Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Godkendelse som prøvested samt tilbagekaldelse af godkendelse
Bilag 2 Nærmere vedrørende aflæggelse af næringsprøven
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

I medfør af § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, i lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker, som senest ændret ved lov nr. 391 af 25. maj 2009, fastsættes:

Næringsprøve

§ 1. Næringsprøven giver adgang til fødevarenæringsbrev.

Stk. 2. Næringsprøven aflægges på et prøvested, der er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vilkårene for godkendelse fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Vilkårene for prøveaflæggelsen fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fremgår af bilag 2.

Indholdet af næringsprøven

§ 2. Næringsprøven indeholder spørgsmål om reglerne vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold.

Tilmelding til næringsprøve

§ 3. Tilmelding til næringsprøven skal ske ved henvendelse til det enkelte prøvested. Prøvestedet har pligt til at vejlede prøvedeltageren.

Stk. 2. Ved tilmelding skal angives prøvedeltagerens navn, adresse og CPR-nr. For personer uden dansk CPR-nr. skal navn, adresse og tilsvarende identifikationsnummer angives. Registrering af CPR-nr. må kun finde sted, hvis prøvedeltageren giver samtykke dertil.

Betaling for næringsprøven

§ 4. Aflæggelse af næringsprøven koster 600 kr., som betales efter aftale med prøvestedet.

Stk. 2. Prøvestedet er ikke berettiget til betaling, hvis prøvedeltageren melder afbud til prøvestedet senest 5 hverdage, før prøven afholdes. Rettidigt afbud foreligger tillige ved senere framelding, der skyldes dokumenterede særlige forhold, såsom egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Stk. 3. Udgifter i forbindelse med den dokumentation, som er nævnt i stk. 2, afholdes af prøvedeltageren.

Afholdelse af næringsprøven

§ 5. Prøven aflægges på prøvestedet.

Stk. 2. Ved fremmøde til prøven skal prøvedeltageren fremvise gyldig billedlegitimation med CPR-nr. For personer uden dansk CPR-nr. skal gyldig billedlegitimation med tilsvarende identifikationsnummer fremvises.

§ 6. Prøven består i besvarelse af et elektronisk afkrydsningsskema, der indeholder spørgsmål og svarmuligheder. Prøven kan tages på dansk eller engelsk, og det er muligt at få spørgsmålene læst op på de nævnte sprog.

Stk. 2. Prøven aflægges individuelt. Under prøven må alene følgende personer være til stede i prøvelokalet:

1) de prøvedeltagere, der er anført på tilmeldingslisten,

2) de tilsynsførende,

3) prøvelederen, og

4) eventuelle hjælpere, jf. §§ 8 og 9.

Stk. 3. Når den tid, der er fastsat til besvarelse af afkrydsningsskemaet, er udløbet, er det alene muligt at besvare det igangværende spørgsmål.

§ 7. De udfyldte afkrydsningsskemaer rettes elektronisk af IT-systemet. Systemet giver umiddelbart derefter besked om, hvorvidt prøven er bestået eller ikke bestået.

Stk. 2. Hvis prøven er bestået, får prøvedeltageren en kvittering, der viser, at prøven er bestået. Resultatet vil derudover blive gemt af IT-systemet.

Stk. 3. Prøvedeltageren får en udskrift af afkrydsningsskemaet med de spørgsmål, der ikke er besvaret korrekt.

Stk. 4. En prøve kan ikke tages om. Der kan dog ske tilmelding til en ny prøve, jf. §§ 3 og 4.

Aflæggelse af næringsprøve med tolkebistand

§ 8. Prøvedeltagere kan ved aflæggelse af prøven få spørgsmålene oversat af en tolk til tysk eller fransk. Prøvedeltageren skal skriftligt give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse herom senest 2 uger inden prøvens afholdelse.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udvælger og betaler den pågældende tolk.

Aflæggelse af næringsprøve på særlige vilkår

§ 9. Prøvedeltagere, der på grund af særlige forhold, herunder fysisk eller psykisk handicap, ikke kan aflægge prøve på sædvanlige vilkår, kan aflægge prøve på særlige vilkår. Det er en forudsætning, at aflæggelse af prøven på særlige vilkår ikke ændrer prøvens faglige niveau eller indhold.

Stk. 2. Prøvedeltageren skal selv tilvejebringe den ønskede hjælp. Prøvedeltageren skal tillige afholde udgifterne forbundet hermed.

§ 10. Ansøgning om aflæggelse af prøve på særlige vilkår skal ske skriftligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger før prøvens aflæggelse.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de forhold, der danner grundlag for ansøgningen. Udgifter i forbindelse med dokumentation afholdes af ansøger.

Stk. 3. Ansøgningen skal udover de i stk. 2 nævnte forhold indeholde navn, adresse og CPR-nr., jf. dog § 3, stk. 2, 2. pkt.

Bortvisning og uretmæssig aflæggelse af næringsprøven

§ 11. Hvis prøvedeltageren har forsøgt på at aflægge eller har aflagt prøven uretmæssigt, bliver prøven betragtet som ugyldig. En prøvedeltager, der medbringer hjælpemidler, som ikke er tilladte, eller som uretmæssigt skaffer sig eller giver en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af prøven eller forsøger herpå, bortvises straks fra prøvestedet.

Stk. 2. Ved larmende, voldelig eller anden forstyrrende adfærd kan prøvelederen bortvise prøvedeltageren fra prøven, og prøven bortfalder.

Stk. 3. Prøvedeltageren får i de i stk. 1-2 omhandlede situationer ikke tilbagebetalt det prøvegebyr, der er betalt.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 363 af 19. april 2007 om aflæggelse af prøve til næringsbrev til fødevarebutik, fødevareengrosvirksomhed og restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (næringsprøve).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 25. juni 2009

Niels Henrik Englev

/ Annette Norup Würthner


Bilag 1

Godkendelse som prøvested samt tilbagekaldelse af godkendelse

Godkendelse af prøvested

Et prøvested skal være godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ansøgning om godkendelse til at være prøvested skal indgives digitalt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle uddannelsessteder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, kan ansøge om at blive prøvested via www.virk.dk. Der skal ansøges ved brug af digital virksomhedssignatur.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelsesinstitutionen, herunder

navn,

adresse,

CVR-nr.,

e-mail samt

institutionsnummer.

Prøvestedet skal erklære at have afgivet korrekte og fuldstændige oplysninger. Desuden skal det erklæres, at prøvestedet vil overholde de krav, der er beskrevet i denne bekendtgørelse og tilhørende bilag. Der skal samtidig gives samtykke til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indhente de nødvendige oplysninger med henblik på afgørelse af, om betingelserne for godkendelse er opfyldt.

Det kan være forbundet med strafansvar at afgive urigtige eller vildledende oplysninger over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Prøvestedet vil modtage en digital kvittering som et skærmbillede, der kan printes ud. Det fremgår af kvitteringen, at prøvestedet er godkendt. Godkendelsen kan også blive sendt til en eller flere e-mail-adresser.

Krav til prøvestederne

For prøvestederne gælder, at de skal opfylde kravene i bekendtgørelsen samt bilag hertil. Til sikring heraf skal prøvestedet bl.a. udpege en prøveleder.

For at overholde kravene skal prøvestederne bl.a.:

1.
Sikre sig, at det er den rette prøvedeltager, der aflægger prøven. Prøvestedet skal kræve gyldigt billedlegitimation med CPR-nr., jf. dog § 5, stk. 2, 2. pkt.
2.
Stille lokaler og øvrige faciliteter til rådighed for gennemførelse af prøven, herunder stille en computer til rådighed for hver prøvedeltager, jf. nærmere bilag 2.
3.
Tilbyde mulighed for at tage den i § 1, stk. 1, nævnte prøve.
4.
Tilbyde prøven på særlige vilkår og sikre sig, at den pågældende prøvedeltager har medbragt tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. nærmere bilag 2.
5.
Kontrollere, at en prøve ikke aflægges uretmæssigt. I så fald skal prøvestedet drage konsekvenser heraf, jf. § 11.
6.
Assistere prøvedeltagere, der har bestået prøven, med at registrere fødevarenæringsbrev i Næringsbasen, jf. bilag 2.
7.
I øvrigt sikre, at det er muligt at aflægge prøve i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse og de tilhørende bilag.

Prøvestederne har i øvrigt pligt til på www.virk.dk at opdatere tider og steder for afholdelse af prøven samt nærmere vedrørende tilmelding og betalingsbetingelser, herunder frist samt procedure herfor. Prøvestederne skal sende bekræftelse til ansøger om, at denne er optaget til den ansøgte prøve.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan trække oplysninger vedrørende de enkelte prøvesteder.

Tilbagekaldelse af godkendelse som prøvested

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udelukke et prøvested, hvis det vurderes, at prøvestedet ikke er egnet til at varetage opgaven, herunder at prøvestedet

undlader at afgive de krævede oplysninger, eller har afgivet mangelfulde, vildledende eller urigtige oplysninger, eller

i øvrigt ikke gør det muligt at aflægge prøve i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse.


Bilag 2

Nærmere vedrørende aflæggelse af næringsprøven

Næringsprøvens indhold

Prøvens formål er at sikre, at den, der skal drive en fødevarevirksomhed, har det nødvendige kendskab til de regler, der gælder for driften af virksomheden.

Prøven indeholder en række spørgsmål inden for de områder, der har betydning for driften af fødevarevirksomhed. Spørgsmålene omhandler reglerne for arbejdsmiljø, fødevarer, skat og afgifter samt pant på emballage.

Prøven består i besvarelse af et elektronisk afkrydsningsskema, der indeholder spørgsmål, der hver har entydige svarmuligheder. Det rigtige svar skal markeres. Spørgsmålene udvælges og sammensættes tilfældigt fra en database.

Spørgsmålene for den samlede prøve forudsættes besvaret inden for en tidsperiode på højst 60 minutter.

Supplerende regler om brug af computer ved næringsprøven

Prøvestedet skal stille en computer med opkobling til styrelsens system til rådighed for hver prøvedeltager. Det er ikke tilladt, at prøvedeltageren selv medbringer og anvender en computer, USB-stik, mobiltelefoner eller lignende.

Det er alene tilladt at medbringe ikke-elektroniske ordbøger til prøven.

Prøvestedet skal sikre, at der ikke under prøven udveksles oplysninger med andre computere m.v. Desuden skal prøvelokalerne være hensigtsmæssigt indrettede til formålet, således at der bl.a. er rolige omgivelser samt mulighed for, at prøvedeltagerne sidder i en passende afstand fra hinanden.

Der skal fra prøvestedet ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med prøvestedets udstyr.

Hvis der under prøven opstår strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af computer-udstyret, som ikke umiddelbart kan udbedres eller afhjælpes, og hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afvikling, har prøvedeltageren ret til at tage en ny prøve uden fornyet betaling. Ved øvrige problemer af lignende art gælder de regler, som i øvrigt gælder for prøvesteder.

Aflæggelse af næringsprøven på særlige vilkår

Som udgangspunkt kan man ikke få praktisk hjælp under prøven. Særlige forhold kan dog gøre, at man kan få praktisk hjælp under prøven. Det kan f.eks. være fysisk eller psykisk handicap, læsesvaghed eller ordblindhed. I sådanne tilfælde kan prøven aflægges på særlige vilkår.

Tilladelsen til at aflægge næringsprøven på særlige vilkår skal medbringes til prøven. Desuden skal prøvestedet have besked om tilladelsen, når man tilmelder sig, så de nødvendige foranstaltninger kan foretages. Prøvestedet må kun afholde prøver på særlige vilkår, hvis den skriftlige tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremvises.

Særlige vilkår kan være praktisk hjælp eller forlængelse af tiden til at besvare spørgsmålene.

Bortvisning og uretmæssig aflæggelse af næringsprøven

Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra en tilsynsførende, anses prøvetiden for udløbet for denne prøvedeltager.

Kommunikation mellem prøvedeltagerne er ikke tilladt.

Prøvestedet kan afvise en person, hvis personen har udvist larmende, voldelig eller anden forstyrrende adfærd under en prøve. Også her vil næringsprøven blive betragtet som ugyldig.

Assistance ved optagelse i Næringsbasen

Prøvestedet skal hjælpe prøvedeltagere, der har bestået næringsprøven, med at blive optaget i Næringsbasen. Optagelse i Næringsbasen kan ske umiddelbart efter, at en prøve er bestået, hvis prøvedeltageren har medbragt det eller de relevante CVR-nr.

Prøvestedet kan for ansøgeren udføre optagelsen i Næringsbasen ved at logge på med den pågældende medarbejders digitale medarbejdercertifikat. Prøvedeltageren kan desuden anvende sin egen digitale signatur og få hjælp af prøvestedet.

Optagelse i Næringsbasen sker fra www.virk.dk/naeringsbasen, hvoraf proceduren fremgår.