Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 902 af 29. november 1995 og senest ved § 36 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 1, affattes således:

»Miljøministeren kan efter forhandling med trafikministeren fastsætte regler og træffe bestemmelse om oprettelse og indretning af anlæg til modtagelse af rester af olie, skadelige flydende stoffer, ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, kloakspildevand samt affald i havne. Det kan i den forbindelse pålægges bunkringsvirksomheder, virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie eller af skadelige flydende stoffer, skibsreparationsvirksomheder samt skibsophugningsanlæg at etablere modtageanlæg for olie- eller kemikalieblandet ballast- og tankskyllevand. Skibsreparationsvirksomheder og skibsophugningsanlæg kan endvidere pålægges at etablere modtageanlæg for ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer.«

2. I § 30 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I regler udstedt i medfør af stk. 1 kan det endvidere bestemmes, at ejere eller brugere af platforme for egen regning skal gennemføre og indsende resultater af undersøgelser af havmiljøets fysiske, kemiske og biologiske tilstand til afdækning af eventuelle miljømæssige påvirkninger af havmiljøet som følge af efterforskning og produktion af kulbrinter. «

3. I § 32 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der sælger eller leverer brændstof til skibe eller platforme, for egen regning skal indhente, opbevare og udlevere dokumentation for mængde og sammensætning af det brændstof, de sælger eller leverer til skibe eller platforme. Der kan endvidere fastsættes regler om, at dokumentationen skal ske i en bestemt form. «

4. § 34 affattes således:

»§ 34. Forsvarsministeren forestår i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil, bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet.«

5. I § 35, stk. 4 og 6, og § 38, stk. 3, ændres »miljøministeren« til: » forsvarsministeren«.

6. § 38, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ejere, brugere og førere af samt lodser på skibe skal straks indberette til forsvarsministeren, såfremt der sker udtømning eller dumpning, som er i strid med loven eller omfattes af § 58. Endvidere skal der straks ske indberetning ved enhver form for kollision eller grundstødning, eller såfremt der af andre grunde er fare for udtømning. For så vidt angår ejere og brugere af og lodser på platforme samt den for platformen ansvarlige, skal indberetning, jf. 1. og 2. pkt., ske til miljøministeren.

Stk. 2. De i stk. 1, 1. pkt., nævnte personer samt førere af luftfartøjer skal straks indberette til forsvarsministeren, såfremt der fra skibet eller luftfartøjet iagttages væsentlige spild af olie eller skadelige flydende stoffer. For så vidt angår de i stk. 1, sidste pkt., nævnte personer, skal indberetningen ske til miljøministeren.«

7. I § 38, stk. 4, indsættes efter »miljøministeren«: »eller forsvarsministeren «.

8. § 42, stk. 1, affattes således:

»Forsvarsministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger dertil, og politiet kan mod behørig legitimation uden retskendelse foretage de undersøgelser af et skib, der er nødvendige for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet, såfremt der fra skibet er sket eller er fare for udtømning eller udledning, som er i strid med loven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, eller som omfattes af § 58. Undersøgelsen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.«

9. I § 42 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår platforme, tilkommer de i stk. 1 nævnte beføjelser miljøministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger dertil, og politiet. «

10. I § 43, stk. 1, ændres »Miljøministeren« til: »Forsvarsministeren «.

11. I § 43, stk. 3, § 45, stk. 1, og § 55, stk. 1, indsættes efter »Miljøministeren«: » henholdsvis forsvarsministeren«.

12. I § 43 a, stk. 1, 4 og 5, ændres »Miljø- og energiministeren« til: » Forsvarsministeren«.

13. I § 43 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 og 3, ændres »miljø- og energiministeren« til: »forsvarsministeren«.

14. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forsvarsministeren kan pålægge ejeren af et skib at stille sikkerhed for de i stk. 1 nævnte udgifter og bestemme, at skibet skal tilbageholdes, indtil sikkerhed er stillet. § 43, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

15. I § 44 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår platforme, tilkommer de i stk. 2 nævnte beføjelser miljøministeren.«

16. § 45, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forsvarsministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger dertil, og politiet har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et skib, herunder til skibets papirer, med henblik på at udøve tilsynsbeføjelsen efter stk. 1 og kan udtage prøver for at påse overholdelsen af loven og forskrifter udstedt i medfør af loven. Tilsynet må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig udgift for skibet.«

17. I § 45 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår platforme, tilkommer de i stk. 2 nævnte beføjelser miljøministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger dertil, og politiet. «

18. I § 51, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

19. Efter § 55 indsættes:

»§ 55 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, i hvilken form oplysninger, som kan kræves i medfør af denne lov og de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, skal indsendes.«

20. I § 59, stk. 3, og § 61, stk. 1, udgår »hæfte eller«.

21. I § 61, stk. 1, ændres »og § 55, stk. 2 samt § 58 a« til: », § 55, stk. 2, § 55 a og § 58 a«.

22. I bilag 1, litra A, nr. 2, ændres »bilag 1« til: »bilag 2 «.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, der følger af de særlige færøske eller grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt