Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø1)

(Bevaringssorter)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 723 af 22. juni 2007 om markfrø, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1184 af 9. december 2008 foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel, indsættes efter »Kommissionens beslutning 2007/66/EF af 6. februar 2007 (EFT 2007, L 32, s. 161)« som ny pind:

»- Dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. (EUT 2008, L. 162, s. 13)«

2. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1-4, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og §§ 1-2 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:«

3. I § 4 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 2 gælder kun for sorter (indavlede linier og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter til stk. 4 og 5.

4. Efter § 33 og før Administrative bestemmelser indsættes:

»Produktion og handel med bevaringssorter

§ 33a. Produktion og handel med sorter der er optaget på sortslisten som ”bevaringssort” må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1-2, § 24 stk. 1 og 2, samt § 25 finder tilsvarende anvendelse for bevaringssorter.

Stk. 3 Hvis produktion af en bevaringssort som følge af et specifikt dyrkningsmæssigt problem, ikke kan finde sted her i landet, kan Plantedirektoratet godkende supplerende regioner til produktion af frø. Bevaringssorter produceret i sådanne supplerende regioner kan dog udelukkende anvendes i oprindelsesregionen.

§ 33b. Virksomheder der producerer bevaringssorter, skal inden begyndelsen af hver produktionssæson indberette oplysninger om størrelsen og beliggenheden af produktionsarealet, samt den mængde frø, der forventes at kunne blive bragt i handel, til Plantedirektoratet. Indberetningen skal indgives senest 1. januar for vårafgrøder og senest 1. juli for vinterafgrøder.

Stk. 2. Plantedirektoratet meddeler på grundlag af de i stk. 1 anførte indberetninger, den mængde frø af bevaringssorten virksomheden må bringe i handel i den efterfølgende sæson. Den samlede mængde der bringes i handel må ikke overstige det i bilag 9, I, anførte.

§ 33c. Et parti af en bevaringssort må sælges som ”bevaringssort” uden forudgående officiel kontrol.

Stk. 2. Partiet skal overholde EF-kvalitetsnormerne til certificering af ”certificeret frø” som nævnt i bilag 5 med undtagelse af afsnit I, litra A, nr. 1, afsnit I, litra B og C, samt afsnit III, litra A, nr. 1 og litra B. Partiet skal ligeledes overholde normerne vedrørende flyvehavre.

Stk. 3. Partiet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

§ 33d. Bevaringssorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 9, II.

§ 33e. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 5. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden eller efter anmodning af Plantedirektoratet. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i direktoratets instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og direktoratets anvisninger. Prøven skal opbevares i mindst to år, og skal efter anmodning indsendes til direktoratet. Virksomheden skal efter anmodning fremsende kopi af analysebeviset.

§ 33f. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til Plantedirektoratet med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet.

§ 33g. Virksomhederne skal senest den 30. juni indberette hvilken mængde frø af hver bevaringssort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.«

5. I § 37 indsættes efter » § 30« : »§§33-33g«

6. Som bilag 9 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2009.

Plantedirektoratet, den 25. juni 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen


Bilag 1

»Bilag 9
Særligt om bevaringssorter
I. Oversigt over maksimale mængder markfrø af bevaringssorter, der må bringes i handel:
     
Art/Sortsgruppe
Maksimalt tilladt mængde pr. sort (kg)
Maksimalt tilladt mængde pr. art (kg)
Fodervikke
10.000
20.000
Hestebønne
25.000
50.000
Markært
20.000
325.000
Smalbladet lupin
16.000
32.000
Græs, kløver og lign.
2.500
50.000
Gul sennep
800
16.000
Vinterraps
1.500
50.000
Vårraps
500
2.500
Foderbede
2.000
6.000
Sukkerroe
2.700
54.000
     
II. Mærkning af bevaringssorter
 
1)
Som mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af Plantedirektoratet.
2)
Mærkeseddel skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
3)
Andre kvalitetsoplysninger må ikke anføres på mærkesedlen.
 
Mærkning af pakninger
Mærkeseddel
1)
Ordene: »EF-regler og normer«
2)
Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke
3)
år for lukning, eller,
 
år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse
 
Udtrykt således: ”Partiet lukket…” (år) eller, ”prøve udtaget…” (år)
4)
Planteart
5)
Sortsnavn
6)
Ordet: »Bevarelsessort«
7)
Oprindelsesregion, samt følgende tekst:
 
”Bevaringssort må kun forhandles i oprindelsesregionen”
8)
Frøproduktionsregionen (kun hvis den er forskellig fra oprindelsesregion )
9)
Partiets referencenummer
10)
Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø
11)
Andre oplysninger
 
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her, undtagen for læggekartofler,
 
a)
arten af den kemiske behandling eller tilsætningssstoffet, samt
 
b)
det omtrentlige forhold mellem vægten af frønøgler eller rene frø og den samlede vægt.
 

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. (EUT 2008, L. 162, s. 13)