af kontrollerede stoffer

Kapitel 2

Begrænsninger i anvendelse af kontrollerede stoffer

§ 4. Erhvervsmæssig anvendelse af kontrollerede stoffer, der ikke er genvundne, er forbudt, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

    Stk. 2. Erhvervsmæssig anvendelse af alle haloner, nye og genvundne, er forbudt. Det er dog tilladt at anvende haloner

1) i fly og

2) i anlæg i fiske- og handelsskibe med en længde i henhold til den internationale konvention om måling af skibe, 1969 (målingskonvention) på under 100 meter indtil 31. december 2003.

§ 5. Det er forbudt erhvervsmæssigt at påfylde eller at lade påfylde kontrollerede stoffer, der ikke er genvundne, på varer, herunder anlæg.

    Stk. 2. Påfyldning med alle haloner, nye og genvundne, er forbudt. Det er dog tilladt at fylde genvundne haloner

1) på anlæg i fly,

2) på håndholdte brandslukkere til fly og

3) på anlæg i fiske- og handelsskibe med en længde, i henhold til målingskonventionen, på under 100 meter indtil 31. december 2002.

    Stk. 3. Virksomheder, der fylder halon på anlæg i fly, jf. stk. 2, nr. 1, eller på håndholdte brandslukkere til fly, jf. stk. 2, nr. 2, skal senest den 20. januar i det efterfølgende år orientere Miljøstyrelsen om påfyldte mængder af anvendte typer af halon.

Kapitel 3

Begrænsninger i salg, eksport, anvendelse og besiddelse af varer, herunder anlæg, der indeholder kontrollerede stoffer

§ 6. Erhvervsmæssig eksport af varer, herunder anlæg, der ikke er kemiske produkter, og som indeholder kontrollerede stoffer, er forbudt. Forbudet omfatter ikke eksport af fly og skibe.

    Stk. 2. Erhvervsmæssig salg af varer, herunder anlæg, der ikke er kemiske produkter, og som indeholder ikke genvundne kontrollerede stoffer, er forbudt, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Det er dog tilladt at videresælge varer i Danmark, der

1) ved førstegangssalg opfyldte danske krav eller

2) ved førstegangssalg i EU opfyldte krav, der sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau med hensyn til ozonlagsnedbrydende stoffer.

§ 7. Varer, herunder anlæg, som indeholder kontrollerede stoffer, og som er anskaffet lovligt, kan fortsat anvendes, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Det er forbudt at være i besiddelse af mobile og stationære brandslukningsanlæg med indhold af haloner, medmindre anlægget er fast installeret i et fly eller i et udenlandsk registreret køretøj eller skib. Indtil 31. december 2003 er det dog tilladt at besidde anlæg med haloner, der er installeret på fiske- og handelsskibe med en længde, i henhold til målingskonventionen, på under 100 meter.

§ 8. Servicering, vedligeholdelse eller demontering af

1) køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg,

2) udstyr, der indeholder kontrollerede stoffer som opløsningsmidler og

3) brandsikringssystemer og brandslukkere

skal udføres så det sikres, at kontrollerede stoffer genvindes med henblik på genanvendelse eller regenerering eller genvindes med henblik på destruktion.

    Stk. 2. Den, der servicerer, vedligeholder eller demonterer køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg, jf. stk. 1, nr. 1, skal være autoriseret til at foretage kontrol i henhold til Arbejdstilsynets regler om køleanlæg, være uddannet som kølemontør, have gennemført et relevant kursus under arbejdsmarkedsuddannelserne, have tilsvarende uddannelse, der som minimum sikrer kendskab til foranstaltninger, der kan hindre eller begrænse udslip af kontrollerede stoffer, eller arbejde under instruktion af sådanne personer.

    Stk. 3. Den, der servicerer, vedligeholder eller demonterer anlæg eller udstyr, der er omfattet af stk. 1, skal have kendskab til kravene i denne bekendtgørelse og til foranstaltninger, der kan hindre eller begrænse udslip af kontrollerede stoffer.

    Stk. 4. Virksomheder, som udfører arbejde med kontrollerede stoffer omfattet af stk.1, skal sikre, at arbejdet udføres af personer, der opfylder kravene i stk. 2 og 3.

    Stk. 5. Den, som lader arbejde omfattet af stk. 1 udføre, skal sikre, at arbejdet udføres af personer eller virksomheder, der opfylder kravene i stk. 2 og 3.

Kapitel 4

Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 9. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse og med overholdelse af forordningen om ozonlagsnedbrydende stoffer udøves af Miljøstyrelsen, jf. kapitel 10 i lov om kemiske stoffer og produkter. De statslige told- og skattemyndigheder bistår Miljøstyrelsen med kontrollen. Søfartsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af § 7, stk. 2, og indberetter overtrædelser til Miljøstyrelsen.

    Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges, herunder tillade

1) at haloner anvendes til kritisk anvendelse, jf. forordningen om ozonlagsnedbrydende stoffer, artikel 4, stk. 4, nr. iv,

2) at kontrollerede stoffer anvendes til formål, hvor mindre miljø- eller sundhedsmæssige belastende alternativer ikke er til rådighed, og hvor anvendelsen vurderes at være at væsentlig betydning,

3) at HCFC anvendes til laboratorieformål, herunder til forskning og udvikling, eller

4) at kontrollerede stoffer anvendes til formål, som indebærer, at den samlede udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra det pågældende anvendelsesområde reduceres væsentligt.

    Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 4, § 5, § 6, stk. 1-2, § 7, stk. 2, § 8 eller overtræder vilkår fastsat i tilladelser i medfør af § 9, stk. 2, med bøde.

    Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået en tilsigtet økonomisk fordel, herunder besparelser for den pågældende selv eller andre.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2002, jf. dog stk. 3-5.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 974 af 13. december 1995 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

    Stk. 3. § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, træder først i kraft den 1. december 2002 for livsnødvendige anvendelser af genvundne haloner til brandslukningsformål i skibe, flyveledercentraler og forsvaret.

    Stk. 4. § 8, stk. 2-5, træder først i kraft den 1. december 2002.

    Stk. 5. Dispensationer, der er meddelt i henhold til de tidligere gældende regler, vedbliver at være gældende, indtil de ophører i overensstemmelse med deres indhold, eller indtil der træffes ny bestemmelse i henhold til denne bekendtgørelse. Overtrædelser af dispensationernes vilkår straffes efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 19. april 2002

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 974 af 13. december 1995, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF (informationsproceduredirektivet), som ændret hovedsageligt ved Rådets direktiv 88/183/EØF og Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/10/EF samt meddelt Kommissionen under henvisning til artikel 130T i EU-Traktaten, nu art. 176(EF).

2) Gældende forordning pr. 1. maj 2002 er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som ændret ved forordning 2038/2000/EF og forordning 2039/2000/EF. Forordningerne er optrykt i EFT L 244 af 29. september 2000.