Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

I medfør af § 86 og § 112, stk. 2 og 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, som ændret ved lov nr. 325 af 30. april 2008, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre et beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med henblik på i en beredskabssituation at kunne videreføre væsentlige funktioner i samfundet, som udføres under anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Definitioner

§ 2. Ved et beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester forstås i denne bekendtgørelse planlægning og udførelse af foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genetablere samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer.

Stk. 2. Ved en beredskabssituation forstås i denne bekendtgørelse større ulykker og katastrofer og andre ekstraordinære hændelser eller kriser, hvor det er nødvendigt at indføre særlige foranstaltninger vedrørende elektroniske kommunikationsnet- og tjenester med henblik på at kunne videreføre samfundets funktioner samt yde støtte til beredskabsmyndighederne.

Stk. 3. Ved samfundsvigtig elektronisk kommunikation forstås i denne bekendtgørelse kommunikation, der foregår via elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og som er nødvendig med henblik på videreførelse af samfundets funktioner under forhold som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Ved beredskabsmyndighederne forstås i denne bekendtgørelse forsvaret, politiet, redningsberedskabet og de myndigheder, der indgår i den civile sektors beredskab.

Stk. 5. I det omfang denne bekendtgørelse refererer til begreber, som er defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, henvises til de i loven fastlagte definitioner.

Planlægning og gennemførelse af beredskabet

§ 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, ­at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester uden omkostninger for staten skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer, herunder regler om:

1) En fortrinsstilling for særligt udpegede abonnenter ved benyttelsen af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester – om fornødent ved begrænsning af andre abonnenters adgang i almindelighed til disse net og -tjenester.

2) Tilvejebringelse og opretholdelse af samfundsvigtig elektronisk kommunikation til brug for beredskabsmyndighederne, herunder prioritering af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter desuden nærmere regler om, at ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til formidling af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, skal:

1) Udarbejde beredskabsplaner baseret på en dokumenteret risikostyringsproces.

2) Sikre beskyttelse af kritisk elektronisk infrastruktur.

3) Planlægge og deltage i øvelsesaktivitet.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan, i det omfang det er nødvendigt for at sikre opretholdelsen af samfundsvigtig elektronisk kommunikation, pålægge udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der ikke er offentligt tilgængelige, at overholde de regler, der fastsættes af IT- og Telestyrelsen efter stk. 1 og stk. 2.

Krisestyring

§ 4. I en beredskabssituation, jf. § 2, stk. 2, hvor det efter IT- og Telestyrelsens skøn er nødvendigt at indføre særlige foranstaltninger, forestår IT- og Telestyrelsen krisestyring.

Stk. 2. Som led i IT- og Telestyrelsens krisestyring efter stk. 1 varetager styrelsen koordinering og prioritering af beredskabsmyndighedernes behov for samfundsvigtig elektronisk kommunikation.

§ 5. IT- og Telestyrelsens krisestyring i henhold til § 4, stk. 2, omfatter følgende:

1) Påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester om prioritering af retablering af elektronisk infrastruktur med henblik på afvikling af samfundsvigtig elektronisk kommunikation.

2) Påbud om, hvilke forbindelser eller tjenester hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester der skal dækkes af begrænsede fremføringsmuligheder i nettene.

3) Påbud til udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester om generel begrænsning af trafikken i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ved iværksættelse af de af udbyderne forberedte foranstaltninger jf. regler fastsat i medfør af § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen giver ejere af elektroniske kommunikationsnet, der anvendes til formidling af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, påbud om at iværksætte akutte sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af infrastrukturen, hvis der efter IT- og Telestyrelsens skøn foreligger en sikkerhedsmæssig trussel af betydning for ejerens udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, herunder trusler i relation til krise og krig, terror eller sabotage.

Straffebestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der ikke efterlever en forpligtelse pålagt i medfør af § 5 eller fastsat i regler udstedt i medfør af § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 370 af 21. maj 2008 om teleberedskab ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 18. juni 2009

Helge Sander

/ Flemming Faber