Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Revisornævnet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Klage skal indgives skriftligt til Revisornævnet, Nyropsgade 37, 1602 København V.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2009.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 11. juni 2009

Niels Henrik Englev

/ Grethe Krogh Jensen