Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor

I medfør af § 53, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, fastsættes efter bemyndigelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse:

§ 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor skal en kiropraktor have gennemført en supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste) i Danmark eller en praktisk uddannelse, der af Sundhedsstyrelsen kan sidestilles hermed.

Uddannelsens formål

§ 2. Formålet med turnustjenesten er at træne og videreudvikle kiropraktorens kliniske erfaring med henblik på, at denne selvstændigt, rutineret og forsvarligt kan varetage diagnostik, forebyggelse og behandling indenfor det kiropraktiske virksomhedsområde på et niveau, der svarer til almindelig anerkendt faglig standard. Ansættelsen skal sikre en bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, der knytter sig til kiropraktisk virksomhed.

Uddannelsens opbygning og indhold

§ 3. Turnustjenesten har en varighed svarende til 1 års fuldtidsansættelse og skal foregå ved ansættelse hos en kiropraktor (tutor) med tilladelse til selvstændigt virke og med godkendelse som tutor, jf. § 5.

Stk. 2. Kiropraktoren har selv ansvaret for at skaffe sig den fornødne ansættelse.

Stk. 3. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan ikke indgå som en del af turnustjenesten.

Stk. 4. Turnustjenesten finder sted i en kiropraktorpraksis. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at en del af turnustjenesten gennemføres ved anden ansættelse i sundhedsvæsenet.

§ 4. Turnustjenesten består af en klinisk del og en teoretisk del. Den kliniske del foregår ved ansættelse i kiropraktorpraksis og tilrettelægges på grundlag af målbeskrivelser og et uddannelsesprogram, hvor turnuskandidaten i tiltagende grad varetager selvstændige funktioner.

Stk. 2. Indholdet af den teoretiske del samt målbeskrivelser og vejledninger for den kliniske del om indhold og evaluering godkendes af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra det i medfør af § 8 nedsatte uddannelsesråd.

Stk. 3. Som led i uddannelsesforløbet gennemgås reglerne om kiropraktorers virksomhedsområde herunder reglerne om kiropraktorers rettigheder og pligter.

Tutorer

§ 5. En tutor skal praktisere for den offentlige sygesikring og have praktiseret i mindst 3 år.

Stk. 2. Tutor skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen. Godkendelse sker efter indstilling fra uddannelsesrådet. Godkendelse kan gives for en periode af op til 5 år ad gangen.

Stk. 3. Tutor skal sammen med kiropraktoren tilrettelægge et uddannelsesprogram, der opfylder formålet med turnustjenesten, jf. § 2.

Stk. 4. Tutor skal deltage i et kursus, som er målrettet hvervet som tutor. Kurset tilrettelægges af uddannelsesrådet og godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 5. Tutor er forpligtet til at levere dokumentation for ansættelsens varighed og forløbet af ansættelsen.

§ 6. Turnustjenesten skal finde sted indenfor fysiske rammer, der er i overensstemmelse med almindelig anerkendt nutidig dansk kiropraktorstandard. Der skal være røntgenanlæg.

§ 7. Tutorpraksis skal have et patientunderlag, der er passende differentieret og af rimelig størrelse, således at praksis har et for kiropraktorpraksis repræsentativt uddannelsesgrundlag.

Uddannelsesråd

§ 8. Sundhedsstyrelsen nedsætter et uddannelsesråd på 6 medlemmer, som udpeges for en periode på 5 år med mulighed for genudpegning. Rådet har følgende sammensætning:

1 medlem udpeget af Sundhedsstyrelsen

1 medlem udpeget af Danske Regioner,

1 medlem udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn

1 medlem udpeget af Syddansk Universitet (SDU)

1 medlem udpeget af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

1 medlem udpeget af Dansk Kiropraktor Forening (DKF)

Dansk Kiropraktor Forening varetager opgaven som sekretariat for rådet. Et udvalg (turnusudvalget) varetager de praktiske opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse og gennemførelse af turnustjenesten.

§ 9. Uddannelsesrådet er rådgivende overfor Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om turnustjenesten, herunder om eventuelle justeringer af uddannelsens indhold.

Stk. 2. Uddannelsesrådet indstiller til Sundhedsstyrelsens godkendelse:

målbeskrivelser og vejledninger om krav til turnuskandidat og tutor, herunder om evaluering af forløbet,

det teoretiske uddannelsesprogram,

indhold og omfang af kursus for tutorer,

de enkelte tutorer.

Ansøgning og dokumentation

§ 10. Tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor meddeles af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra uddannelsesrådet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke med den fornødne dokumentation, indsendes til uddannelsesrådet. Kiropraktoren skal selv fremskaffe den nødvendige dokumentation hos tutor for ansættelsens varighed og forløb.

§ 11. Udenlandsk uddannede kiropraktorer, der opfylder kravene i overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet m.v. meddeles tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor af Sundhedsstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og er gældende for supplerende praktisk uddannelsesforløb, der påbegyndes efter denne dato. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 883 af 20. september 2005 om kiropraktorers supplerende praktiske uddannelse og vejledning nr. 88 af 17. oktober 2005 om kiropraktorers supplerende praktiske uddannelse (turnustjeneste).

Sundhedsstyrelsen, den 26. juni 2009

Jesper Fisker

/ Birte Obel

Redaktionel note
  • Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk