Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R0800
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden1)

I medfør af § 4, stk. 4, § 4 a og § 35, stk. 2, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden, som ændret ved lov nr. 345 af 5. maj 2009, fastsættes:

Ansøgning

§ 1. Fondens formål er at yde støtte til:

1) Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange.

2) Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte.

3) Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de i nr. 1 og 2 nævnte formål.

4) Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede.

5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Stk. 2. Det er en betingelse for støtte efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, at repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed indgår skriftlig aftale med konkrete mål for initiativerne.

Stk. 3. Fonden kan udbyde projekter inden for de formål, der er nævnt i stk. 1.

§ 2. Offentlige eller private virksomheder og grupper eller sammenslutninger af offentlige eller private virksomheder, herunder produktionsenheder, kan søge om støtte til projekter og afgive tilbud i forbindelse med udbudte projekter, der falder ind under fondens formål.

Stk. 2. Foreninger og organisationer kan tillige indgive ansøgning om støtte til de formål, der er nævnt i § 1, nr. 5.

§ 3. Organisationer, konsulenter, arbejdsmiljørådgivere eller andre kan bistå virksomheder med at udforme ansøgning, herunder bistå med eventuel etablering af konsortier m.v.

Stk. 2. Fonden dækker ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af ansøgning om støtte til projekter og tilbud, jf. dog § 4.

§ 4. Private virksomheder med under 50 ansatte kan få støtte på op til 50 procent af de udgifter, som virksomhederne har afholdt til ekstern bistand forbundet med

1) virksomhedernes ansøgning om støtte til projekt i forbindelse med et åbent opslag, og

2) virksomhedernes tilbud i forbindelse med et åbent udbud.

Stk. 2. En virksomhed kan højst få 50.000 kr. i støtte pr. projekt eller pr. udbud.

Stk. 3. Støtte efter stk. 1 er betinget af,

1) at ansøgningen eller tilbuddet falder inden for de områder, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-3,

2) at ansøgningen eller tilbuddet opfylder fondens kvalitetskriterier for projekter eller udbud,

3) at den eksterne bistand hverken er varig, regelmæssig eller indgår i virksomhedens almindelige driftsudgifter, og

4) at støtten kan gives inden for de gældende statsstøtteregler.

Stk. 4. Ved virksomhed, jf. stk. 1, forstås en juridisk enhed, som defineret i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, og som omfattet af definitionen af små og mellemstore virksomheder i bilag 1 til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008.

Stk. 5. Sekretariatet fastsætter retningslinjer for udbetaling af støtte efter stk. 1, herunder kravene til dokumentation for udbetaling.

§ 5. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for ansøgninger og yder vejledning.

§ 6. Fonden indkalder ansøgninger eller tilbud i åbne opslag.

Stk. 2. Opslagene skal angive den økonomiske ramme samt de konkrete temaer eller udbudskriterier, som fonden ønsker tilgodeset.

Tilsagn om støtte m.v.

§ 7. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte projekter og forestår udbetaling af støtte.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter retningslinjer for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, herunder krav om anvendelse af statsautoriseret revisor, og faglig rapportering.

§ 8. Sekretariatet meddeler accept af godkendte tilbud og forestår betaling for ydelsen.

§ 9. Fonden stiller ved ydelse af støtte krav om, at resultatet af projektet gøres offentligt tilgængeligt med henblik på at styrke formidlingen om forebyggelse og forhindring af fysisk og psykisk nedslidning.

§ 10. Sekretariatet fører tilsyn med de projekter, der modtager støtte fra fonden.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 11. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte projekter forsinkes, eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Stk. 2. Støtten kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, eller hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 410 af 7. maj 2007 om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden ophæves med undtagelse af § 11, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1055 af 30. august 2007.

Beskæftigelsesministeriet, den 19. juni 2009

Inger Støjberg

/ Lis Gamborg

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget dele af bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 (om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88), EF-Tidende 2008 nr. L 214, side 3. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i enhver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.