Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og varighed

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for offshore (driftsteknolog offshore AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Formål og varighed

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for offshore er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre opgaver inden for drift og vedligehold af større maskintekniske anlæg i alle typer virksomheder inden for offshoreområdet og -industrien nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for offshore giver den uddannede ret til at anvende titlen driftsteknolog offshore AK. Den engelske titel er AP Graduate in Management Technology Offshore.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Management Technology Offshore.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Alment.

2) Virksomheden.

3) Automation og procesanalyse.

4) Elteknologi.

5) Maskinteknologi.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2009 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 748 af 21. juli 2005 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for offshore (teknisk manager offshore AK og driftsteknolog offshore AK).

Stk. 3. Studerende, der er optaget på uddannelsen til teknisk manager offshore AK, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i den tidligere bekendtgørelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der er optaget på uddannelsen til teknisk manager offshore AK, men ønsker at afslutte som driftsteknolog offshore AK, kan fuldføre efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2009

P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for offshore

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en driftsteknolog offshore skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) sammenhænge mellem teori og praksis samt begreber og anvendte metoder inden for det maskintekniske område og inden for elektriske maskiner,

2) organisatoriske, arbejdsmiljømæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige problemstillingers håndtering i praksis,

3) grundlæggende automation og forståelse af anvendte metoder,

4) hovedprincipper i maskintekniske grundfag og el-tekniske systemer,

5) hovedprincipper i køleteknik og køleanlæg samt

6) forståelse af grundbegreberne på offshore-teknologiområdet.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende viden om maskin-, energi- og procestekniske anlæg i relation til organisatoriske samt kvalitets- og miljømæssige forhold,

2) vurdere praksisnære maskintekniske problemstillinger, opstille løsningsmuligheder og formidle disse til brugere,

3) vurdere og løse grundlæggende problemstillinger inden for elektriske maskiner og fejlsituationer i forbindelse med el-tekniske systemer og

4) udføre enkle beregninger på maskintekniske anlæg.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det maskintekniske område,

2) deltage i tværfagligt samarbejde om forskellige emner inden for det maskintekniske og procestekniske område,

3) håndtere elektriske maskiners data,

4) tilegne sig færdigheder og ny viden inden for virksomhedsfag i sammenhæng med maskintekniske og el-tekniske fagområder og

5) håndtere praksisnære problemstillinger inden for organisation, kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og økonomi.