Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ankenævnets kompetence

Kapitel 2   Sammensætning og organisation

Kapitel 3   Sekretariatet

Kapitel 4   Sagens forberedelse

Kapitel 5   Mundtlig forhandling

Kapitel 6   Rådslagning og afgørelse

Kapitel 7   Genoptagelse

Kapitel 8   Særlige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

I medfør af patentlovens § 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 samt § 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) fastsættes:

Kapitel 1

Ankenævnets kompetence

§ 1. Ankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Klage kan indgives vedrørende

1) patenter, jf. patentlovens §§ 24, 25 og 67,

2) supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler og supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler, jf. patentlovens § 91,

3) brugsmodeller, jf. §§ 25, 34, stk. 2 og 63 i lov om brugsmodeller m.v.,

4) mønstre, jf. mønsterlovens § 22,

5) design, jf. designlovens §§ 34 og 35,

6) varemærker, jf. varemærkelovens § 46,

7) fællesmærker, jf. fællesmærkelovens § 2,

8) halvlederprodukters topografi, jf. § 17, i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) og

9) anmodning om aktindsigt vedrørende nr. 1 - 8.

Kapitel 2

Sammensætning og organisation

§ 2. Ankenævnet består af indtil 18 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Udnævnelsen sker for indtil 5 år ad gangen. Mindst 2 af medlemmerne, heraf formanden og næstformanden, skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer, mens nævnet i øvrigt skal sammensættes, således at medlemmerne tilsammen besidder den bedst mulige sagkundskab vedrørende henholdsvis patenter, brugsmodeller, design, varemærker samt halvlederprodukters topografi. Medlemmerne skal have afgangseksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, anden højere læreanstalt eller på anden måde have erhvervet den fornødne sagkundskab.

Stk. 2. Medlemmer af ankenævnet kan genudnævnes.

§ 3. Formanden for ankenævnet skal påse, at ankenævnets arbejde udføres hensigtsmæssigt, og kan fastsætte nærmere regler for ankenævnets virksomhed. I formandens fravær varetager næstformanden dennes hverv. Formanden bistås af et sekretariat.

Stk. 2. I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden de beføjelser, der ifølge bekendtgørelsen er henlagt til formanden.

§ 4. Formanden kan indkalde samtlige medlemmer af ankenævnet til fællesmøde for at orientere om og drøfte ankenævnets administrative forhold og andre spørgsmål af betydning for ankenævnets virksomhed.

Stk. 2. Et mindretal på 3 medlemmer kan indkalde samtlige medlemmer til fællesmøde med henblik på at træffe endelig afgørelse af spørgsmål vedrørende ankenævnets virksomhed. På fællesmødet kan der træffes afgørelse, såfremt mindst halvdelen af nævnsmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5. Ankenævnets formandskab bestemmer, hvorledes og i hvilket omfang nævnets afgørelser skal offentliggøres.

Kapitel 3

Sekretariatet

§ 6. Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 2. Til sekretariatet kan knyttes sagkyndige som konsulenter.

§ 7. Sekretariatet yder ankenævnet bistand til nævnsarbejdet og forestår herunder den løbende ajourføring af ankenævnets hjemmeside på internettet og udarbejdelse af årsberetning.

Kapitel 4

Sagens forberedelse

§ 8. Klagen indgives til ankenævnet af klageren eller dennes fuldmægtig.

Stk. 2. I klagen skal angives:

1) den afgørelse, der påklages,

2) klagerens påstand og

3) klagerens anbringender og beviser.

Stk. 3. Vil klageren påberåbe sig ikke tidligere fremførte beviser, skal disse angives i klagen. Ønsker klageren at indgive yderligere indlæg, skal klagen indeholde anmodning herom. Ankenævnet fastsætter en frist herfor.

Stk. 4. Med klagen skal følge et klagegebyr på 8.000 kr. for patentsager, jf. § 1, nr. 1, 5.000 kr. for brugsmodelsager, jf. § 1, nr. 3, samt 4.000 kr. for sager vedrørende de øvrige i § 1 nævnte rettighedsområder. Sker betaling ikke inden klagefristens udløb, afvises klagen.

Stk. 5. I de i § 27 nævnte tilfælde, hvor der anmodes om genoptagelse af en ankesag, betales et klagegebyr på 4.000 kr.

Stk. 6. Ved klage over afslag på begæring om aktindsigt opkræves ikke gebyr.

Stk. 7. Afvises klagen, tilbagebetales gebyret. Gives der klageren medhold i den indbragte klage, kan ankenævnet træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr.

Stk. 8. Som bilag skal, såfremt ankenævnet anmoder herom, medfølge fuldmagt for en eventuel fuldmægtig.

§ 9. Har klageren en modpart, underretter ankenævnet denne om klagen.

Stk. 2. Hvis klagen ikke afvises, skal et eksemplar af klagen med tilhørende bilag og yderligere indlæg, der måtte være indgivet af klageren, fremsendes til modparten, der skal have lejlighed til inden for en af ankenævnet fastsat frist at fremkomme med bemærkninger til klagen. Bestemmelserne i § 8, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indklagede tilstiller klageren og ankenævnet sit indlæg med bilag.

§ 10. Ønsker en part, uden for de tilfælde, der er omhandlet i §§ 8 og 9, en frist til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen, skal han straks fremsætte begrundet anmodning herom. Sådan anmodning kan alene imødekommes i det omfang, det findes påkrævet under hensyn til sagens beskaffenhed.

Stk. 2. Kommer der nye indlæg, sendes disse til sagens andre parter.

§ 11. Sagsforberedelse og votering ved ankenævnet er skriftlig. Formanden kan dog i det konkrete tilfælde undtagelsesvist bestemme, at mundtlig forhandling skal finde sted, jf. kap. 5.

§ 12. Ankenævnet kan indhente udtalelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, parterne eller særlige sagkyndige. Parterne skal have lejlighed til inden for en af ankenævnet fastsat frist at udtale sig om sådanne indlæg.

§ 13. Når sagens forberedelse er afsluttet, skal der gives sagens parter lejlighed til inden for en af ankenævnet fastsat frist at anmode om mundtlig forhandling, eller om en tidligere fremsat begæring herom fastholdes, hvorefter formanden vil tage stilling til, om anmodningen undtagelsesvist skal imødekommes, jf. § 11. En part, der ikke svarer inden udløbet af den fastsatte frist, anses for at have afstået fra mundtlig forhandling.

Stk. 2. Når ankenævnet har erklæret skriftvekslingen for afsluttet, vil senere fremsendt materiale ikke indgå i ankenævnets behandling af sagen, medmindre formanden undtagelsesvist giver tilladelse hertil. Tillader formanden nyt materiale, sendes dette til sagens andre parter.

§ 14. Ønsker klager at tilbagekalde sin klage, tager formanden stilling til, om tilbagekaldelsen kan imødekommes. Klager, sagens andre parter og Patent- og Varemærkestyrelsen gives meddelelse herom.

Kapitel 5

Mundtlig forhandling

§ 15. Indkaldelse til mundtlig forhandling sker skriftligt senest 6 uger, inden forhandling finder sted. Ankenævnets sekretariat foranlediger inden den mundtlige forhandling, at tid, sted og dagsorden offentliggøres på ankenævnets hjemmeside.

Stk. 2. Parterne fremsender, senest 2 uger inden mundtlig forhandling finder sted, et påstandsdokument til ankenævnets sekretariat med genpart til eventuel modpart. Påstandsdokumentet skal indeholde partens påstande og anbringender og en angivelse af de dokumenter, som parten vil påberåbe sig, og de beviser, som agtes ført under ankenævnsmødet.

Stk. 3. Såfremt en part under den mundtlige forhandling ønsker at redegøre for eller nærmere at dokumentere enkelte bilag i sagen, skal genparter af bilagene eller ekstrakt heraf vedlægges påstandsdokumentet.

§ 16. Mundtlig forhandling er offentlig. Ankenævnets formand kan dog bestemme, at forhandlingen skal foregå for lukkede døre, hvis det må anses for påkrævet for at hindre, at forretningshemmeligheder åbenbares, eller i øvrigt når særlige forhold taler herfor.

§ 17. Behersker en part, et vidne eller en sagkyndig ikke i tilstrækkelig grad det danske sprog, skal der ved mundtlig forhandling benyttes tolk, medmindre formanden bestemmer andet. Formanden træffer bestemmelse om, hvem der skal afholde udgiften hertil.

§ 18. En part kan ikke under den mundtlige forhandling ændre sin påstand eller påberåbe sig nye anbringender eller beviser. Hvis ankenævnet finder, at det er undskyldeligt, at den ændrede påstand eller de nye anbringender eller beviser ikke tidligere er fremkommet, tillades undtagelsesvist fremsættelse heraf. Det samme gælder, hvis ankenævnet finder, at den ændrede påstand må anses for indeholdt i den hidtidige påstand eller blot præciserer denne.

Stk. 2. Tillader ankenævnet, at en part ændrer sin påstand eller påberåber sig nye anbringender eller fører nyt bevis, kan ankenævnet af egen drift eller på begæring udsætte sagen.

Stk. 3. Vidneforklaring tillades ikke, medmindre ankenævnet undtagelsesvist giver tilladelse hertil.

Stk. 4. Vil ankenævnet under den mundtlige forhandling fremdrage materiale eller inddrage forhold, der kan have væsentlig betydning for sagen, som parterne ikke tidligere er gjort bekendt med, skal sagens behandling udsættes, såfremt en part kræver det, og udsættelse ikke er åbenbart upåkrævet.

Kapitel 6

Rådslagning og afgørelse

§ 19. Formanden bestemmer, under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed, hvem og hvor mange af ankenævnets medlemmer, der ud over formanden skal deltage i sagens behandling og afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved behandling og afgørelse af klager over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i patentsager deltager sædvanligvis formanden, et retskyndigt og tre teknisk sagkyndige medlemmer, dog skal mindst formanden og et sagkyndigt medlem deltage.

Stk. 3. Ved behandling og afgørelse af klager over andre afgørelser skal mindst deltage formanden og et sagkyndigt medlem, jf. dog § 14.

§ 20. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens kapitel 2.

§ 21. Har mundtlig forhandling fundet sted, må intet medlem, som ikke har overværet hele forhandlingen, deltage i afgørelsen.

§ 22. Ankenævnet træffer efter skriftveksling afgørelse i sagen ved godkendelse af kendelsesudkast udarbejdet på grundlag af voteringen. Finder mundtlig forhandling sted, træffes afgørelse efter den mundtlige procedure ved mundtlig rådslagning.

§ 23. Afgørelse træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Kræver afgørelsen afstemning om flere spørgsmål, er de medlemmer, der har været i mindretal i et spørgsmål, pligtige at deltage i de senere afstemninger.

§ 24. Ankenævnets afgørelse af sagen skal affattes skriftligt og underskrives af formanden.

Stk. 2. Afgørelsen skal angive:

1) datoen for afgørelsen,

2) parterne og deres fuldmægtige,

3) parternes påstande og anbringender,

4) bevisførelsen og

5) grunde og konklusion.

Stk. 3. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde mindretallets opfattelse.

§ 25. Ankenævnet kan berigtige fejl, som måtte forekomme i afgørelsen, når fejlene er af formel karakter.

§ 26. Ankenævnets afgørelse af sagen sendes til sagens parter. Afgørelsen sendes endvidere til Patent- og Varemærkestyrelsen, der træffer de foranstaltninger, som ankenævnets afgørelse giver anledning til.

Kapitel 7

Genoptagelse

§ 27. Efter anmodning herom kan formanden undtagelsesvist træffe afgørelse om genoptagelse af en sag inden for 2 måneder efter datoen for ankenævnets afgørelse.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser

§ 28. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansøgninger om patent, der skal meddeles som hemmeligt, i det omfang det er foreneligt med de for sådanne ansøgninger gældende bestemmelser.

Kapitel 9

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for patenter og varemærker ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. september 2009

Lene Espersen

/ Katrine Winding