Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag:
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser
og skyde- og øvelsesterræner

 

I medfør af § 7, § 7a og § 73 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 og efter forhandling med forsvarsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter forsvarets øvelsesområder som defineret i § 3, inkl. eksterne stillingsområder.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) de af forsvarets skydebaner, der er beliggende i de i bilag 1 angivne områder, jf. dog § 6,

2) øvelsesaktiviteter i civilt terræn, og

3) civile aktiviteter i de i bilag 1 angivne områder.

§ 3. Ved forsvarets øvelsesområder forstås i denne bekendtgørelse de i bilag 1 nævnte øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner, inkl. eksterne stillingsområder.

    Stk. 2. Ved eksterne stillingsområder forstås i denne bekendtgørelse områder, beliggende uden for det egentlige øvelsesområde, hvorfra der skydes mod mål i det egentlige øvelsesområde hen over et mellemliggende område, der ikke er en del af øvelsesområdet.

    Stk. 3. Ved lette våben forstås i denne bekendtgørelse håndskydevåben med en kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær og ved tunge våben øvrige våben, ammunitionstyper og eksplosiver.

    Stk. 4. Ved faste stillingsområder forstås i denne bekendtgørelse permanente uddannelses- og øvelsesanlæg, hvorfra der gennemføres støjende aktiviteter.

    Stk. 5. Ved skydebaner forstås i denne bekendtgørelse permanente skydeanlæg, der af hensyn til sikkerheden er afgrænset med volde og/eller blændere.

Kapitel 2

Støjbegrænsning

§ 4. For alle de af bekendtgørelsen omfattede øvelsesområder må støjen fra tunge våben og sprængninger udtrykt som den C-vægtede SEL-værdi pr. skud eller sprængning, ikke overstige 110 dB ved den nærmeste bolig uden for det samlede øvelsesområde, bortset fra Oksbøl, Borris, Jægerspris og Raghammer, hvor den C-vægtede SEL-værdi pr. skud eller sprængning ikke må overstige 115 dB ved den nærmeste bolig uden for det samlede øvelsesområde.

    Stk. 2. For områder, der i bilag 1 er opført som type 1A- eller type 1B- områder, må skydning og anden støjende våbenbrug, herunder skydning med løs ammunition, ikke foregå fra faste stillingsområder placeret nærmere end 200 m fra nærmeste bolig beliggende uden for det samlede øvelsesområde.

    Stk. 3. Anvendelse af andre støjkilder, f.eks. bæltekøretøjer, generatorer m.v. i de i bilag 1 nævnte områder må ikke foregå stationært i områder placeret nærmere end 200 meter fra nærmeste bolig beliggende uden for det samlede øvelsesområde.

Kapitel 3

Aktivitetsniveau og støjmæssigt aktivitetsfri perioder

§ 5. Ved anvendelse af forsvarets øvelsesområder skal aktiviteterne tilrettelægges således, at den samlede støjbelastning, udtrykt ved det beregnede støjkonsekvensområde, ikke øges i forhold til situationen i det fastlagte referencegrundlag, jf. noten til bilag 2. Aktiviteterne skal endvidere tilrettelægges, således at den i bilag 2 fastlagte ramme for aktivitetsniveauet overholdes.

    Stk. 2. For hvert øvelsesområde skal aktiviteterne tilrettelægges således, at de støjmæssigt aktivitetsfri perioder mellem aktiviteterne specielt om aftenen, om natten, i weekender og i sommerperioder som hovedregel bliver så lange og sammenhængende som muligt og i videst muligt omfang er sammenfaldende for de forskellige aktiviteter i det enkelte øvelsesområde.

    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når det drejer sig om aktiviteter, der følger af Danmarks forpligtelser og aftaler i henhold til internationalt samarbejde eller ved en national forøgelse af beredskabet og som ikke kunne forudses ved planlægningsperiodens start, jf. § 6, stk. 1. Gennemførelsen af sådanne aktiviteter skal dog oplyses overfor tilsynsmyndigheden så tidligt som muligt.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§ 6. Den ansvarlige militære myndighed for hvert af de i bilag 1 nævnte øvelsesområder skal mindst 2 gange årligt lokalt informere offentligheden om konkrete planlagte aktiviteter inden for den i bilag 2 fastlagte ramme i det pågældende øvelsesområde for den næste planlægningsperiode.

Oplysningerne skal indeholde

1) planlagt tidsperiode for aktiviteterne, herunder aktiviteternes fordeling på døgnet,

2) planlagt antal og art af skud med tunge våben og sprængninger fordelt på våbentyper, antal og art af støjkilder, jf. bilag 2,

3) planlagte aktivitetsfri perioder for den pågældende planlægningsperiode samt

4) angivelse af, hvilke eventuelle skydebaner i type 2- og 3- øvelsesområder, der samtidig vil blive anvendt som delaktivitet af det omliggende øvelsesområde, samt den forventede tidsperiode herfor.

    Stk. 2. Eventuelle ændringer i de i stk. 1 angivne planer skal meddeles offentligheden senest 2 uger, før ændringen finder sted.

    Stk. 3. Planlægning for og fastlæggelse af de konkrete aktivitetsfri perioder, jf. § 5, stk. 1 og 2, skal for hver planlægningsperiode ske på baggrund af en forudgående dialog mellem den for det enkelte øvelsesområde ansvarlige, militære myndighed og den eller de kommuner, hvori det pågældende øvelsesområde er beliggende.

Kapitel 5

Egenkontrol og tilsyn

§ 7. Den ansvarlige militære myndighed for hvert af de i bilag 1 nævnte øvelsesområder skal til enhver tid kunne dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at bekendtgørelsen er overholdt. Tilsynsmyndigheden skal indberette overtrædelser af bekendtgørelsens bestemmelser til Miljøstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Kapitel 6

Dispensation

§ 8. Miljøministeren kan efter høring af de kommunale myndigheder midlertidigt dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsens § 5.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002 og ophæves automatisk den 1. juli 2007, medmindre andet er bestemt inden denne dato, jf. TARGET="_blank"> Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1057 af 14. december 1998 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser for skyde- og øvelsesterræner ophæves.

Miljøministeriet, den 13. juni 2002

Hans Christian Schmidt

/Karsten Skov


Bilag:

Bilag 1. Oversigt over forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner inddelt i type 1-, 2- og 3-områder.

Bilag 2. Ramme for aktivitetsniveau, det årlige antal aktivitetsdage, anvendte støjkilder og aktivitetsfri perioder for det valgte referenceår for hvert enkelt øvelsesområde.


Bilag 1

Oversigt over forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner inddelt i type
1A-, 1B-, 2- og 3-områder.

1. Type 1A-områder omfatter:

a. Hæren:

 

Almegårds Øvelsesplads

(Rønne og Hasle Kommuner)

Antvorskov Øvelsesplads

(Slagelse og Hashøj Kommuner)

Farum Øvelseplads1)

(Allerød og Farum Kommuner)

Finderup Øvelsesplads

(Fjends og Viborg Kommuner)

Haderslev Vesterskov Øvelsesplads

(Haderslev Kommune)

Holstebro Øvelsesplads

(Holstebro Kommune)

Hyby Fælled Øvelsesplads

(Fredericia Kommune)

Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

(Allerød, Birkerød og Hørsholm Kommuner)

Kulsbjerg Øvelsesplads

(Vordingborg og Langebæk Kommuner)

Kær Vestermark Øvelsesplads

(Sønderborg Kommune)

Nr. Uttrup Øvelsesplads

(Aalborg Kommune)

Næstved Øvelsesplads

(Næstved Kommune)

Skive Øvelsesplads

(Fjends og Skive Kommuner)

Tønder Øvelsesplads1)

(Tønder Kommune)

Varde Øvelsesplads2)

(Varde Kommune)

Vordingborg Øvelsesplads

(Vordingborg Kommune)

   

b. Hjemmeværnet:

 

Hanstholm Øvelsesplads

(Hanstholm Kommune)

Højstrup Øvelsesplads

(Odense Kommune)

Nymindegablejrens Øvelsesplads

(Blåbjerg Kommune)

Slipshavn Øvelsesplads

(Nyborg Kommune)

Søgård Øvelsesplads

(Lundtoft og Aabenraa Kommuner)

Søhus Plantage Håndgranatbane

(Skælskør Kommune)

Østerhede Håndgranatbane

(Samsø Kommune)

2. Type 1B-områder omfatter:

a. Hæren:

 

Kommandantskabet Vedbæk

(Søllerød Kommune)

Operationsområde Aflandshage

(Dragør Kommune)

   

b. Søværnet:

 

Bangsboområdet

(Frederikshavn Kommune)

Hoveddepot Kongsøre

(Trundholm Kommune)

Søværnets Grundskole

(Frederiksværk Kommune)

   

c. Flyvevåbnet:

 

Afskydningsområde Tune

(Greve Kommune)

Flyvestation Skagen1)

(Skagen Kommune)

Operationsområde Svælgsgård

(Ramsø Kommune)

   

d. Forsvarets Efterretningstjeneste:

 

Aflandshage Skydeterræn

(Dragør Kommune)

3. Type 2-områder omfatter:

a. Hæren, søværnet og flyvevåbnet.

 

Flyvestation Karup (ydre område)

(Karup og Avlum-Haderup Kommuner)

Halk Skydeterræn

(Haderslev Kommune)

Hevring Skydeterræn

(Rougsø Kommune)

Melby Skydeterræn

(Frederiksværk Kommune)

   

b. Hjemmeværnet:

 

Aborg Skydeterræn

(Assens Kommune)

der bl.a. omfatter

 

1 traditionel langdistancebane

 

1 miniaturepansermålbane

 

Bredetved Skydeterræn

(Holbæk Kommune)

der bl.a. omfatter

 

2 traditionelle langdistancebaner

 

1 kortdistancebane

 

Karby Odde Skydeterræn

(Morsø Kommune)

Klitmøller Skydeterræn

(Hanstholm Kommune)

Nordenbrogård Skydeterræn

(Sydlangeland kommune)

der bl.a. omfatter

 

1 traditionel langdistancebane

 

Nymindegab Skydeterræn

(Holmsland Kommune)

Sødringkær Skydeterræn

(Nørhald Kommune)

der bl.a. omfatter

 

1 traditionel langdistancebane

 

Vester Egesborg Skydebaner

(Fladså Kommune)

Ålbæk Skydeterræn

(Højer Kommune)

4. Type 3-områder omfatter:

a. Hæren, søværnet og flyvevåbnet:

 

Borris Skydeterræn

(Skjern, Egvad og Åskov Kommuner)

der bl.a. omfatter

 

1 traditionel langdistancebane

 

Jægerspris Skydeterræn

(Jægerspris Kommune)

der bl.a. omfatter

 

2 traditionelle langdistancebaner

 

Oksbøl Skydeterræn

der bl.a. omfatter

2 traditionelle langdistancebaner

(Varde Øvelsesplads)2)

(Blåvandshuk Kommune samt eksterne stillingsområder i Blåbjerg-, Esbjerg- og Varde kommuner)

Raghammer Skydeterræn

(Åkirkeby Kommune)

der bl.a. omfatter

 

3 traditionelle langdistancebaner

 

Sjællands Odde

(Trundholm Kommune)

Skydeområde Rømø

(Skærbæk Kommune)

Skydeområde Tranum

(Brovst og Pandrup Kommuner)

Stold Skydeterræn

(Bjergsted Kommune)

der bl.a. omfatter

 

1 traditionel langdistancebane

 

1) Øvelsespladsen afhændes medio år 2003.

2) Varde Øvelsesplads kan i forbindelse med skydning med artilleri på store afstande anvendes som eksternt stillingsområde for Oksbølterrænet.


Bilag 2

Ramme for aktivitetsniveau, angivet som årligt antal aktivitetsdage, fortegnelse over anvendte støjkilder og angivelse af aktivitetsfri perioder for hver enkelt øvelsesplads og skyde- og øvelsesområde3)  fordelt på type 1A, 1B, 2 og 3 områder, jf. § 5, stk. 1.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.:286 A Etablissementsnavn: Almegårds Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

200

100

50

26

11

4

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

100

50

40

24

8

4

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

50

40

30

12

6

4

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

10

2

2

2

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

120

60

30

10

6

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

10

10

5

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær LØSPT og SLPT

Pansrede mandskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Generatorer

Kanonslag

Helikoptere

100 g sprænglegemer

 

500 g sprænglegemer

 

81 mm morter øvelsesgranat

 

Ildmarkering

 

Signal- og lysammunition

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends: 20

 

Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)

 

St. St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Der er etableret en brandøvelsesplads på Almegårds Øvelsesplads. Brandøvelsespladsen anvendes af Beredskabsstyrelsen. Den anvendes og er etableret i henhold til særlig godkendelse. Brandøvelsespladsen er ikke omfattet af oplysningspligten jf. kapitel 4 i denne bekendtgørelse.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 258 Etablissementsnavn: Antvorskov Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

240

184

117

50

30

28

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

185

90

70

40

20

15

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

65

40

20

20

10

10

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

40

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

187

100

100

10

10

10

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

150

100

70

20

15

10

Anvendelse af luftfartøjer.

20

20

5

5

5

5

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben (Håndvåben)

Hjulkøretøjer

12.7mm maskingevær, LØSPT & SLPT

Pansrede mandskabsvogne

Signalpistol

Kampvogne

25mm maskinkanon, SLPT

Selvkørende Haubits

60/81mm mortér, eksercer- & øvelsesgranat

Helikoptere

84mm dysekanon, lydmarkør

Kampfly

105mm kampvognskanon, LØSPT

Generatorer

Kanonskudsmarkør

Ingeniørmaskiner

Kanonslag

 

100 g 500 g sprængninger

 

Håndgranat M/54

 

Alarmminer

 

Sprængsnor

 

RHÅNDBOMBE HEXIT M/77

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 10

 

Jul - nytår (ca. 20. december 4. januar)

 

Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 1995

Etablissementsnr.: 146 Etablissementsnavn: Farum Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

233

97

80

53

30

47

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

233

97

80

53

30

47

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

25

0

0

4

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

30

0

0

4

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

30

0

0

4

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

150

40

40

4

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

50

0

10

4

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

20

5

0

4

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 maskingevær, SLPT

Pansrede mandskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Panserbrovogn

Kanonslag

Helikopter

200 g sprænglegemer

 

500 g sprænglegemer

 

2 kg sprængladning

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 20

 

Jul og nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Påske (Palmesøndag - 2 påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Øvelsespladsen afhændes medio år 2003, hvorefter al militær aktivitet jf. ovenstående ophører.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 526 Etablissementsnavn: Finderup Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

242

190

182

63

53

53

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

143

100

60

40

30

30

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

60

20

5

10

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

10

3

0

10

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

4

0

0

4

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

242

190

180

20

10

10

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

150

100

50

5

5

5

Anvendelse af luftfartøjer.

50

50

40

5

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

7,62 mm GV M/75 LØSPT og SAPT

Helikoptere.

7,62 mm LMG M/62 LØSPT og SAPT

Ingeniørmaskiner.

9 mm MP M/49 LØSPT og SAPT

Kampvogne

12,7 mm TMG M/50 LØSPT og SAPT

Pansret mandskabsvogn

84 mm DYKN, Lydmarkør

Selvkørende haubitser

81 mm morter, Øvelsesstødrør/grundladning

Øvrige bæltekøretøjer

Kanonslag

Generatorer

100 g Sprængning

 

500 g Sprængning

 

Skarp Håndgranat

 

2 kg Sprængning

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 10

 

Jul - nytår (ca. 20. december - 2. januar)

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag til mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 433 Etablissementsnavn: Haderslev Vesterskov øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

120

40

10

20

10

8

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

70

15

4

10

5

5

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

20

10

3

3

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

120

30

10

3

2

2

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

5

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Pansret mandskabsvogn

100 g sprænglegeme

Hjulkøretøjer

Håndgranat

Traktor/landbrugsmaskiner

Kanonslag

Generatorer

12,7 mm maskingevær (løs amm.)

 

12,7 mm maskingevær (salonamm.)

 

81 mm morter med grundladning

 

Alarmmine M/89

 

14,5 MM instruktionskanon

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 25

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul - nytår ( ca. 20. december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 576 Etablissementsnavn: Holstebro Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

230

184

117

30

15

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

230

184

117

30

15

10

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

230

184

117

30

15

10

Sprængning af ladninger op til og med 100 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

50

20

3

5

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

230

184

117

30

15

10

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

200

100

50

30

15

10

Anvendelse af luftfartøjer.

30

30

10

5

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm mskingevær LØSPT og SLPT

Pansrede mandskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Kampvogne

Kanonslag

Helikoptere

100 g sprænglegemer

Selvkørende haubits

81 mm mortér øvelsesgranat

Generatorer

25 mm maskinkanon

Øvrige bæltekøretøjer

105 mm kampvognskanon LØSPT

Ingeniørmaskiner

Håndgranat

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 14

 

Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. Januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 408 Etablissementsnavn: Hyby Fælled Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

230

130

60

30

25

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

130

50

20

30

25

15

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

20

0

0

10

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

70

10

10

5

2

2

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

5

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer. (HEL)

20

10

5

8

3

3

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 m/m maskingevær SLPT

Pansrede mandskabsvogne

Kanonslag

Kampvogne

100 g sprængninger

Helikoptere

Håndgranat

Generatorer

Dysekanon M/84, lydmarkør

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 20

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Påske (Skærtorsdag - 2. påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 133D Etablissementsnavn: Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

235

154

135

67

48

35

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

233

154

135

64

46

35

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

12

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

190

120

75

30

10

5

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

140

40

29

15

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

20

5

5

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Alle typer våben af kaliber 12,7 eller derunder,

Alle typer hjulkøretøjer

samt haglgevær

Pansret mandskabsvogn

14,5 mm instruktionskanon

Selvkørende haubits

21 mm øvelsesraket

Øvrige bæltekøretøjer

60 mm morter

Generatorer

81 mm morter

Helikoptere

Kanonslag og obsrøg

 

Signal og lysammunition

 

100 g sprængning

 

25 mm maskinkanon

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 4

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 265 Etablissementsnavn: Kulsbjerg Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

188

116

90

62

28

46

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

185

110

85

57

25

40

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

51

10

3

9

2

2

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

35

1

0

17

3

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

135

48

45

5

1

5

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

106

43

38

5

1

5

Anvendelse af luftfartøjer.

30

10

10

10

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær LØSPT og SALONPT

Pansrede mandskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmakør

Kampvogne

Kanonslag

Pansrede bjærgningsvogne

Observationsrøgbombe

Helikoptere

Alarmmine

Generatorer

26,5 mm signalpatron

 

Øvelseshåndgranat m/tændpatron

 

100 g sprænglegemer

 

500 g sprænglegemer

 

81 mm mortér, ØGR M/31/89 og ØGR M/60

 

120 mm mortér, ØGR M/50

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 5

 

Påske (Påskedag og 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul - nytår (ca. 23 december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 421A Etablissementsnavn: Kær Vestermark Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

210

58

48

3

2

3

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

125

30

30

2

1

2

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

30

4

4

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

210

20

10

2

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær LØSPT og SLPT

Pansrede mandsskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Generatorer

PVV m/95, lydmarkør

Helikopter

Kanonslag

 

81 mm morter øvelsesgranat m/60

 

100g sprænglegemer

 

Alarm- og røgmidler

 

Signalpistol

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 38

 

Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul og nytår (ca. 23. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 582 Etablissementsnavn: Nr. Uttrup Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

180

112

55

35

18

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

130

50

30

30

15

5

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

40

10

5

6

(kun lørdage)

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

50

25

10

6

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

- kampvogne

- selvkørende haubits, samt

- øvrige bæltekøretøjer.

30

10

10

1

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

10

5

2

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm mskingevær LØSPT og SLPT

Pansrede mandskabsvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Kampvogne

Kanonslag

Helikoptere

100 g sprænglegemer

Selvkørende haubits

 

Generatorer

 

Øvrige bæltekøretøjer

   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 17

 

Påske (Skærtorsdag til 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 240 Etablissementsnavn: Næstved Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

100

50

30

50

26

22

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

70

28

26

35

13

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

60

30

5

21

6

6

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

100

50

30

5

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

100

15

15

5

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

10

5

3

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben (GV, LMG, MP, P)

Hjulkøretøjer

Signalpistol

Pansrede mandskabsvogne

12,7 mm maskingevær, LØSPT & SLPT

Kampvogne

84 mm dysekanon (lydmakør M/85)

Helikoptere

Kanonslag

Selvkørende haubits

Øvelseshåndgranater (ØHGR)

Øvrige bæltekøretøjer

100 g sprænglegeme

 

Kanonskudsmarkør, kampvogn

 

Kampvognskanon (105mm løs patron M/72/94)

Røg- alarmmidler

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 10

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag søndag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul - Nytår (ca. 20. december til 2. januar), (Jagt kan forekomme).

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.:536 Etablissementsnavn: Skive Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

240

184

117

50

25

12

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

200

150

100

17

14

7

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

100

30

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

240

184

117

8

8

2

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

200

150

100

8

8

2

Anvendelse af luftfartøjer.

20

20

20

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær løspt og salonpt

Pansret mandskabsvogn

kanonslag

Selvkørende haubits

100 g sprængninger

Øvrige bæltekøretøjer

håndgranater

Helikoptere

14,5 mm instruktionskanon

Kampvogne

21 mm øvelsesraket

Generatorer

25 mm maskinkanon

Ingeniørmaskiner

kanonskudsmarkør

Minerydningsmaskiner

105 mm kampvognskanon LØSPT

Broslagningsmaskiner

81/120 mm morter

 

Signalpistol

 

Røg- og alarmmidler

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 11

 

Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Påske (torsdag - mandag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 1995

Etablissementsnr.: 446. Etablissementsnavn: Tønder Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

141

56

54

12

1

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

0

32

32

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

3

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

8

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær

Helikoptere

Kanonslag

 

100 g sprænglegemer

 

Håndgranater

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 39

 

Påske (1. Påskedag - 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag søndag)

 

St. Bededag (fredag søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulig weekends.

Øvelsespladsen afhændes medio år 2003, hvorefter al militær aktivitet jf. ovenstående ophører.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 492. Etablissementsnavn: Varde Øvelsesplads.

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

240

150

50

30

15

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

240

150

50

30

15

10

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

75

50

15

15

10

0

Kast med skarp håndgranat.

30

0

0

10

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

240

50

30

5

5

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

240

50

30

5

5

0

Anvendelse af luftfartøjer.

Helikoptere/Drone M92/UAV

4/45/30

0/0/10

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ VARDE ØVELSES OMRÅDE 1995:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer.

12,7 mm.(LSPT/SLPT).

Pansrede mandskabsvogne

14,5 mm. (ØOBST M/75).

Selvkørende haubitser

26,5 mm (Signalpistol).

Droner.

Alarmmine M/87.

Kampvogne

Røghåndbombe HEX.

Øvrige bæltekøretøjer

Håndgranat M/54.

Generatorer

LYMA M/95 (indstik 84 mm PNÆV).

UAV

ØTÆNDPT M/54.

 

OBSRBOMBE M/66.

 

100 gr. sprænglegeme

 

OBS-røgdåse M/79

 

Ildmarkeringsraket

 

155 mm haubits

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 15

 

Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Jul - nytår (ca. 20. december - 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Øvelsespladsen anvendes som eksternt stillingsområde for artilleriskydning i Oksbøl.

Øvelsespaldsen anvendes som start- og landingsplads for droner/UAV

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 263 Etablissementsnavn: Vordingborg Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

34

10

6

3

1

1

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

19

8

5

3

1

1

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

5

0

0

1

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

30

9

8

1

1

1

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

4

0

0

1

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

10

5

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Løsskydningspatron til lette våben

Hjulkøretøjer

Salonpatron til lette våben

Pansrede mandskabsvogne

12,7 mm LØSPT og SALONPT

Kampvogne

84 mm dysekanon, lydmarkør

Pansrede bjærgningsvogne

Kanonslag

Helikoptere

Observationsrøgbombe

 

Alarmmine

 

26,5 mm signalpatron

 

100 g sprænglegemer

 

81 mm mortér, ØGR M/31/89

 

120 mm mortér, ØGR M/50

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 44

 

Påsken (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag søndag)

 

Jul - nytår (23. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr.: 5103 Etablissementsnavn: Hanstholm Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

10

5

5

16

16

16

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

10

5

5

16

16

16

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

10

5

5

16

16

16

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 

Lydmarkør til dysekanon m/85

 

Øvelseshåndgranater

 

Signalpatroner

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Juli måned

 

Weekends 24

 

Jul nytår (ca. 20 december 2. januar)

 

Påske (Palmesøndag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

St. Bededag (fredag mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag søndag)

 

Hverdage 178

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003 (HJV)

Etablissementsnr.: 416 Etablissementsnavn: Højstrup Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

210

210

50

44

44

44

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

210

210

50

44

44

44

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

25

25

0

15

15

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

5

5

5

5

5

5

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Øvelseshåndgranat

Hundetræning

85 mm dysekanon, lydmarkør

Helikoptere

Kanonslag

 

100g sprænglegemer

 

Signalpatron

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 3

 

Påske (Palmesøndag til 2. Påskedag)

 

St. Bededagsferie (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Juli måned (ingen skydning med tunge våben)

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr.: 499 Etablissementsnavn: Nymindegab Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

214

191

85

62

62

24

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

110

70

30

30

30

10

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

10

5

2

10

10

4

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

214

191

85

62

62

24

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

30

20

10

10

10

4

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

150

30

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

50

0

0

20

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

Pansrede mandskabsvogne

Lydmarkør til dysekanon m/85

Øvrige bæltekøretøjer

Øvelseshåndgranater

Helikoptere

Signalpatroner

 

100 gram sprænglegemer

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

12 Weekends

 

Jul Nytår (ca. 21 december 2. januar)

 

Påske: (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse: (lørdag mandag)

 

Uge 28 31

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr.:1404 Etablissementsnavn: Slipshavn Øvelsesplads

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

80

95

0

44

44

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

40

40

0

30

20

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

80

95

20

70

50

10

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

15

5

0

20

4

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

Helikoptere

Lydmarkør til dysekanon m/85

 

Øvelseshåndgranater

 

Signalpatroner

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 25

 

Jul nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Sommerferie (uge 29 uge 31)

 

Hverdage 120

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr.: 461 Etablissementsnavn: Søgård Øvelsesplads.

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

222

113

58

88

60

60

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

48

16

8

32

16

16

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

20

15

10

30

10

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

20

0

0

20

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

222

113

58

88

30

0

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

110

50

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

10

10

0

4

4

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

Pansret Mandskabsvogn

Lydmarkør til dysekanon m/85

Helikoptere

Håndgranater

 

Signalpatroner

 

100 g sprængning

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 8

 

Jul nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr. HG 5200 Etablissementsnavn: Søhus Plantage Håndgranatbane.

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

0

0

0

0

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 200 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

6

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Håndgranater

 

Bortsprængning af forsagere (200 g formbart sprængstof)

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 46

 

Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).

 

St. Bededag. (fredag - søndag).

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinsen. (lørdag mandag)

 

Sommerferien (ca. 20 juni - ca. 15 august)

 

Efterår vinter (1. oktober - 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1A-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr.: HG 2425 Etablissementsnavn: Østerhede Håndgranatbane

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben med kaliber til og med 12,7 mm samt haglgevær).

0

0

0

0

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 200 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

6

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 gram til og med 2 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg. Til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige tilsvarende bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Håndgranater

 

Bortsprængning af forsagere (200 g formbart sprængstof)

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 46

 

Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).

 

St. Bededag. (fredag - søndag).

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag).

 

Pinsen. (lørdag mandag)

 

Jul nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Hverdage 229

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 771 Etablissementsnavn: Kommandantskabet Vedbæk

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

10

10

5

2

2

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

5

5

5

2

2

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

10

10

5

5

2

2

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

25

10

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Helikoptere

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Der gennemføres 3 - 5 aktiviteter om året.

 

Resten af året er støjmæssigt aktivitetsfrit. Luftfartøjer anvendes ikke til øvelsesaktiviteter, men til transport af personnel.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 219B Etablissementsnavn: Operationsområde Aflandshage

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

3

3

3

2

2

2

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

3

3

3

2

2

2

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

3

3

3

2

2

2

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Aktiviteterne er samlet i 4-5 lokale øvelser, resten af året er støjmæssigt aktivitetsfrit.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 6404 Etablissementsnavn: Bangsboområdet

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

35

8

2

0

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

15

4

2

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

35

8

0

0

0

0

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends Alle

 

Sommerferien (3 uger i juni eller juli)

 

Påske (Palmesøndag til 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdagsdag (torsdag - søndag)

 

Jul nytår (ca. 20 december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl.0700

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 2502/2503 Etablissementsnavn: Hoveddepot/Depot Kongsøre

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

100

50

25

4

4

4

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, brug af røgmidler og nødmidler samt

brug af kanonslag.

50

50

25

4

4

4

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

50

50

25

4

4

4

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt udledning af højtryksluft (torpedoer)

10

5

0

1

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i under vand i det kystnære område op til Hoveddepot Kongsøre

10

5

0

1

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

5

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

120

120

120

5

5

5

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben (LØSPT og FX-amm)

Hjulkøretøjer

500 g sprængning

Pansrede mandskabsvogne

Kanonslag

Højtryksluft

100 g sprængninger

Luftfartøjer

2 kg. Sprængning under vand

Generatorer

Signal- og lysamminition

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 40

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes, at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

På grønsværen beliggende øst for HDPKON mod vandet er der etableret HELIPAD. Landing og Take Off foregår primært fra vandsiden. HELIPAD anvendes også til uddannelse og træning af piloter.

Der foretages faldskærmsnedkastning primært over vand.

Større undervandssprængninger kan forekomme på position 55 grader 49,00 min N 011 grader 45,50 min E (aftales med SOK og Farvandsvæsnet).

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 3604 Etablissementsnavn: Søværnets Grundskole

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

90

30

30

30

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

75

25

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

10

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

60

10

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

50

20

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben kaliber mindre end 12,7mm

Hjulkøretøjer

100 g Sprængladninger

Helikopter

Kanonslag

 

Detonerende sprængsnor

 

500 g Sprængladninger

 

Observationsrøggranater

 

Håndgranater M/54

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 30

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Jul nytår (ca. 20 december 2. januar)

 

Sommerferie (3 uger i juni eller juli)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 253D Etablissementsnavn: Afskydningsområde Tune

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

15

15

15

2

2

2

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

15

15

15

2

2

2

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

15

15

15

2

2

2

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Aktiviteterne er samlet i 4-5 lokale øvelser af 1-3 døgns varighed, resten af året er aktivitetsfri.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 1995

Etablissementsnr.: 702 Etablissementsnavn: Flyvestation Skagen

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

4

4

3

1

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

4

4

3

1

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

dagligt

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

15

0

0

10

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

Helikoptere

   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 45

 

Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)

 

St. Bededagsferie (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdagsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Sommerferie (hele juli måned)

 

Jul- og nytår (23. december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Øvelsespladsen afhændes medio år 2003, hvorefter al militær aktivitet jf. ovenstående ophører.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.:253B Etablissementsnavn: Operationsområde Svælgsgård

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

3

3

3

2

2

2

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

3

3

3

2

2

2

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

3

3

3

2

2

2

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Aktiviteterne er samlet i 4-5 lokale øvelser.

 

Resten af året er støjmæssigt aktivitetsfrit.

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 1B-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 2626 Etablissementsnavn: Aflandshage Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

4

3

3

4

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben,

samt brug af kanonslag.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt på terrænet.

1

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særligt sprængningsterræn, samt kast med skarp håndgranat.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 500 g til og med 2 kg i særligt spræng-ningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 2 kg til og med 5 kg i særligt sprængningsterræn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

5

3

3

4

0

0

Kørsel med pansret mandskabsvogn.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

kampvogne

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 

100 g sprængning

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Aktiviteterne er samlet i 4 5 lokale øvelser, resten af året er aktivitetsfri.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr: 721 Etablissementsnavn: Flyvestation Karup Øvelsesområde

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.

198

48

28

38

5

3

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

56

32

0

0

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet, samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

30

10

5

20

10

5

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

40

5

0

15

5

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

20

5

0

10

5

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

75

75

50

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

(Helikopter)

200

50

25

25

15

10

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben (krigs- og øvelsesammunition)

Hjulkøretøjer (alle typer)

Kanonslag

Pansrede mandskabsvogne

100 g sprængninger

Helikopter

Sprængninger op til 10 kg.

Selvkørende haubits

Sprængninger 10 - 25 kg.

 

84 MM PVR M/95 og Karl Gustav

 

LYMA M/95

 

Håndgranat

 

12.7 MM LØSPT

 

Alarm- og røgmidler

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 14 ( især januar, juli og december)

 

Jul - nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Påske (torsdag - mandag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr: 434 Etablissementsnavn: HALK SKYDETERRÆN

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.

100

0

0

40

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammu-nition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag og nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

50

0

0

20

0

0

Sprængning af ladninger til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

25

0

0

5

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 500 g i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

25

0

0

5

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær

Pansrede mandskabsvogne

81 mm morter

Traktorer

60 mm morter

 

Sprængstof indtil 5,4 kg.

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 30

 

Sommerferie (3 uger i juni eller juli)

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul - nytår ( ca. 20. december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr: 550A Etablissementsnavn: HEVRING SKYDETERRÆN

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.*)

200

95

95

40

17

kun lørdage

5

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.*)

62

9

9

30

5

5

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet, samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.*)

63

40

20

30

5

5

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.**)

SPR: 30
HGR: 70

15

0

0

0

7

7

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.**)

15

15

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

15

10

5

4

4

4

Anvendelse af luftfartøjer

10

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær

Pansrede mandskabsvogne

84 dysekanon

Helikoptere

84 mm panserværnsvåben

Ingeniørmaskiner

76 mm røgkastergranat

 

25 mm maskinkanon

 

84 mm panserværnsraket M/95

 

60 mm morter

 

81 mm morter

 

Kanonslag

 

100 g sprængning

 

2 kg sprængladning

 

5-15 kg sprængladning

 

15-25 kg sprængladning

 

Pansermine (ca. 9 12 kg)

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

13 weekends

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Kristi himmelfartsdagsdag (torsdag søndag)

 

St. Bededag (fredag søndag)

 

Jul - nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Juli måned: Aktivitetsfri (dog begrænset vedligeholdelse af terrænet)

 

Juni Juli: Ingen mørkeskydninger

 

Ingen mørkeskydninger søn- og helligdage

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

*) Skydetiden slutter normalt kl. 24:00, men kan undtagelsesvis udvides til kl. 02:00.

**) Sprængninger over 500 g gennemføres ikke ved kraftig inversion. Søges begrænset til én dag i hver skydeperiode.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr: 248 Etablissementsnavn: Melby Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.

137

50

0

30

kun lørdage

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

20

0

0

0

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet, samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

48

25

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 8 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

70

0

0

15

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

100

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

5

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær

Pansret mandskabsvogn

100 g Sprænglegemer

Helikoptere

Håndgranat

Generatorer

Dysekanon

 

Op til 8 kg sprængladning

 

60 mm morter røg

 

Panserværnsraket

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends: Alle ( fra lørdag kl.1300 Mandag kl. 0800)

 

Sommerferie (15 juni udgangen af uge 35)

 

Jul nytår (ca. 20 DEC - 04 JAN)

 

Påske (Palmesøndag 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Daglige skydetid : 0800 - 1600 (mandag - fredag) og 0800 - 1300 (lørdage).

Mørkeskydning : Fra solnedgang til kl. 2200 (mandag torsdag) og kun i perioden 01 OKT - 30

APR. Ingen mørkeskydning i skolernes efterårsferie.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: T 4113 Etablissementsnavn: Aborg Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

96

40

0

76

80

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

10

0

30

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

96

40

0

76

80

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

84 mm Dysekanon

 

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 11

 

Sommerferie (20. juni - 5. august)

 

Hverdage 65

 

Påsken. (Skærtorsdag - 2. Påskedag).

 

Jul nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: T 5100 Etablissementsnavn: Bredetved Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

27

43

10

74

20

10

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

10

20

5

25

10

5

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

27

43

10

74

20

10

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

84 mm Dysekanon

 

Kanonslag

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

1. januar - 13. januar

 

10. april - 17 april.

 

11. maj - 21.maj.

 

Pinsen (lørdag mandag).

 

24. juni 6. august.

 

9. oktober - 22. Oktober.

 

16. november - 31. December.

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: LST 2811 Etablissementsnavn: Karby Odde Skydeterræn.

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

0

8

0

10

2

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

4

0

4

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

3

0

3

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

0

8

0

10

2

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 

Signalpatroner

 

200 gram sprænglegemer

 

Røgammunition

 

Lydmarkør til 84 mm Dysekanon

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 24

 

Jul nytår (december - januar måned)

 

Juli måned undtagen sidste weekend

 

Hverdage 168

 

Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag til søndag).

 

Pinsen (lørdag mandag).

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: LST 2801 Etablissementsnavn: Klitmøller Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

8

8

0

32

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

8

8

0

16

8

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

4

0

0

6

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

6

3

0

6

3

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

8

8

0

32

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

4

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

84 mm Dysekanon og 72 mm panserværnsraket.

Bæltekøretøjer

Kanonslag

 

Signalpatroner

 

200 gram sprænglegemer

 

Håndgranater

 

60 mm morter

 

Alarmblus, lysraket, røgammunition

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 4

 

Sommerferie (15. juni - 15. august).

 

Jul nytår (december - januar måned.

 

Hverdage 165

 

Påsken (Palmesøndag - 2. Påskedag).

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag).

 

Pinsen (lørdag mandag).

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: 4228 Etablissementsnavn: Nordenbrogård skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

18

5

0

35

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

5

0

5

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

5

0

9

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

18

5

0

35

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

84 mm Dysekanon

 

Kanonslag

 

Signalpatroner

 

200 gram sprænglegemer

 

Håndgranater

 

Alarmblus, lysraket, røgammunition.

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 17

 

Sommerferie (20. juni - 5. august)

 

Hverdage 190

 

Højtider: Alle

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 1995 (HJV)

Etablissementsnr: 499 Etablissementsnavn: Nymindegab Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

214

214

100

62

62

40

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

214

214

0

62

62

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

25

0

0

60

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

10

5

2

4

4

4

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

84 mm Dysekanon og 72 mm panserværnsraket.

Bæltekøretøjer

Kanonslag

 

Signalpatroner

 

200 gram sprænglegemer

 

Håndgranater

 

60 mm morter

 

Alarmblus, lysraket, røgammunition

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 12

 

Jul nytår (ca. 20. december 5. januar)

 

Påske: (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

Pinse: (lørdag mandag)

 

Sommerferie (uge 28 uge 31)

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR 2003 (HJV)

Etablissementsnr: LT 2219 Etablissementsnavn: Sødringkær Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben (håndskydevåben mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

6

26

0

23

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben samt brug af kanonslag.

0

13

0

13

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

6

26

0

23

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer.

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

Kanonslag

 

Signalpatroner

 

Alarmblus, lysraket, røgammunition

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 16

 

Januar - februar

 

Juli måned

 

Hverdage 164

 

Helligdage: Alle

 

BEMÆRKNINGER.

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag klokken 2200 til mandag klokken 0700. Ovennævnte opgørelse udviser dog antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag. Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003 (HJV)

Etablissementsnr: 237 Etablissementsnavn: Vester Egesborg Skydebaner

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.

49

2

0

37

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

17

0

0

0

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet, samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

12

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

49

0

0

37

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

10

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

0

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

 

Pansret Mandskabsvogne

12,7 mm maskingevær, LØSPT & SLPT

Kampvogne

84 mm dysekanon, lydmakør

 

Kanonslag

 

Håndgranater (HGR)

 

200 g sprænglegeme (forsagersprængning af HGR)

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 20

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Juli måned

 

Jul og nytår (ca. 20. december til 2. januar, (jagt kan dog forekomme)

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes, at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PRIODER PÅ TYPE 2-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003 (HJV)

Etablissementsnr: 443 Etablissementsnavn: Ålbæk Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben,(håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær.

34

0

0

23

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

0

0

0

0

0

0

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet, samt nedslagsområde for skydning fra eksterne stillinger med tunge våben.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

15

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

85

0

0

23

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

0

0

0

0

0

0

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm maskingevær

 

Lydmarkør

 

Kanonslag

 

200 gr. Sprængning

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 29

 

Påske (Palmesøndag til 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Sommerferie (1. juli 15. august)

 

Jul nytår (ca. 20. december 2. januar)

 

Skydning forekommer normalt ikke i december og januar.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 521 Etablissementsnavn: Borris Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

218

183

169

50

24

19

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

215

146

87

32

13

9

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

166

73

38

19

4

4

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

155

113

77

24

8

6

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

22

5

0

4

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

4

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

218

183

169

50

24

19

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

158

158

141

7

4

0

Anvendelse af luftfartøjer

20

15

10

3

3

3

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm MG PBPT, LSPT og SALON

Panserede mandskabsvogne

21 mm instruktionsvåben

Selvkørende haubits

60 mm let morter

Kampvogne

66 mm PNÆV M/72

Helikoptere

81 mm MMT

Generatorer

84 mm DYKN M/79 og M/85

Øvrige bæltekøretøjer

84 mm PVV M/95

Droner/UAV

120 mm TMT

 

105 mm haubits

 

155 mm haubits

 

203 mm haubits

 

147 mm TOW

 

Røghåndgranat (fosfor)

 

Håndgranat M/54

 

Kanonslag M/66

 

100 gr. sprængning

 

500 gr. sprængning

 

1 10 kg sprængning

 

100 kg sprængning

 

25 mm pansret maskinkanon

 

Alarmminer

 

Artillerimarkering/høje sprængpunkter

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 26

 

Påske (Skærtorsdag - 2. Påskedag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Sommerferie (3 uger i juli)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 292 Etablissementsnavn: Jægersprislejren

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl.07-18

kl.18-22

kl.22-07

kl.07-18

kl.18-22

kl.22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

186

124

69

45

6

5

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

150

111

55

32

22

2

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

147

106

57

18

4

3

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

124

82

46

30

2

2

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

41

0

0

6

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

12

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

2

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

342

217

100

32

8

8

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

111

56

32

8

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

20

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Håndskydevåben af kaliber mindre end 12,7 mm

Hjulkøretøjer

100 g sprængning

Pansret mandskabsvogne

Signal-, lys- og røgammunition

Kampvogne

Signal-, lys- og røgmidler

Selvkørende haubits

Kanonslag

Øvrige bæltekøretøjer

Håndgranater

Helikoptere

Eksplosiver op til 50 kg

Landbrugsmaskiner

Maskingevær, firling

Generatorer

12,7 mm maskingevær

 

12,7 mm maskingevær firling

 

14,5 mm instruktionskanon

 

20 mm øvelsesvåben

 

21 mm øvelsesraket

 

25 mm maskinkanon

 

60 mm morter

 

66 mm panserværnsraket

 

76 mm kampvognskanon

 

81 mm morter

 

84 mm kampvognskanon

 

84 mm dysekanon

 

84 mm panserværnsraket

 

105 mm kampvognskanon

 

120 mm kampvognskanon

 

120 mm kampvognskanon

 

120 mm morter

 

155 mm haubits

 

M270 MM raketkaster

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 17

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag

 

Jul - Nytår (20 december - 02 januar)

 

Sommerferie (3 uger i juli)

 

Ingen skydning med kampvognskanon

 

og artilleri 01 juni 15 august.

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2000 til mandag kl. 0800.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Den daglige skydetid er 0800 - 2000 (MAN-FRE) og 0800 - 1700 (LØR, SØN og helligdage).

Mørkeskydning til kl. 2400 kan finde sted op til 100 dage om året, heraf kan op til 4 dage afvikles i perioden 18 JUN - 15 AUG og da indtil kl. 0200.

Skarpskydning med kampvognskanon og artilleri kan finde sted op til 10 weekends om året.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 453 Etablissementsnavn: Oksbøl skyde- og øvelsesterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl.07-18

kl.18-22

kl.22-07

kl.07-18

kl.18-22

kl.22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

239

182

144

40

30

31

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

134

99

75

28

17

22

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

159

105

76

28

12

13

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

40

10

0

4

1

0

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

40

10

0

6

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

10

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

10

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning. I Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn vil større ladninger i forbindelse med forsøgsvirksomhed kunne benyttes under hensyntagen til placering og atmosfæriske forhold.

5

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

256

184

145

26

19

14

Anvendelse af luftfartøjer

157

67

50

5

3

2

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Alle støjkilder anvendt i forsvaret.

Hjulkøretøjer

 

Kampvogne

Coock of test af sømine.

Pansret mandskabsvogne

Diverse forsøgsskydninger v/HKS foranstaltning

Selvkørende haubits

 

Øvrige bæltekøretøjer

 

Droner/UAV

 

Helikoptere

 

Lette fastvingede fly

 

Kampfly

   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Ingen artilleriskydninger og kampflyaktivitet i følgende perioder:

Skærtorsdag 2. Påskedag

 

Pinselørdag 2. Pinsedag

 

1. juli - 15. august

 

23. december 1. januar

 

I ovennævnte perioder er skydning med kampvognskanon ikke tilladt fra kl. 2000 0700.

I perioden 15. juni 14. august i tidsrummet lørdag 1300 mandag kl. 0800 ingen skydning.

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Oksbøllejren HAR IKKE særlige områder til sprængning, disse gennemføres i K1 og K2 terrænet.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 288 Etablissementsnavn: Raghammer skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

120

40

40

20

12

12

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

70

30

20

10

5

5

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

50

20

10

10

5

5

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

50

30

25

15

10

3

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

25

5

0

5

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

3

0

0

1

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

2

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

30

20

20

4

2

0

Anvendelse af luftfartøjer

5

5

2

2

2

1

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

12,7 mm Maskingevær

Pansrede mandskabsvogne

14,5 mm Instruktionskanon

Øvrige bæltekøretøjer

60 mm Morter

Helikoptere

40 MM Granatkaster

Fly (alle typer)

Håndgranat

Generatorer

81 mm Morter

84 mm Dysekanon

Afbrængsovn for pyroteknik og håndvåbenammunition

84 mm Panserværnsraket

 

Kanonslag

 

Eksplosiver indtil 50 Kg.

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 25

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

St. Bededagsferie (fredag - mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul - nytår ( ca. 20. december 2. januar)

 

I perioden 15. juni 15. august, ingen skydning med tunge våben

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 3505 Etablissementsnavn: Artillerikursus Sjællands Odde

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

4

2

0

0

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

46

4

2

0

0

0

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

65

10

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

108

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

20 mm maskinkanon

Droner

37 mm indstikspibe

Lette fastvingede fly

76 mm maskinkanon

Transportfly

 

Helikoptere

 

Hjulkøretøjer

   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends: Alle

 

Jul og nytår (ca. 20. december 5. januar)

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 739 Etablissementsnavn: Skydeområde Rømø

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

20

0

0

10

(jagt)

0

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

150

0

0

0

0

0

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

150

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

20

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

8

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

- pansret mandskabsvogn,

- kampvogne,

- selvkørende haubits, samt

- øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

150

0

0

0

0

0

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

147 mm Panserværnsraket

Jagerfly

20 mm Maskinkanon

Helikoptere

2,75" Luft til jord raket (Fly)

 

CRV 7 Luft til jord raket (Fly)

 

Øvelsesbombe (Fly)

 

Øvelsesbombe M/82, M/83, M/84 Inert (Fly)

 

Sprængladninger indtil 100 kg

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekend 38

 

Påske (Skærtorsdag 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

Jul - nytår (20. december 4. januar)

 

Sælers yngleperiode (15. juni 30. juni)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

Forsøgssprængning med op til 1000 kg sprængstof (fordæmmet) foregår maksimalt én gang hvert andet år.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 705 Etablissementsnavn: Skydeområde Tranum

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

80

40

20

25

10

5

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

30

15

10

10

5

2

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

40

20

5

10

5

2

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

40

10

5

10

5

2

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

50

10

0

10

5

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

10

0

0

5

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

8

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

Dagligt af hensyn til inspektion i terrænet

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

0

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

45

15

10

15

10

4

 

 

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

lette våben,

hjulkøretøjer,

12,7 mm maskingevær,

pansret mandskabsvogne,

20 mm maskinkanon (F-16 fly),

kampvogne,

håndgranater,

helikoptere.

40 mm luftværnskanon,

jagerfly

84 mm dysekanon,

 

60 mm morter,

 

81 mm morter,

 

120 mm morter,

 

sprængninger fra 100 g - 40 kg,

 

2,75" luft-jord raket,

 

inert M82, M83, M84,

 

øvelsesbomber.

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 25

 

Påsken (Palmesøndag 2. Påskedag)

 

St. Bededag (fredag søndag)

 

Pinsen (lørdag mandag)

 

Sommerferie ( 1. juli 31. august)

 

Efterårsferie (skolernes efterårsferie)

 

Jul nytår (ca. 20. december 3. januar)

 

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.

 

AKTIVITETSNIVEAU, DET ÅRLIGE ANTAL AKTIVITETSDAGE, ANVENDTE STØJKILDER OG AKTIVITETSFRI PERIODER PÅ TYPE 3-OMRÅDE MED REFERENCEÅR I 2003

Etablissementsnr.: 275 Etablissementsnavn: Stold Skydeterræn

 

ANTAL AKTIVITETSDAGE PR. ÅR

DAG/TID

HVERDAGE

WEEKENDS

AKTIVITETER

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

kl. 07-18

kl. 18-22

kl. 22-07

Skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet med lette våben, (håndskydevåben med kaliber mindre end 12,7 mm samt haglgevær).

25

21

0

36

1

0

Skydning med øvelsesammunition overalt i terrænet med tunge våben, samt brug af kanonslag.

0

0

0

0

0

0

Skydning med krigs- og salonammunition samt sprængladt øvelsesammunition overalt i terrænet samt fra eksterne stillinger med tunge våben.

36

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 g til markering af morter- og artilleriild overalt i terrænet.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger til og med 10 kg i særlige områder indrettet til sprængning samt kast med skarpe håndgranater.

17

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 10 kg til og med 25 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger fra 25 kg til og med 50 kg i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Sprængning af ladninger op til og med 100 kg, i særlige områder indrettet til sprængning.

0

0

0

0

0

0

Kørsel med hjulkøretøjer.

150

0

0

50

0

0

Kørsel med pansrede køretøjer, der omfatter:

pansret mandskabsvogn,

kampvogne,

selvkørende haubits, samt

øvrige bæltekøretøjer.

20

0

0

0

0

0

Anvendelse af luftfartøjer

0

0

0

0

0

0

STØJKILDER DER ANVENDES PÅ OMRÅDET:

1. VÅBEN OG EKSPLOSIVER:

2. ANDRE STØJKILDER:

Lette våben

Hjulkøretøjer

20 mm M/92 KA

Bæltekøretøjer

40 mm M/36 KA

 

76 mm M/60 KA

 

76 mm M/71 ØA

 

155 MM Haubits

 

M 270 MM Raketkaster

 

10 kg Sprængladninger

 
   

AKTIVITETSFRIE PERIODER:

 

Weekends 16

 

Jul - nytår (ca. 20. december til 2. januar)

 

Påske (Palmesøndag - 2. Påskedag)

 

Pinse (lørdag - mandag)

 

St. Bededag (fredag - søndag)

 

Kristi himmelfartsdag (torsdag - søndag)

 

Ingen skydninger på skydebaneanlægget i juli og december

BEMÆRKNINGER:

Weekends defineres som omfattende perioden fra fredag kl. 2200 til mandag kl. 0700.

Ovennævnte opgørelse udviser antal enkeltdage, eksempelvis en lørdag eller en søndag.

Det tilstræbes at samle aktiviteterne på færrest mulige weekends.


3) For hvert enkelt øvelsesområde har forsvaret udarbejdet et referencegrundlag med en registrering af den årlige aktivitet for det valgte referenceår. Referencegrundlaget indeholder for hver støjkilde antallet af skud (eller sprængninger) fordelt på dag / aften / nat og på hverdage / weekends samt på placeringer. Referencegrundlaget består endvidere af en registrering af de aktivitetsfri perioder, hvor der ikke er støjende aktiviteter på nogen del af området. Den detaljerede registrering ligger til grund for den støjberegning, herunder beregningen af støjkonsekvensområdet, som er gennemført for hvert enkelt øvelsesområde.
Bilag 2 indeholder for hvert enkelt øvelsesområde en oversigt over aktivitetsdage for støjende aktiviteter, en fortegnelse over benyttede støjkilder i referenceåret samt en opgørelse over aktivitetsfri perioder.