Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anmeldelse til sortslisteoptagelser

Kapitel 2   Optagelse på sortsliste

Kapitel 3   Afprøvning af sorter

Kapitel 4   Vedligeholdelsesavl

Kapitel 5   Ophør af sortslistegodkendelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)1)

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Anmeldelse til sortslisteoptagelser

§ 1. Anmeldelse af en sort af frø af arter, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø eller grønsagsfrø, og læggekartofler, jf. bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl, til optagelse på sortslisten skal indgives til Plantedirektoratet, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør, på en blanket, der fås hos Plantedirektoratet eller på www.pdir.fvm.dk.

Stk. 2. Anmeldelse kan indgives af: den eller dem, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten (vedligeholderen), eller af en repræsentant for denne.

1) den, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten (vedligeholderen), hvis denne er bosat eller har sæde i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

2) af en repræsentant for vedligeholderen, der er bosat eller har sæde i en medlemsstat af Den Europæiske Union, forudsat at vedligeligeholderen er bosat eller har sæde i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, hvis kontrol med vedligeholdelsesavl det er besluttet at ligestille med vedligeholdelsesavl i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Stk. 3. Plantedirektoratet offentliggør fristerne for indgivelse af anmeldelse til sortslisteoptagelser og for indsendelse af afprøvningsmateriale i oktober i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«.

Kapitel 2

Optagelse på sortsliste

§ 2. Plantedirektoratet optager en sort på sortslisten, hvis det på grundlag af en officiel afprøvning, herunder især ved prøvedyrkning, kan konstateres,

1) at sorten er

a) selvstændig, hvorved forstås, at sorten uanset udgangsmaterialets kunstige eller naturlige oprindelse ved et eller flere kendetegn, der kan erkendes og beskrives præcist, tydeligt adskiller sig fra enhver anden sort, der er kendt her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union,

b) tilstrækkeligt ensartet, hvorved forstås, at sorten under hensyntagen til artens formeringsmåde består af planter, der bortset fra enkelte undtagelser ligner hinanden eller genetisk er identiske med hensyn til de kendetegn, der benyttes ved undersøgelsen af, om sorten er ensartet, og

c) stabil, hvorved forstås, at sorten efter gentagne formeringer eller, hvis sortsejeren har fastlagt en særlig formeringscyklus, efter afslutningen af hver cyklus stadig i sine væsentlige kendetegn er i overensstemmelse med sortsbeskrivelsen, og

d) har en tilfredsstillendedyrknings- og nytteværdi, hvorved forstås, at sorten i forhold til andre sorter, der er optaget på sortslisten, ved sine egenskaber frembyder en forbedring i dyrkningen eller i udnyttelse af afgrøden og af de produkter, der fremstilles heraf, i hvert fald i en bestemt egn. Enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber, og

2) at anmelderens forslag til sortsnavn er godkendt efter bekendtgørelse om plantesortsnavne.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, litra d, gælder ikke for

1) sorter af græsser til andet end foderbrug,

2) sorter af grønsagsarter, bortset fra cikorierod,

3) sorter, herunder indavlede linier og hybrider, der alene skal anvendes som komponenter for hybridsorter, og

Særligt om sortslisteoptagelse af bevaringssorter

§ 3. Med henblik på in situ-bevarelse og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer kan Plantedirektoratet godkende landracer eller sorter af landbrugsarter, hvis oprindelsesregion omfatter Danmark, til optagelse på sortslisten som bevaringssort. Danmark betragtes som én samlet region.

§ 4. Anmeldelse af en landrace eller sort af landbrugsarter, jf. § 1, stk. 1, til optagelse på sortslisten som bevaringssort skal udover det i § 1, nævnte afprøvningsmateriale til brug for en identitetskontrol vedlægges:

1) beskrivelse af sortens markante karakteristika, oplysninger om sortens oprindelsesregion, og dens betegnelse (sortsnavn),

2) eventuelle resultater af uofficielle analyser, som anmelder er i besiddelse af,

3) oplysninger om praktisk erfaring med dyrkning, opformering og anvendelse af bevaringssorten, og

4) oplysninger om sorten fra institutioner med ansvar for de plantegenetiske ressourcer

§ 5. Sorten godkendes og optages på sortsliste med betegnelsen ”bevaringssort”, hvis Plantedirektoratet efter et konkret skøn vurderer, at sorten,

1) er interessant med henblik på bevarelse af plantegenetiske ressourcer og

2) på basis af identitetskontrollen i tilstrækkelig grad opfylder kravene i § 2, stk. 1, nr. 1, litra a-c.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan ikke godkende en sort som bevaringssort, hvis:

1) Sorten i forvejen er opført på EF´s fælles sortsliste over landbrugsplantearter som en anden slags sort end en bevaringssort,.

2) Sorten er slettet af EF´s fælles sortsliste inden for de seneste 10 år, eller inden for 10 år efter udløbet af den frist for certificering og handel der eventuelt er indrømmet i henhold til § 12.

3) Sorten er beskyttet af en national sortsbeskyttelse eller af en EF- sortsbeskyttelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 eller der er en ansøgning om en sådan sortsbeskyttelse under behandling.

Særlige begrænsninger

§ 6. Plantedirektoratet kan kun optage en genetisk modificeret sort på sortslisten, hvis den er godkendt til dyrkning i Den Europæiske Union.

Stk. 2. Er materiale af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer, jf. artikel 3, eller som et foderstof, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, optages sorten først på sortslisten, når den er blevet tilladt i henhold til nævnte forordning.

§ 7. Plantedirektoratet kan afvise at optage en sort på sortslisten, hvis dyrkningen af sorten kan medføre risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed eller miljøet.

Kapitel 3

Afprøvning af sorter

Underretning om afprøvningsresultater m.v.

§ 8. Plantedirektoratet underretter hvert år anmelderne om resultaterne af den officielle værdiafprøvning og offentliggør afprøvningsresultaterne. Efter anmodning fra en anmelder kan Plantedirektoratet undlade at offentliggøre foreløbige afprøvningsresultater, der herefter ikke må gengives i henvendelser til en kundekreds.

Undladelse eller afkortning af afprøvning

§ 9. Plantedirektoratet kan undlade eller afkorte afprøvningen af en anmeldt sort, for så vidt angår de egenskaber, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, litra a - c, i det omfang, der foreligger resultater fra en officiel afprøvning i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Plantedirektoratet kan endvidere afkorte afprøvningen, hvis der er tale om en bevaringssort.

Stk. 2. For så vidt angår afprøvningen for dyrknings- og nytteværdi, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, litra d, kan Plantedirektoratet benytte resultater fra officielt anerkendte undersøgelser i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, dog ikke resultater fra dyrkningsundersøgelser.

Kapitel 4

Vedligeholdelsesavl

§ 10. Vedligeholderen skal

1) sikre ved et systematisk tilrettelagt avlsarbejde (vedligeholdelsesavl), at der til stadighed foreligger formeringsmateriale af sorten, der svarer til oplysningerne i sortsarkivet om den godkendte sort,

2) føre og opbevare optegnelser om formering af sorten til brug ved kontrol af vedligeholdelsen, herunder optegnelser om generationerne forud for basismaterialet, og

3) efter anmodning stille prøver af frø eller læggemateriale af sorten til rådighed for Plantedirektoratet til efterkontrol.

Stk. 2. Vedligeholdelsesavl kan gennemføres i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union og i stater, hvis kontrol er ligestillet hermed.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, 2. led, og stk. 2 gælder ikke for bevaringssorter, der alene har oprindelsesregion i Danmark.

Kapitel 5

Ophør af sortslistegodkendelse

§ 11. Godkendelsen af en sort gælder til udløbet af det 10. kalenderår efter godkendelsesåret.

Stk. 2. Godkendelsen af en sort kan forlænges for ti år ad gangen, hvis betydningen af at opretholde dyrkningen af sorten berettiger hertil, og vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf. § 1, stk. 1, kan dokumentere, at sorten

1) stadig overholder betingelserne for godkendelse, jf. kapitel 2, og

2) er vedligeholdt efter bestemmelserne i § 10.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelsen skal indgives skriftligt til Plantedirektoratet senest to år før godkendelsen udløber. Ansøgning kan kun indgives af vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf.§ 1, stk. 1.Er behandlingen af ansøgningen ikke afsluttet, inden godkendelsen udløber, forlænges godkendelsen, til sagen er afsluttet.

§ 12. Avlen på en godkendt sort kan certificeres, henholdsvis kontrolleres som standardfrø og sælges indtil den 30. juni i det tredje år efter udløbet af godkendelsen. Ønsker vedligeholderen ikke at udnytte denne mulighed, skal dette meddeles Plantedirektoratet senest ved udløbet af godkendelsen.

§ 13. Plantedirektoratet tilbagekalder sorten fra sortslisten,

1) hvis det viser sig, at sorten ikke var selvstændig, da den blev godkendt, medmindre sorten nu opfylder dette krav,

2) hvis det viser sig, at sorten ikke længere er ensartet og stabil, eller

3) hvis vedligeholderen anmoder herom,

4) hvis det konstaterer,

a) at vedligeholderen ikke vedligeholder sorten, eller

b) at godkendelse af sorten er sket på grundlag af urigtige eller svigagtige oplysninger, og

5) hvis vedligeholderen uanset anmodning herom,

a) ikke stiller fornødent formeringsmateriale af sorten til rådighed for nævnet til efterkontrol eller

b) ikke betaler forfaldne gebyrer rettidigt.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan afvise en anmodning efter stk. 1, nr. 3, hvis sorten har væsentlig betydning for jordbruget her i landet, og systematisk vedligeholdelsesavl kan sikres på anden måde.

Sortsarkiv

§ 14. Alle foreliggende oplysninger om sorten og om grundlaget for godkendelsen, herunder en beskrivelse af sorten og resultaterne af afprøvningerne, indgår i sortsarkivet.

Stk. 2. Plantedirektoratet opbevarer standardprøver af frø og læggemateriale af alle godkendte sorter til brug ved en eventuel stillingtagen til, om en sort fortsat overholder betingelserne for at være optaget på sortsliste.

Offentliggørelse

§ 15. Plantedirektoratet offentliggør sortslisten.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 51 af 24. januar 2000 om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) ophæves.

Plantedirektoratet, den 25. juni 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets diretiv 2002/53/EF om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT 2002, L 193, s. 1), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1829/2003 (EUT 2003, L 268, s. 1), Rådets direktiv 2002/55/EF om handel med grønsagsfrø (EFT 2002, L 193, s. 33), som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EUT 2006, L 339, s. 12), Rådets direktiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s. 27) med senere ændringer, og dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter (EUT 2008, L 162, s. 13).