Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje
til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede
vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af
havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.

(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 295 af 27. april 1994 om Den Grønne Fond ophæves.

§ 2

Lov nr. 434 af 10. juni 1997 om pulje til grøn beskæftigelse ophæves.

§ 3

Lov nr. 326 af 14. maj 1997 om støtte til forureningstruede vandindvindinger ophæves.

§ 4

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 902 af 16. december 1998 og senest ved § 36 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 47 a, »Kapitel 14 a«, udgår.

2. § 47 a ophæves.

§ 5

I lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v., som ændret senest ved § 11 i lov nr. 1230 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til §§ 10 og 11, »Ørestadsrådet«, udgår.

2. §§ 10 og 11 ophæves.

3. I § 13, stk. 1, § 14, stk. 2, og § 15 udgår »med bistand fra Ørestadsrådet«.

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog § 7.

§ 7

Reglerne i lov nr. 295 af 27. april 1994 om Den Grønne Fond, lov nr. 434 af 10. juni 1997 om pulje til grøn beskæftigelse, lov nr. 326 af 14. maj 1997 om støtte til forureningstruede vandindvindinger samt regler, der er fastsat med hjemmel i disse love, finder fortsat anvendelse på tilsagn om tilskud meddelt før lovens ikrafttræden, jf. § 6.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Chr. Schmidt