Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ansøgning om godkendelse til tilskud

Kapitel 2   Krav til arealer, lokaler og inventar m.v.

Kapitel 3   Vedtægtsændringer

Kapitel 4   Regler om elever og om beregning af årselever

Kapitel 5   Kurser

Kapitel 6   Prøveforberedende og kompetencegivende undervisning som led i kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Kapitel 7   Statstilskud

Kapitel 8   Øvrige tilskud

Kapitel 9   Kommunale bidrag for elever på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lovens kapitel 9

Kapitel 10   Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet i forbindelse med lejeforhold af uvæsentligt omfang

Kapitel 11   Forskellige regler

Kapitel 12   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

I medfør af § 1 a, § 3, stk. 6, § 4, § 5 a, stk. 6, § 6, stk. 4, § 7, stk. 3, § 10, stk. 3, § 13, stk. 1, nr. 3, § 14, stk. 2 og 3, § 16, § 17, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, § 21, stk. 3, § 22, stk. 2, § 23, stk. 2 og § 23 a, stk. 5, § 24, stk. 2, § 25, stk. 3, § 27, § 39, § 41, stk. 2, og § 52 a, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008, som ændret ved lov nr. 388 af 26. maj 2008 og lov nr. 48 af 28. januar 2009, og § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om godkendelse til tilskud

§ 1. Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye frie kostskoler og fra frie kostskoler, som ønsker at generhverve tilskudsretten, jf. lovens § 48, skal være Undervisningsministeriet i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Højskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. i en måned. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. august. Med ansøgningen skal fremsendes følgende endelige materiale:

1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for skoleformen, baggrunden for oprettelse af skolen, skolens profil og baggrunden for profilen.

2) Vedtagen vedtægt i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 4 til denne bekendtgørelse.

4) Referat af stiftende og eventuelle efterfølgende generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.

5) Referat af bestyrelsesmøder.

6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds/repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent.

7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 5 om, at de i lovens § 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.

8) Bygningstegninger og matrikelkort, jf. § 5.

9) Kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer.

10) Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelse af udgiften pr. godkendt sengeplads, jf. § 3.

11) Årsplan, der indeholder samtlige kurser, der planlægges for det første år. Årsplanen skal udarbejdes på skemaer udarbejdet af Undervisningsministeriet.

12) Foreløbig indholdsplan for alle kurser, som fremgår af årsplanen. Indholdsplanerne skal indeholde en beskrivelse af den planlagte undervisnings indhold, omfang og placering, en beskrivelse af det planlagte samvær, en beskrivelse af, hvorledes hvert enkelt kursus opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær og en redegørelse for undervisningens almene perspektiver. Hvis skolen planlægger at optage undervisningspligtige elever, skal det fremgå af indholdsplanen, hvordan undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal godkendes til tilskud med et samlet særligt undervisningstilbud (specialundervisning), skal skolen beskrive dette i indholdsplanen. Der skal oplyses, om skolen ønsker at afholde folkeskolens prøver. Der skal oplyses, om skolen ønsker at tilbyde 10. klasse.

Stk. 2. Senest tre måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale være Undervisningsministeriet i hænde:

1) Årsplan og indholdsplan, der er tilrettet i overensstemmelse med ministeriets anvisninger.

2) Endelig plan for bygningernes indretning.

3) Materiale til brug for beregning af forskud på tilskud, hvis skolen ønsker forskud.

Stk. 3. Inden start af den tilskudsberettigende skolevirksomhed skal bankgaranti, hvis skolen ønsker forskud, samt dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder være Undervisningsministeriet i hænde. Forskud på tilskud udbetales tidligst, når Undervisningsministeriet har modtaget denne dokumentation.

Stk. 4. En ansøgning om godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke har påbegyndt den tilskudsberettigende skolevirksomhed senest 24 måneder efter, at ansøgning om tilskud er Undervisningsministeriet i hænde.

Stk. 5. En godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke inden fire måneder efter godkendelsestidspunktet har påbegyndt en tilskudsberettiget aktivitet.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan indhente yderligere oplysninger fra skolen, hvis dette er nødvendigt for at vurdere, om skolen vil opfylde betingelserne i loven og regler udstedt i medfør heraf.

§ 2. Ansøgning om generhvervelse af tilskudsretten fra skoler, som ikke har oppebåret tilskud i to på hinanden følgende finansår på grund af manglende opfyldelse af kravene til kursusvirksomhedens omfang i lovens § 12, skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Højskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. i en måned. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. august. Med ansøgningen skal fremsendes følgende endelige materiale:

1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for skolens profil og baggrunden for profilen.

2) Vedtagen vedtægt i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 4 til denne bekendtgørelse.

4) Referat af de sidste to generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.

5) Referat af bestyrelsesmøder.

6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds/repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent.

7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 5 om, at de i lovens § 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.

8) Bygningstegninger og matrikelkort, jf. § 5.

9) Dokumentation for, at skolen ejer sine bygninger. Kravet gælder ikke skoler, der er tilskudsberettiget uden at skulle opfylde kravet om at eje sine bygninger, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 6.

10) Drifts- og likviditetsbudget for det førstkommende år, jf. § 3.

11) Årsplan og indholdsplan.

§ 3. Skolens etableringsbudget, driftsbudget og årsrapport skal indeholde en beregning, der dokumenterer, at udgiften pr. godkendt sengeplads til alle løbende ydelser til bygninger og arealer ikke overstiger det på de årlige finanslove fastsatte beløb. De løbende ydelser omfatter renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser, flexlån, pauselån, garantilån og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myndigheder samt lejeindtægter, jf. dog § 6.

§ 4. For skoler, der har begyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, er opfyldelse af reglen i § 3 i de første fem hele regnskabsår en betingelse for at modtage tilskud. Det skal fremgå af skolens årsrapport, at skolen opfylder denne betingelse.

Kapitel 2

Krav til arealer, lokaler og inventar m.v.

§ 5. Skolen skal råde over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler i fast ejendom i Danmark. Skolen skal desuden råde over egnet og tilstrækkeligt udstyr og inventar. Ministeriet godkender skolens elevsengepladskapacitet. Kun kostelever medregnes.

Stk. 2. Skolen skal eje mindst følgende arealer og lokaler: Undervisningslokaler, elevværelser, kostforplejnings- og opholdsarealer og toilet- og badeforhold, der svarer til antallet af elevsengepladser og den planlagte undervisning. Skolen skal desuden eje to familieboliger til forstander, viceforstander, afdelingsleder og fastansatte lærere. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen. Skolen kan eventuelt leje yderligere familieboliger og specielle faglokaler, f.eks. idrætsfaciliteter og fysiklokale.

Stk. 3. Elevværelser og boliger skal ligge i umiddelbar tilknytning til undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealerne.

Stk. 4. For skoler, der begynder deres virksomhed efter den 1. august 1996, skal ministeriet i de første fem hele regnskabsår, jf. § 4, godkende ændringer i elevsengepladskapaciteten. Ved ansøgning om godkendelse af ændringer i elevsengepladskapaciteten skal følgende materiale indsendes til ministeriet:

1) Ansøgning med redegørelse for baggrunden for ændringen af elevsengepladskapaciteten, redegørelse for de planlagte ændringer på skolen og redegørelse for, om skolen fortsat råder over egnede og tilstrækkelige arealer og lokaler.

2) Plan for bygningernes indretning.

§ 6. Skolen må ikke erhverve bygninger eller arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.

Kapitel 3

Vedtægtsændringer

§ 7. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet. Skolen kan som hovedregel tidligst få godkendt vedtægtsændringer 2 år efter den seneste vedtægtsændring.

Stk. 2. Hvis der ikke i øvrigt ændres i vedtægten skal følgende ændringer ske ved allonge:

1) Navneændringer.

2) Adresseændringer.

3) Ændringer i måneden for den ordinære generalforsamling/repræsentantskabsmøde, jf. § 4, stk. 3, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4) Ændringer i fristerne for forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen/repræsentantskabsmøde, jf. § 4, stk. 4, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

5) Ændringer i den procentdel af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer, der kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling/repræsentantskabsmøde, jf. § 4, stk. 5, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6) Ændringer i antal medlemmer af skolekredsen/repræsentantskabet, der kan kræve skriftlig afstemning, jf. § 4, stk. 7, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

7) Ændringer i antal bestyrelsesmedlemmer, der kan kræve afholdelse af bestyrelsesmøde, jf. § 7, stk. 1, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8) Ændringer i datoer for udarbejdelse af årsrapport og afslutning af revision, jf. § 10, stk. 1 og 2, i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

9) Andre mindre ændringer.

Kapitel 4

Regler om elever og om beregning af årselever

§ 8. Ved kursets start skal der foreligge en liste over eleverne. Listen, der skal opdateres uge for uge, skal indeholde tilskudsbetingende oplysninger om den enkelte elev og dennes deltagelse i kurset, jf. § 12 og § 14 samt lovens § 13. Elevlisten skal føres på det af Undervisningsministeriet udarbejdede elevregistreringsskema.

Stk. 2. I det omfang kurset er opdelt i hold, klasser, linjer eller lignende, skal dette fremgå af skemaer udformet af skolen.

§ 9. Efterskoleelever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, kan medregnes i årselevtallet, hvis opholdet er anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning eller ungdommens uddannelsesvejledning i elevens tidligere skolekommune.

§ 10. I årselevtallet efter lovens § 14, stk. 1, medregnes elever med det antal hele kursusuger, herunder eventuelt afkortede kursusuger, som de deltager i, jf. § 11, stk. 2. På kurser af en uges varighed eller derunder medregnes kun elever, der har deltaget i hele kurset.

Stk. 2. Ved beregning af årselevtallet skal skolen medregne elever på kursusuger, der går fra et skoleår til et andet, til det skoleår, hvori kursusugen starter. For nye skoler foretages beregning af årselevtallet i et finansår efter tilsvarende princip.

§ 11. Elever på kurser, der varer mindst fire døgn og mindre end en uge, medregnes i årselevtallet med 65 procent.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for afkortede kursusuger på kurser af over 12 ugers varighed, hvor første eller sidste kursusuge er afkortet til mindst fire kursusdøgn, jf. § 13, stk. 3.

§ 12. På folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler må elever, der ikke bor på skolen (dagelever), højst udgøre 15 procent af årselevtallet, jf. dog stk. 3. Dagelever herudover tæller ikke med i årselevtallet. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at dagelever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan udgøre mere end 15 procent af årselevtallet.

Stk. 2. Efterskoler må kun optage dagelever, når det er godkendt af ministeriet.

Stk. 3. Begrænsningen i stk. 1 og 2 gælder ikke Borups Højskole, Holte-Hus Efterskole og Suhr's Husholdningsskole.

Stk. 4. Ved beregning af årselevtallet på folkehøjskoler og efterskoler medregnes en dagelev med 70 procent af en årselev, dog med 100 procent på Borups Højskole. På husholdningsskoler og håndarbejdsskoler medregnes en dagelev med 90 procent.

Kapitel 5

Kurser

§ 13. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 21 timer eksklusiv pauser.

Stk. 2. En hel undervisningsdag skal tilrettelægges for alle elever bestående af undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst to af følgende tre tidsrum: formiddag, eftermiddag og aften. Hvert tidsrum skal omfatte undervisning, planlagt samvær eller begge dele i mindst 1,5 time eksklusiv pauser. Måltider medregnes ikke i det pædagogisk tilrettelagte samvær. En hel undervisningsdag kan deles i to halve dage og fordeles på to kalenderdage. En dag kan ikke medregnes med mere end én hel undervisningsdag.

Stk.3. På kurser af over 12 ugers varighed kan første eller sidste kursusuge afkortes til mindst fire kursusdøgn. Afkortede kursusuger og kurser, der varer mindst fire døgn og mindre end en uge, skal indeholde mindst fire hele undervisningsdage med mindst 17 timers undervisning eksklusiv pauser.

Stk. 4. På kurser, der varer mindst 12 uger, kan indtil 4 enkelte undervisningsdage i hvert skoleår flyttes til den forudgående eller efterfølgende uge på samme kursus. Der kan ikke flyttes mere end én flyttedag pr. uge. I uger afkortet med en flyttedag, skal der undervises mindst 17 timer eksklusiv pauser. I uger forlænget med en flyttedag, skal der undervises mindst 25 timer eksklusiv pauser.

§ 14. Kurset skal gennemføres med et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 2. Flertallet skal opnås blandt de elever, der gennemfører hele kurset. Desuden skal der i hver enkelt kursusuge være et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 2.

Stk. 2. Med danske statsborgere sidestilles elever, der ved kursets begyndelse

1) tilhører det danske mindretal i Sydslesvig,

2) har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark,

3) er statsborgere i de øvrige nordiske lande og kan godtgøre at have haft ubrudt og lovlig bopæl i Danmark i mindst to år op til kursets begyndelse,

4) er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven),

5) er statsborger i et andet EU- eller EØS-land, hvis eleven har lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, eller eleven i øvrigt er omfattet af Rådets forordning af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor Fællesskabet (1612/68), eller

6) forsørges af en forælder, der er omfattet af nummer 5.

Stk. 3. Kravet i stk. 1 gælder ikke for den Internationale Højskole og Den Tyske Efterskole i Tinglev.

§ 15. Undervisningen tilrettelægges for danske elever. Skolen kan dog tilrettelægge undervisning særligt for udlændinge, når mindst 15 timer om ugen er tilrettelagt for danskere.

Stk. 2. Skolen kan fravige kravet i stk. 1, 1. pkt., hvis undervisningsministeren har fraveget kravet i lovens § 16, stk. 3, om et flertal af danske elever.

§ 16. Hvis der anvendes andet undervisningssprog end dansk, skal det begrundes i indholdsplanen, og eleverne skal oplyses herom ved tilmeldingen. Dette gælder dog ikke de skoler, der er nævnt i § 14, stk. 3.

§ 17. Mindst 1/4 af undervisningstimerne på det enkelte kursus skal varetages af skolens forstander, viceforstander, afdelingsledere, fastansatte lærere eller tidsbegrænset ansatte lærere.

§ 18. På kurser af mindst en uges varighed kan pædagogisk tilrettelagte ekskursioner med overnatning uden for skolen højst udgøre 1/7 af kursustiden, dog højst 28 kursusdøgn og højst 16 døgn ad gangen.

Stk. 2. På kurser af mindst fire ugers varighed kan brobygning, studie- og erhvervspraktik højst udgøre 1/7 af kursustiden.

§ 19. Kurser over en uges varighed kan afbrydes af perioder på hver højst 12 uger.

§ 20. På kurser, der varer mindst 12 uger, kan følgende dage indgå i kursusperioden som hele undervisningsdage, selv om der ikke har været undervisning, hvis eleverne har adgang til fuldt ophold på skolen:

1) Storebededag, Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag,hvis grundlovsdag falder på en hverdag.

2) Skærtorsdag og langfredag, hvis onsdag før påske er hel undervisningsdag.

3) 2. påskedag, hvis tirsdag efter påske er en hel undervisningsdag.

4) 2. pinsedag, hvis fredag før og tirsdag efter pinse er hele undervisningsdage.

§ 21. Før skoleårets start godkender bestyrelsen en årsplan, som omfatter samtlige kurser i det kommende skoleår. Årsplanen udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs.

Stk. 2. For hvert kursus anføres begyndelsesdato og -tidspunkt, slutdato og -tidspunkt, afbrydelser samt antal kursusuger.

§ 22. For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper, uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte samvær. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold er beskrevet.

Stk. 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens § 1.

Stk. 3. Optager skolen undervisningspligtige elever, skal skolen fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Slutmålene skal indskrives i indholdsplanen.

Stk. 4. Forstanderen har ansvaret for, at indholdsplanen senest ved kursets afslutning suppleres med en opdateret oversigt over, hvilke lærere der har varetaget undervisningen og de planlagte aktiviteter.

Stk. 5. Indholdsplaner for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være offentligt tilgængelige via skolens hjemmeside.

Kapitel 6

Prøveforberedende og kompetencegivende undervisning som led i kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

§ 23. En elev på en folkehøjskole, husholdningsskole eller en håndarbejdsskole kan, hvis skolen tilbyder det som en del af kurset, følge kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter følgende uddannelseslovgivning:

1) Erhvervsuddannelser (EUD).

2) Landbrugets grunduddannelse.

3) Social- og sundhedsuddannelser.

4) Forberedende voksenundervisning (FVU).

5) Almen voksenuddannelse (AVU).

6) Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

7) Uddannelsen til studentereksamen (stx).

8) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf).

9) Gymnasial Supplering (GSK, HHX, HF+, GIF).

10) Korte og mellemlange videregående uddannelser (KVU, MVU).

Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal gennemføres på følgende betingelser:

1) Undervisningen udbydes af en uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde den pågældende undervisning.

2) Undervisningen fører frem til en prøve eller en godkendt kompetence.

3) Undervisningen gennemføres efter lovgivningen for den pågældende undervisning, herunder reglerne om optagelse, prøveafholdelse, deltagerbetaling, befordring, tilsyn og tilskud.

4) Undervisningen gennemføres efter skriftlig aftale mellem den frie kostskole og den pågældende uddannelsesinstitution, jf. nr. 1. Aftalen skal indeholde oplysninger om timetal, skema, den stedlige placering og evt. prøveafholdelse.

5) Undervisningen må højst udgøre 15 timer ugentligt.

Stk. 3. På kurser, der indeholder kompetencegivende eller prøveforberedende undervisning efter stk. 1, skal den samlede undervisning mindst udgøre 21 timer ugentligt, jf. § 13, stk. 1. Heraf skal den undervisning, som gives af folkehøjskolen, husholdningsskolen eller håndarbejdsskolen mindst udgøre 15 timer ugentligt eksklusiv pauser, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter, jf. lovens § 1 a, stk. 2.

Kapitel 7

Statstilskud

Skolernes indberetning til brug for tilskudsudbetalingen

§ 24. Skolen skal efter Undervisningsministeriets anvisning indsende oplysninger til brug for beregning af forskud og tilskud. Bestyrelsen er ansvarlig for, at oplysningerne er opgjort i overensstemmelse med gældende regler herom. Oplysningerne skal være kontrolleret og attesteret af revisor. Ministeriet fastsætter frister for indsendelse af oplysningerne.

§ 25. Er der indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller er der i øvrigt fare for, at skolevirksomheden må indstilles, skal bestyrelsen straks underrette Undervisningsministeriet.

§ 26. Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, jf. lovens § 12, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens § 12 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud. Kravet kan frafaldes, hvis betingelserne opfyldes inden udløbet af de seks måneder.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud eller forskud til skoler, der er nævnt i § 25, kan betinges af garanti fra et pengeinstitut for tilbagebetaling af de udbetalte beløb, hvis underretningen ikke giver rimelig sikkerhed for fortsat skolevirksomhed, og bestyrelsen ikke tilvejebringer sådan sikkerhed inden den af Undervisningsministeriet fastsatte frist.

Nedsættelse af grundtilskud

§ 27. Grundtilskud nedsættes med en på de årlige finanslove fastsat procentdel af den del af følgende bruttoindtægter i det andet kalenderår før finansåret, der overstiger et grænsebeløb, som fastsættes på de årlige finanslove:

1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven.

2) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte.

3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og 2.

Beregning af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper

§ 28. Tillægstakst i henhold til lovens § 23 a, stk. 1, ydes for elever på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der er omfattet af bilag 2 til denne bekendtgørelse, og som sidestilles med danske statsborgere efter § 14, stk. 2, nr. 2 eller 4. Eleven skal oplyse skolen om eget og forældres fødested, statsborgerskab samt opholdsgrundlag.

§ 29. Tillægstakst i henhold til lovens § 23 a, stk. 2, ydes for elever på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der er mindst 17½ år og endnu ikke er fyldt 25 år ved kursets begyndelse, og som ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse. Udløsning af tillægstakst forudsætter, at skolen har indhentet oplysninger om elevens forudgående skolegang og uddannelsesforløb.

§ 30. Tillægstakst i henhold til lovens § 23 a, stk. 3, ydes for elever på efterskoler, der deltager i et meritgivende brobygningsforløb af mindst fem ugers varighed fra efterskolen til dele af et grundforløb i en erhvervsfaglig fællesindgang, dele af grundforløbet af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser eller dele af Modul 1A i landbrugets grunduddannelse. Det meritgivende brobygningsforløb kan sammensættes af dele fra de i 1. pkt. nævnte ungdomsuddannelser. Udløsning af tillægstakst forudsætter, at efterskolen indhenter dokumentation hos den skole, hvor eleven har gennemført sit meritgivende brobygningsforløb, for det antal uger, der kan gives merit for i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

§ 31. Tillægstakst i henhold til lovens § 23 a, stk. 4, til danskundervisning for tosprogede elever ydes for efterskoleelever, der har et andet modersmål end dansk, og som er danske statsborgere eller har varig opholdstilladelse i Danmark. Skolens forstander træffer beslutning, om en elev skal tilbydes ekstra danskundervisning og kan støtte indstillingen på baggrund af en skriftlig vurdering fra lederen af elevens tidligere skole eller skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune.

§ 32. Ved beregning af årselevtallet til tilskud efter §§ 28-31, indgår kun elever, som har gennemført mindst 12 kursusuger på kurser af mindst 12 ugers varighed.

Beregning af bygningstilskud

§ 33. I en overgangsperiode, jf. stk. 3, fastsættes den enkelte skoles bygningstilskud som det største beløb af følgende mulige opgørelser af bygningstilskud:

1) Tilskud efter lovens § 24, stk. 1.

2) Skolens faste tilskud for det pågældende finansår beregnet efter modellen i bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis en skole én gang har modtaget tilskud efter stk. 1, nr. 1, kan den ikke efterfølgende modtage tilskud efter stk. 1, nr. 2, uanset om skolens tilskud efter nr. 2 på et senere tidspunkt overstiger tilskuddet efter nr. 1.

Stk. 3. Overgangsperiodens længde fastsættes efter drøftelse med skoleformernes foreninger. Overgangsperioden ophører dog senest med udgangen af 2010.

§ 34. Bygningstilskud til kombinerede skoler beregnes for hver skoleform for sig.

Stk. 2. Til frie kostskoler, der er kombineret med en fri grundskole før den 1. januar 1992, ydes det faste tilskud efter fradrag af bygningstilskud i henhold til gældende regler for friskoler og private grundskoler m.v. Fra 1996 reduceres den frie kostskoles faste tilskud i forhold til forholdet i 1996 mellem den frie grundskoles bygningstilskud og den kombinerede skoles samlede bygningstilskud.

Anvisning af tilskud

§ 35. Grundtilskud efter lovens § 19 og den del af bygningstilskuddet, der efter lovens § 24, stk. 1, udgør grundtilskuddet til bygningstilskuddet, anvises kvartalsvis forud.

Stk. 2. Den del af bygningstilskuddet, der efter lovens § 24, stk. 1, beregnes på baggrund af tilskuddet pr. årselev eller skolens faste tilskud efter § 33, stk. 1, nr. 2, anvises månedsvis forud.

Stk. 3. Forskud for tilskud, jf. lovens § 21, stk. 3, § 22, stk. 2 og § 23, stk. 2, samt forskud for tilskud til særligt prioriterede elevgrupper, jf. lovens §§ 23 a og 23 b, anvises månedsvis forud.

Stk. 4. Tilskud, jf. lovens § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og § 23, stk. 1, samt tilskud til særligt prioriterede elevgrupper, jf. lovens §§ 23 a og 23 b, beregnet på grundlag af årselevtallet i det skoleår, der slutter i finansåret, anvises ultimo november. Tilskud beregnet på grundlag af det opnåede årselevtal i finansåret anvises ultimo finansåret. Ved opgørelsen af årselevtallet til brug for beregningen af tilskud efter lovens § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og § 23, stk. 1, fradrages årselevtallet opgjort efter § 36.

Stk. 5. Hvis en skole indstiller sin virksomhed, opgøres tilskuddet forholdsmæssigt på grundlag af årselevtallet i det senest afsluttede skoleår. For skoler, der ikke har været i drift i hele det skoleår, der slutter i året forud for finansåret, opgøres tilskuddet forholdsmæssigt på grundlag af årselevtallet i det senest afsluttede finansår.

Reduceret tilskud ved kompetencegivende undervisning

§ 36. Staten yder tilskud til skolen, for de timer, en elev følger kompetencegivende undervisning, jf. § 23, med en takst pr. årselev, der fastsættes på finansloven. For kompetencegivende undervisning beregnes en årselev som en elev i 840 timer. Tilskud beregnes på grundlag af årselevtallet i det skoleår, der slutter i finansåret. Indberetningen af årselever skal ske efter undervisningsministeriets anvisning, jf. § 24.

Kapitel 8

Øvrige tilskud

Vikarudgifter til folkehøjskoler

§ 37. Til folkehøjskoler afsættes en pulje til tilskud til kompensation for forstanderes, viceforstanderes, afdelingslederes og læreres fravær på grund af organisationsarbejde, kursusdeltagelse og seniorordninger, herunder frivillig fratræden, og til efterindtægt ved en forstanders, viceforstanders, afdelingsleders eller lærers død. Tilskud til kompensation for fravær ved organisationsarbejde, kursusdeltagelse samt efterindtægt opgøres ud fra følgende kriterier i det skoleår, der slutter i finansåret:

1) Ved efterindtægt efter dødsfald opgøres tilskud ud fra antal kalenderdage i efterindtægtsperioden.

2) Ved deltagelse i organisationsarbejde opgøres tilskud ud fra antal kalenderdage anvendt til organisationsarbejde, dog højst 21 kalenderdage pr. skoleår pr. ansat.

3) Ved deltagelse i kurser kan der højst ydes tilskud for en kursusdag pr. årselev i skoleåret for skolen som helhed. Kurset skal vare mindst 15 timer fordelt over mindst to dage. Eventuel lønrefusion for medregnede fraværsdage fratrækkes.

Stk. 2. Af den i stk. 1 nævnte pulje afsættes et beløb til tilskud til seniorordninger, herunder frivillig fratræden. Puljen fordeles på grundlag af skolernes ansøgninger pr. 1. oktober for det afsluttede skoleår. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af udgifterne. Ikke forbrugte midler tilbageføres til puljen.

Stk. 3. Tilskud i henhold til stk. 1 og 2 udbetales på en gang efter udløbet af skoleåret.

Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og tilskud til undervisning m.v. af svært handicappede elever

§ 38. Henvisning til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen i henhold til lovens § 3, stk. 3 og 5, kan kun ske i det omfang, skolen ikke selv kan varetage opgaven, og kun som midlertidigt, periodisk eller punktvist supplement til skolens eget specialundervisningstilbud.

§ 39. I henhold til lovens § 25, stk. 1, ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Stk. 2. Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand omfatter:

1) Særligt tilrettelagt undervisning inden for skolens fagrække.

2) Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, hvis formål er at afhjælpe eller begrænse virkninger af psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

Stk. 3. Tilskud på grund af et samlet særligt undervisningstilbud kan ydes til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og til Egmont Højskolen og Nørgaards Højskole. Tilskud til øvrige højskoler kan højst ydes til 50 procent af elevtallet på det enkelte kursus.

Stk. 4. Skoler med et samlet særligt undervisningstilbud skal beskrive dette i skolens indholdsplan, jf. § 22.

§ 40. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) administrerer tilskud i henhold til lovens § 25. Ansøgning omtilskud skal ske på skemaer, der er udarbejdet af styrelsen. Styrelsen kan hos skolen indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilskuddenes fordeling og administration. Skolen skal bistå styrelsen i forbindelse med tildeling af støtten.

Stk. 2. Til ansøgningen for elever på efterskoler uanset alder samt elever på ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, vedlægges en udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune. Til ansøgningen for øvrige elever vedlægges en udtalelse fra skolen om elevens behov og en udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, som er uafhængig af skolen.

Stk. 3. Til skoler med et samlet særligt undervisningstilbud ydes tilskud på grundlag af skolens indholdsplan, jf. § 39, stk. 4.

Stk. 4. Ansøgningen skal så vidt muligt være styrelsen i hænde inden kursets begyndelse. Skoler med et samlet særligt undervisningstilbud skal dog søge om tilskud inden 1. juni før det kommende skoleår.

Stk. 5. Skolen skal underrette styrelsen om afbrydelse eller andre væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

Stk. 6. Tilskud ydes for det antal hele kursusuger, som eleven har deltaget i.

Kapitel 9

Kommunale bidrag for elever på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lovens kapitel 9

§ 41. Efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler indberetter elever, jf. lovens § 41, der er indskrevet på skolen den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen, til Undervisningsministeriets Elevbase.

Stk. 2. Fordelingen af elever på bopælskommuner sker via udveksling af elevens personnummer med CPR-registret i Elevbasen. Bopælskommunen kan hente en liste med de bidragspligtige elever fra Undervisningsministeriets indberetnings- og brevportal.

Stk. 3. Finder kommunen, at en liste indeholder forkerte oplysninger, skal kommunen meddele dette til skolen. Skolen skal indberette eventuelle ændringer til Undervisningsministeriet. Kommunen kan ikke komme med indsigelser, der er i modstrid med CPR’s oplysninger den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen.

Stk. 4. Bidragspligten berøres ikke af, at eleven efter den 5. september flytter til en anden kommune, udmeldes af den pågældende skole eller af skolevirksomhedens ophør.

§ 42. Kommunale bidrag betales en gang årligt i det løbende finansår gennem modregning i udbetalingerne i juli måned fra Told- og Skatteforvaltningen af indkomstskat, statstilskud m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeriet opkræver ud over det i stk. 1 nævnte bidrag et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev på efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstra udgifter, der er godkendt af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap, der overstiger et beløb pr. elev, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Kapitel 10

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet i forbindelse med lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 43. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 7, stk. 3, og lovens § 39, stk. 3, 3. pkt., hvis lejen udgør 2,0 procent eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter, inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger, inklusiv installationer.

Kapitel 11

Forskellige regler

§ 44. Skolerne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 703 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ophæves.

Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, den 24. juni 2009

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Karen Peytz


Bilag 1

Vedtægt

Vedr. bemærkninger til bilag 1:

Bemærkningerne er til orientering og kan ikke medtages i vedtægtens tekst.

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. …………skole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den ……………og har hjemsted i …………… kommune.

Stk.3. Institutionens formål er at drive en …………inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 4. Skolens værdigrundlag:

Bemærkninger: I værdigrundlaget angives de idéer, som skolen er baseret på. Værdigrundlaget er fundamentet for skolens formål, praksis og selvevaluering. I værdigrundlaget skal skolen ikke angive sine mål med kurserne eller deres indhold, men alene den idémæssige begrundelse herfor. Værdigrundlaget skal fremgå af skolens hjemmeside.

§ 2. Skolekreds/repræsentantskab

Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds eller et repræsentantskab, der står bag skolens oprettelse og virksomhed. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen/repræsentantskabet: Myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen.

Bemærkninger: For skoler med en vedtægt godkendt før den 1. januar 1994 uden skolekreds/repræsentantskab er det frivilligt at etablere skolekreds/repræsentantskab.

Stk. 2. Privatpersoner, foreninger m. v. skal udgøre flertallet af skolekredsen/repræsentantskabet.

Stk. 3. Følgende foreninger m.v. kan være medlemmer af skolekredsen/repræsentantskabet med følgende antal medlemmer:

Navn:
 
Antal medlemmer:
     

Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Bemærkninger: For skoler godkendt før den 1. januar 1994 med skolekreds/repræsentantskab er det frivilligt, om medlemmerne skal bidrage økonomisk til skolens drift. Dette gælder ikke, hvis skolen efter den 1. januar 1994 har opkrævet medlemsbidrag

For skoler med repræsentantskab kan der fastsættes bestemmelse om, at bidrag ydes af den forening eller de foreninger m.v., der står bag repræsentantskabet.

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får først stemmeret efter …..måneders medlemskab.

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling/repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

Bemærkninger: For skoler uden skolekreds/repræsentantskab medtages i vedtægten alene stk. 7, 3. pkt., som anføres under § 10 om regnskab og revision.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/repræsentantskabet og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolens skole- og undervisningsvirksomhed, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer.

Bemærkninger: For skoler godkendt før den 1. januar 1994 uden skolekreds/repræsentantskab, gælder § 4 ikke. For skoler med repræsentantskab træder repræsentantskabsmøde i stedet for generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse om, at generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af …………måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden for mødet:

1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport.
3.
Forstanderens beretning
4.
Indkomne forslag
5.
Fastsætte af kontingent
6.
Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.
Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest …………dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest …………dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst …………procent af skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk. 1.

Stk. 7. …………medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af (mindst 5) …………stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet af og blandt skolekredsens/repræsentantskabets medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af navngivne foreninger, kommuner m.v. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Bemærkninger: Der skal anføres et fast antal medlemmer, ikke fx 5-7 medlemmer. For ældre skoler godkendt med en anden sammensætning af bestyrelsen kan denne sammensætning bevares uændret, hvis den ikke er i strid med lovgivningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for …………år ad gangen. Genvalg kan ske. Bestyrelsens medlemmer kan højst vælges for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse om, at en eller to medarbejdere kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds/repræsentantskab.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Der kan fastsættes bestemmelse i § 8, stk. 2, om, at forstanderen ansætter og afskediger lærerne.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller ………… medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Bemærkninger: Der kan fastsættes bestemmelse om, at forstanderen ansætter og afskediger lærerne.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: ………

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med …………medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler.

Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Bemærkninger: For skoler uden skolekreds/repræsentantskab, jf. bemærkningerne til § 2, stk. 1, vedtager bestyrelsen alle ændringer.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst ­2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Bemærkninger: For skoler uden skolekreds/repræsentantskab, jf. bemærkningerne til § 2, stk. 1, træffer bestyrelsen beslutning om nedlæggelse.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 
 
 

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

 
Den (dato for bestyrelsens underskrift)
Bestyrelsens medlemmer(underskrifter over maskinskrift):
(formand)
(næstformand)
 


Bilag 2

Tilskud til indvandrere eller efterkommere af indvandrere, jf. § 28

Ved indvandrere forstås:

En person, der er født i udlandet, og hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Ved efterkommere af indvandrere:

En person, der er født i Danmark af forældre, som begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er indvandrere eller efterkommere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer.

Ved mindre udviklede tredjelande forstås:

De lande, som af Danmarks Statistik er omfattet af definitionen, dvs. landene i Afrika, Syd- og Mellemamerika, Asien (undtagen Japan) og Oceanien (Undtagen Australien og New Zealand) samt følgende europæiske lande: Tyrkiet, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakhstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien.


Bilag 3

Model for beregning af skolens faste bygningstilskud, jf. § 33, stk. 1, nr. 2.

Det faste tilskud beregnes for hvert år som det mindste af følgende:

1) 85 procent af de samlede godkendte renteudgifter i lånets restløbetid (rentegrundlaget).

2) Rentegrundlaget efter en beregnet konvertering uden løbetidsforlængelse og uden merprovenu tillagt 15 procent af forskellen mellem dette og det beregnede rentegrundlag i henhold til nr. 1. I dette rentegrundlag indgår en af Undervisningsministeriet beregnet restgældsforøgelse, jf. nedenfor.

For hvert lån beregnes en restgældsforøgelse ud fra følgende:

1) For hvert lån konverteret i perioden 1. januar 1993 til 31. december 1993 sker beregningen på grundlag af de gennemsnitlige kurser i april 1994 og enten oplysninger om det nye lån pr. 1. januar 1994 eller, hvis skolen kan dokumentere, at den tilskudsmæssigt er blevet ringere stillet ved at konvertere i 1993 frem for at vente til 1994, oplysninger om det gamle lån.

2) For lån konverteret i perioden 1. januar 1994 til 30. april 1994 sker beregningen på grundlag af enten de gennemsnitlige kurser i april 1994 eller den faktisk opnåede kurs, hvis denne dokumenteret er lavere end april-kursen.

3) For øvrige lån sker beregningen på grundlag af et gennemsnit af de 20 lavest noterede kurser i perioden 1. maj 1994 til 30. september 1994 eller den faktisk opnåede kurs, hvis denne er lavere.

For statslån fastsættes rentegrundlaget som 85 procent af renterne i en periode på 30 år. For lån i bank eller sparekasse beregnes det faste tilskud ud fra rentegrundlaget for annuitetslån med en pålydende rente på 11 procent eller den faktiske rente, hvis denne er lavere.

Fast tilskud vedrørende refusion af lejeudgifter beregnes som rentegrundlaget for et 30-årigt annuitetslån med en pålydende rente på 9 procent med en hovedstol på 10 gange 85 procent af den senest godkendte årlige husleje.

Fra og med 2006 reduceres de oprindeligt beregnede faste tilskud med 18 procent.


Bilag 4

Skema med stamoplysninger, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og § 2, stk. 1, nr. 3

Skolen:

Navn:
CVR nr.:
Adresse:
Tlf.nr.:
Hjemmeside:
Fax-nr.:
E-mail adresse:
Skoleform:
Dato for start af tilskudsberettiget skolevirksomhed:
Formål:
Værdigrundlag:
Sengepladskapacitet:
Forventet elevtal: 1.år: 2. år: 3. år:

Skolens kontaktperson(er) i forhold til Undervisningsministeriet og bestyrelsens formand:

Navn
Adresse
Tlf.nr.
E-mail adresse
Evt. ansvarsområde
         
         

Liste over bestyrelsens sammensætning med navne og adresser, herunder angivelse af formand og næstformand i parentes efter navnet:

Navn
Adresse
   
   
   
   
   

Liste over skolekreds/repræsentantskabsmedlemmer med navne og adresser:

Navn
Adresse
   
   
   
   
   
   
   


Bilag 5

Bestyrelsens erklæring om, at de i lovens § 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt

Lov om frie kostskoler § 7, stk. 2 og 3:

Stk. 2. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 3. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 2, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Vi erklærer at opfylde habilitetskravene i lov om frie kostskoler § 7, stk. 2 og 3.

………………. den ………..

Bemærkninger: Angivelse af sted og dato for underskrift

Bestyrelsens medlemmer(underskrifter over maskinskrift):
(formand)
(næstformand)