Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Fritagelse for betalingskravet på videregående uddannelser for børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1091 af 18. november 2008, som ændret ved § 23 i lov nr. 516 og § 3 i lov nr. 537, begge af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 4, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 5,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 24 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 4, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 24, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

§ 2

I lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, som ændret ved § 20 i lov nr. 516 og § 4 i lov nr. 537, begge af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 4 , indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 5,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 24 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 4, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 24, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

§ 3

I lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, som ændret ved § 1 i lov nr. 537 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 35, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 2,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 1, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 35, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

§ 4

I lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, som ændret ved § 5 i lov nr. 537 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 4 , indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 5,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 22 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 4, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 22, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

§ 5

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og § 22 i lov nr. 516 og § 6 i lov nr. 537, begge af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »stk. 2-8.« til: »stk. 2-9.«

2. I § 15, stk. 5, indsættes efter nr.1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 6,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

3. I § 15 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 5, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

4. I § 15, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes efter »stk. 5«: »og 6«.

§ 6

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, som ændret ved § 5 i lov nr. 1173 af 10. december 2008 og § 7 i lov nr. 478 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 3,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 2, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

§ 7

I lov nr. 333 af 18. maj 2005 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Studerende har endvidere ikke adgang til stipendier efter stk. 1, hvis de på tidspunktet for optagelsen på uddannelsen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a.«

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder