Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl1)

(Bevaringssorter)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1540 af 30. december 2004 om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl, som ændret ved bekendtgørelse nr. 554 af 6. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 932 af 7. september 2006 foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel, indsættes efter »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2002/36/EF af 29. april 2002 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT 2002, L 116, s. 16)«: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. (EUT 2008, L. 162, s. 13)«

2. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 1, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:«

3. Efter § 10 indsættes:

»§ 10a. Erhvervsmæssig avl af læggekartofler af sorter der er optaget på sortslisten som ”bevaringssort,” må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Plantedirektoratet meddeler på grundlag af i § 9 anførte indberetninger den mængde kartofler af bevaringssorten virksomheden må bringe i handel i den pågældende sæson. Den samlede mængde der bringes i handel, må ikke overstige det i bilag 9, I, anførte.«

4. Efter § 19 indsættes:

»§ 19a. Autoriserede sortervirksomheder skal senest den 30. juni indberette til Plantedirektoratet hvilke mængder af læggekartofler af bevaringssorter, der er bragt i handel.«

5. I § 26, stk. 1 , af fattes således:

»Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk.3, § 5, stik. 12 og 5, §§ 6-8, § 10, stk. 2, 2. pkt., §§10a -12, §15, § 15,stk. 2, § 17, stk. 4 og 7, § 18, stk. 1,2,4-7 og 9-11, § 19, stk. 1 og 3, § 19a, § 20 og §§ 24-25 straffes med bøde.«

6. I bilag 5 indsættes i 5.5.2., ad litra m , som nyt punktum: »For bevaringssorter skal efter sortsnavnet anføres »bevaringssort«.«

7. Som bilag 9 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2009.

Plantedirektoratet, den 25. juni 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen


Bilag 1

»Bilag 1
I. Oversigt over maksimale mængder læggekartofler af bevaringssorter, der må bringes i handel:
 
Art/Sortsgruppe
Maksimalt tilladt mængde (kg)
Solanum tuberosum
3.375.000 kg

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. (EUT 2008, L. 162, s. 13)