Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0611
 
31988L0220
 
31995L0026
 
32001L0107
 
32001L0108
 
32004L0039
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter1)

I medfør af § 74, stk. 2, § 110 h, stk. 2, § 113, § 114 f, stk. 1 og 2, og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008, som ændret ved lov nr. 392 af 25. maj 2009, fastsættes:

§ 1. En forenings fuldstændige prospekt skal indeholde de i §§ 2-5 nævnte oplysninger. En forenings forenklede prospekt skal indeholde de i § 9 nævnte oplysninger, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. En specialforenings fuldstændige og forenklede prospekter skal udover oplysningerne angivet i stk. 1 indeholde de i § 6 nævnte oplysninger.

Stk. 3. En hedgeforenings og professionel forenings fuldstændige prospekter og en hedgeforenings forenklede prospekter skal udover oplysningerne angivet i stk. 1 indeholde de i § 7 nævnte oplysninger.

Stk. 4. En godkendt fåmandsforening skal kun udstede et forenklet prospekt, jf. § 9.

Stk. 5. En professionel forening skal kun udstede et fuldstændigt prospekt, jf. §§ 2-5, § 7 og § 8.

Stk. 6. Er foreningen opdelt i afdelinger, skal prospektet, foruden de fælles oplysninger for foreningen, tillige indeholde oplysninger for hver enkelt afdeling opdelt på en overskuelig måde. Såfremt der er oprettet andelsklasser i en afdeling, skal prospektet herudover indeholde oplysninger om samtlige andelsklassers karakteristika på en overskuelig måde.

Stk. 7. Udarbejder foreningen i stedet et særskilt prospekt for hver enkelt afdeling eller for en gruppe af afdelinger under samme forening, skal hvert prospekt indeholde de nævnte oplysninger.

§ 2. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive det fuldstændige prospekt og erklære,

1) at oplysningerne i prospektet dem bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

2) at prospektet dem bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved § 3, nr. 7.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at indhente alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter, skal prospektet som minimum underskrives af bestyrelsesformanden og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke har underskrevet prospektet, skal senest på det førstkommende bestyrelsesmøde underskrive dette.

§ 3. En forenings fuldstændige prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om foreningens forhold:

1) Foreningens og eventuelle afdelingers og andelsklassers navne.

2) Foreningens adresse.

3) Foreningens registreringsnummer i Finanstilsynet og CVR-NR.

4) Datoen for foreningens, eventuelle afdelingers og andelsklassers stiftelse henholdsvis oprettelse.

5) Datoen for prospektets offentliggørelse.

6) At foreningen og eventuelle afdelinger søges godkendt eller registreret af Finanstilsynet, såfremt en sådan godkendelse eller registrering endnu ikke foreligger.

7) Hvem foreningen modtager midler fra, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, nr. 1, § 111, stk. 1, nr. 1, eller § 110 a, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder en profil af det typiske medlem, som foreningen, afdelingen eller andelsklasserne modtager midler fra.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

9) Navnet på foreningens direktør (direktører) eller navnet på foreningens investeringsforvaltningsselskab og CVR-NR. og navnet på dette selskabs direktør (direktører).

10) Den godkendte revisors (revisorernes) navn (navne) samt den godkendte revisionsvirksomheds (revisionsvirksomhedernes) navn (navne) og adresse (adresser) og CVR-NR.

11) Navn, adresse og CVR-NR. på foreningens depotselskab samt oplysning om indholdet af aftalen med depotselskabet. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel. Såfremt foreningens depotselskab ejer aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, skal dette oplyses med angivelse af størrelsen af ejerandelen.

12) Navne og adresser på virksomheder, som foreningen har indgået aftale med om rådgivning og angivelse af disses hovedvirksomhed, samt oplysning om, hvorvidt rådgiver er foreningens depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Såfremt rådgiver er foreningens depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel.

13) Hvorvidt foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af foreningens andele med foreningens depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med depotselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet. Såfremt dette er tilfældet, skal indholdet af aftalen oplyses. Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af ydelsen, prisen for ydelsen og aftalens opsigelsesvarsel.

14) At årsrapporten aflægges i henhold til den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. eller efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., § 55, for så vidt angår professionelle foreninger.

15) Foreningens, afdelingens eller andelsklassernes hidtidige udbytte angivet i kr. pr. andel og i procent for de sidste 5 år.

16) Foreningens, afdelingens eller andelsklassernes hidtidige resultat pr. 100 kr.'s andel for de sidste 5 år og en advarsel mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat.

17) Foreningens, afdelingens eller andelsklassernes hidtidige samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen (omkostningsprocenten) for de sidste 5 år.

18) Foreningens eller afdelingens formue samt værdien af den del af afdelingens formue som hver andelsklasse oppebærer afkast af i henhold til den seneste årsrapport eller den seneste halvårsopgørelse.

19) Størrelsen, eller den budgetterede størrelse, af vederlaget til bestyrelsen, direktionen eller investeringsforvaltningsselskabet og Finanstilsynet specificeret på de enkelte poster. Ved ajourføring tillige oplysning om størrelsen af vederlagene i den seneste årsrapport specificeret på de enkelte poster.

20) Hvis foreningen eller afdelingen investerer en betydelig andel af sin formue i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal foreningen anføre de maksimale administrationsgebyrer, der kan opkræves af foreningen, afdelingen eller andelsklasserne selv. Foreningen eller afdelingen skal endvidere anføre de maksimale administrationsgebyrer for de andre foreninger, afdelinger eller andelsklasser, som foreningen investerer i.

21) Hvor foreningens eller afdelingens årsrapport og halvårsopgørelse udleveres.

22) Hvorvidt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne er bevisudstedende eller kontoførende.

23) Hvorvidt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne udsteder fysiske beviser, eller hvorvidt beviserne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral, når foreningen, afdelingen eller andelsklasserne er bevisudstedende.

24) Hvorvidt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne er udloddende eller akkumulerende.

25) De skatte- og afgiftsregler, der gælder for foreningen, afdelingen eller andelsklasserne, samt en generel beskrivelse af, hvordan foreningens, afdelingens eller andelsklassernes afkast beskattes hos forskellige medlemstyper.

26) Vedtægternes bestemmelse om foreningens, eller afdelingens administrationsomkostninger, jf. § 10, stk. 1, nr. 24, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

27) Vedtægternes bestemmelse om medlemmernes stemmeret, jf. § 10, stk. 1, nr. 11, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

28) Under hvilke omstændigheder generalforsamlingen kan beslutte at opløse foreningen, afdelingen eller andelsklasserne.

29) Hvordan et medlem kan flytte sin investering fra én forening eller afdeling til en anden eller imellem andelsklasser i samme afdeling, og hvilke omkostninger, der er forbundet hermed.

§ 4. En forenings fuldstændige prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om andelene:

1) Hvor andelene kan erhverves og, om der eventuel er en tegningsemissionsperiode, samt at foreningen eller afdelingen herefter har løbende emission uden fastsat højeste beløb, jf. dog § 6, stk. 3 og 4 og § 7.

2) Hvordan emissionsprisen fastsættes, herunder hvor stor en del af emissionsprisen der skønnes at gå til omkostninger ved foreningens, afdelingens eller andelsklassernes køb af værdipapirer, administration, depotselskabsfunktioner, formidling, markedsføring samt medlemmets kurtageudgifter m.v. specificeret på de enkelte poster.

3) Betaling for og fristen for udlevering eller registrering i VP Securities A/S af andelene.

4) Størrelsen af foreningens, afdelingens eller andelsklassernes formue ved emissionens begyndelse angivet i mio. kr. eller oplysning om, at der er stillet en ubetinget garanti i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ved ajourføring af prospektet kan disse oplysninger undlades.

5) Andelenes størrelse og minimumsindskud, såfremt minimumsindskuddet afviger fra andelenes størrelse.

6) Navnet på den eller de regulerede markeder eller andre regulerede markeder, som andelene er optaget til handel på eller vil blive søgt optaget til handel på.

7) Andelenes eventuelle fondskoder.

8) Hvor andelene kan noteres på navn, når foreningen, afdelingen eller andelsklasserne er bevisudstedende.

9) Medlemmernes indløsningsret, herunder i hvilke tilfælde indløsning kan udsættes, og for specialforeninger om der gælder indskrænkninger i indløsningsretten, jf. § 48, stk. 2-4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

10) Metode til fastsættelse af indløsningsprisen, jf. regler fastsat af Finanstilsynet i henhold til § 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

11) Offentliggørelse af emissions- og indløsningsprisen eller den indre værdi, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 77 og § 114 d, stk. 3, samt oplysning om, hvor offentliggørelse finder sted.

12) Såfremt der gælder indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af andelene.

13) Hvor ofte foreningen, afdelingen eller andelsklasserne udbetaler udbytte, herunder hvorvidt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne indeholder skat af eventuelle udbytter til medlemmerne.

14) Såfremt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne efter vedtægternes bestemmelse herom, kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent.

15) Såfremt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne kan eller skal udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling, herunder hvordan emissions- og indløsningsprisen for sådanne andele fastsættes.

16) Hvilke faciliteter der er til rådighed med henblik på udbetalinger til medlemmerne eller indløsning af andelene og formidling af oplysninger om foreningen, afdelingen eller andelsklasserne. Hvis andelene markedsføres i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, skal de ovenfor nævnte oplysninger gives for så vidt angår dette land, og det prospekt, der offentliggøres dér, skal indeholde disse oplysninger.

§ 5. En forenings fuldstændige prospekt skal mindst indeholde følgende oplysninger om foreningens eller afdelingens investeringspolitik:

1) Foreningens eller afdelingens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i afsnit IX, X, X a henholdsvis afsnit XI i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

2) Hvilke markeder foreningens eller afdelingens midler placeres på. Markedet skal angives ved dets officielle navn. Såfremt der er tale om et marked, der er beliggende i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område, eller et marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), kan denne oplysning erstatte angivelsen af navnet på de enkelte markeder.

3) Foreningens eller afdelingens investeringsmål, herunder en redegørelse for hvilke instrumenter foreningens eller afdelingens midler anbringes i. Denne redegørelse skal blandt andet indeholde oplysninger om eventuelle benchmark og eventuelle andre elementer, der indgår i investeringspolitikken, og i hvilke geografiske områder, industrielle sektorer og virksomhedsstørrelser foreningens eller afdelingens midler anbringes i. Såfremt instrumenterne udvælges på baggrund af deres kreditmæssige rating, skal de investeringsrestriktioner, foreningen eller afdelingen har i forhold til ratingen, ligeledes beskrives i redegørelsen. Redegørelsen kan fremgå af et bilag, der skal vedlægges som en bestanddel af prospektet. § 2 finder tillige anvendelse for bilaget.

4) Såfremt der er oprettet andelsklasser i en afdeling skal prospektet oplyse, hver andelsklasses karakteristika, herunder med oplysninger om

a) hvilken valuta andelsklassen er denomineret i,

b) hvilken type af investorer andelsklassen markedsføres overfor,

c) emissionstillæg og indløsningsfradrag,

d) administrationsomkostninger, rådgivningsomkostninger og markedsføringsomkostninger,

e) den anvendte prisberegningsmetode,

f) hvor stor en del af andelsklassens formue, foreningen kan anvende til klassespecifikke aktiver,

g) udlodningsprofil,

h) minimumsinvestering,

i) karakteristika omfattet af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om andelsklasser i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, og

j) Hvis en afdeling har klassespecifikke aktiver, skal det fremgå, hvad formålet er, og hvilken betydning det har for den enkelte andelsklasses investeringspolitik.

5) De seneste fem års performance for benchmark, hvis et sådant anvendes, samt foreningens, afdelingens eller andelsklassernes performance til sammenligning.

6) Hvorvidt foreningen, afdelingen eller andelsklasserne kan anvende afledte finansielle instrumenter. Endvidere skal det oplyses, hvorvidt afledte finansielle instrumenter kan blive anvendt på dækket eller udækket basis, og hvilken eventuel indvirkning anvendelsen af afledte finansielle instrumenter har på risikoprofilen.

7) De risici, der er forbundet med foreningens, afdelingens eller andelsklassernes påtænkte eller allerede foretagne investeringer, herunder om der må forventes store udsving i nettoværdien af foreningens, afdelingens eller andelsklassernes formue som følge af porteføljens sammensætning eller den anvendte investeringsstrategi.

8) De foranstaltninger foreningen, afdelingen eller andelsklasserne har truffet for at fastholde sin risikoprofil.

9) De stater, offentlige myndigheder eller internationale institutioner af offentlig karakter, som udsteder eller garanterer de værdipapirer, hvori foreningen eller en afdeling agter at investere mere end 35 pct. af sin formue.

§ 6. Udover det i §§ 2-5 nævnte skal en specialforenings prospekt indeholde oplysninger om, hvorvidt foreningen er en placeringsforening, en pengemarkedsforening, en investeringsinstitutforening eller en erhvervsudviklingsforening.

Stk. 2. Endvidere skal erhvervsudviklingsforeningers prospekter indeholde følgende oplysninger:

1) Principper for værdiansættelse af aktier, der ikke handles på et reguleret marked, og anparter samt for op- og nedskrivninger af disse.

2) At foreningens eller afdelingens investeringer i kapitalandele i selskaber, der ikke handles på et reguleret marked, generelt er mere risikofyldte end investering i værdipapirer, der handles på et reguleret marked.

3) Vedtægternes bestemmelse om, at foreningen, afdelingen eller andelsklasserne ikke er åben for emission, og at intet medlem kan kræve sig indløst.

4) Eventuelle generalforsamlingsbeslutninger om emission og/eller indløsning i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 10, stk. 3 og 4.

5) Oplysninger om foreningen har mulighed for at indgå »lock-up«-aftaler og eje aktier, der handles på et reguleret marked, der overstiger grænserne i § 93, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., i en periode på op til 1 år efter det industrielle salg af porteføljeselskabet eller selskabets optagelse til handel på et reguleret marked, jf. § 109, stk. 4 og stk. 5 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

§ 7. Udover det i §§ 2-5 nævnte skal en hedgeforenings og en professionel forenings prospekt indeholde oplysninger om foreningens, afdelingens eller andelsklassens risikorammer. En hedgeforenings prospekt skal samtidig indeholde oplysning om, hvor ofte foreningen emitterer og indløser andele i foreningen. En hedgeforenings og en professionel forenings prospekt skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan den indre værdi opgøres i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at beregne indre værdi på grundlag af aktuelle priser.

Stk. 2. Endvidere skal en hedgeforenings og en professionel forenings prospekt indeholde oplysninger om eventuelle tidligere overskridelser af foreningens, afdelingens eller andelsklassens risikorammer samt eventuelle bestyrelsesbeslutninger for de seneste 5 år om ændring af foreningens risikorammer, herunder ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft. Disse oplysninger kan gives i et bilag til prospektet. § 2 finder tillige anvendelse for bilaget.

§ 8. Foreningens vedtægter skal vedlægges det fuldstændige prospekt som en bestanddel af dette.

§ 9. Som supplement til det fuldstændige prospekt skal en forening udarbejde et forenklet prospekt, jf. dog § 1, stk. 4. Det forenklede prospekt skal give de vigtigste oplysninger om foreningen og dens eventuelle afdelinger og andelsklasser på en klar, sammenfattende og let forståelig måde. Det forenklede prospekt kan vedlægges det fuldstændige prospekt, som en del, der kan fjernes, eller som en del af markedsføringsmateriale i øvrigt.

Stk. 2. § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, finder tillige anvendelse for det forenklede prospekt.

Stk. 3. Det forenklede prospekt skal i summarisk form mindst indeholde de oplysninger, som er nævnt i § 3, nr. 1-5, 7, 9-14, 16, 19, 22, 24-26, 29, § 4, nr. 1-3, 5, 9-13, 15, og § 5, nr. 1, 3-4, 6-8, for specialforeninger tillige § 6 og for hedgeforeninger tillige § 7.

Stk. 4. Det forenklede prospekt skal videre indeholde en angivelse af Finanstilsynet som den kompetente tilsynsmyndighed med angivelse af adresse, telefonnummer, faxnummer og hjemmeside.

Stk. 5. Endelig skal det forenklede prospekt indeholde oplysning om, at foreningens og afdelingens fuldstændige prospekt samt årsrapport og halvårsopgørelse kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen.

Stk. 6. Foreningens eller afdelingens fuldstændige prospekt kan ikke erstattes af det forenklede prospekt.

§ 10. Overtrædelse af §§ 1- 6, § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. og 3. pkt., § 8 og § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2-6, straffes med bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 715 af 21. juni 2007 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter.

Finanstilsynet, den 25. juni 2009

Ulrik Nødgaard

/ Anne Marie Pico

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investe-ringsinstitutter), (EF-Tidende 1985, nr. L 375, s. 3), som delvist ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 20), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 35), Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, (EF-Tidende 1988, nr. L 100, s. 31) (ændret investeringspolitik), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende 1995, nr. L 168, s. 7) (styrkelse af tilsynet – »BCCI-direktivet«) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, (EU-tidende 2004 nr. L 145, s. 1) (MIFID-direktivet).