Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantesortsnavne1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 854 af 4. december 1998 om plantesortsnavne som ændret ved bekendtgørelse nr. 361 af 18. maj 2000 foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter (EUT 2008, L. 162, s. 13).«

2. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2, § 4, stk. 2 og 3, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 11, stk. 4, og § 26, stk. 3-4 i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12, marts 2009, samt efter bemyndigelse fastsættes:«

3. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For så vidt angår bevaringssorter skal det historisk kendte sortsnavn fremsendes til Plantedirektoratet til registrering senest i forbindelse med anmeldelse om optagelse på sortsliste. Plantedirektoratet kan registrere mere end én betegnelse for en sort, hvis alle de pågældende betegnelser er historisk kendte.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2009.

Plantedirektoratet, den 25. juni 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. (EUT 2008, L. 162, s. 13)