Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1272
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger m.v.1)

I medfør af § 7a, § 45, stk. 1, og § 51 b i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 tildeles de nationale kompetente myndigheder, jf. forordningens artikel 43.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning i overensstemmelse med forordningens og lovens regler herom.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Miljøministeriet, den 15. august 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.