Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 14. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det skal fremgå af en tilladelse til at bruge et forlystelsesapparat omfattet af § 16, at politiet kan forbyde brugen af apparatet efter § 21, stk. 7, og at politiet og den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, til enhver tid efter anmodning skal gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden.«

2. Kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Godkendelse, syn og kontrol mv.

Syn af særlige forlystelsesapparater

§ 17. Politiet kan godkende særlige forlystelsesapparater, jf. § 16.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 træffer politiet beslutning om, hvorvidt der skal føres skærpet kontrol med forlystelsesapparatet. Politiet træffer i den forbindelse beslutning om varigheden af den skærpede kontrol.

Stk. 3. Den virksomhed, der efter § 18, stk. 2, udsteder tilsynsbogen for det pågældende forlystelsesapparat, afgiver ved udstedelsen af tilsynsbogen en indstilling til politiet om, hvorvidt og i givet fald hvor længe der skal føres skærpet kontrol med forlystelsesapparatet.

§ 18. Ansøgning om godkendelse af forlystelsesapparater, der ikke tidligere har været benyttet her i landet, skal indgives af ejeren eller brugeren til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller, hvis ansøgeren er et selskab, selskabets hjemsted, hvor apparatet er fremstillet, eller hvor det første gang agtes taget i brug.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges en plomberet tilsynsbog udstedt af den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, hvoraf det skal fremgå, at apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Tilsynsbogen skal angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse. Tilsynsbogen skal indeholde rubrikker til notering af senere eftersyn og af eventuelle mangler, der skal afhjælpes, samt en skitse med angivelse af apparatets hovedmål og en betjeningsvejledning. Tilsynsbogen skal endvidere på første side være forsynet med følgende påtegning: ”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.”

Stk. 3. Tilsynsbogen for de i § 16, stk. 2, nævnte forlystelsesapparater skal på første side være forsynet med følgende påtegning: ”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, er ansvarlig for, at apparatet kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år. Ejeren eller brugeren har desuden pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.”

Stk. 4. Navn og fødselsdato på det personale, der af ejeren eller brugeren af et forlystelsesapparat er bemyndiget til at betjene apparatet, skal fremgå af et bilag til tilsynsbogen for forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2.

Stk. 5. Den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter forudgående høring af de øvrige virksomheder, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) til at foretage syn af særlige forlystelsesapparater, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af § 16, stk. 2. De virksomheder, som er hørt, skal underrettes om synsresultatet, når tilsynsbogen er udfærdiget.

Stk. 6. Tilsynsbogen skal være vedlagt to eksemplarer af de tegninger, der er nødvendige til dokumentation af sikkerheden, herunder en skitse med angivelse af apparatets hovedmål, beskrivelse og beregninger samt betjeningsvejledning, der skal være udarbejdet af leverandøren.

§ 19. Godkendelsen skal være skriftlig og angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2. Godkendelsen skal endvidere angive, om der skal føres skærpet kontrol med apparatet og i givet fald hvor længe, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 3. Samtidig med godkendelsen forsynes de medfulgte bilag og tilsynsbogen med politiets stempel, hvorefter det ene sæt bilag og tilsynsbogen skal udleveres til ejeren af apparatet.

§ 20. Et forlystelsesapparat, hvis konstruktion er ændret i forhold til den senest meddelte tilladelse, må ikke tages i brug, før politiet har godkendt ændringen.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse. Godkendes ændringen, anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere berigtiges de tegninger, beskrivelser og beregninger mv., som fulgte med den første ansøgning om godkendelse af apparatet.

§ 21. Et forlystelsesapparat, som er omfattet af § 16, skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug første gang, til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Hvor særlige forhold gør det påkrævet (komplicerede eller særlig stærkt benyttede apparater mv.), kan politiet stille krav om syn flere gange i løbet af et år. Dette krav skal i givet fald anføres i tilsynsbogen.

Stk. 2. Forlystelsesapparater, der er omfattet af § 16, stk. 2, skal desuden synes mindst én gang årligt ved et uanmeldt syn i løbet af sæsonen.

Stk. 3. Syn efter stk. 1 må kun foretages af virksomheder, der er akkrediteret til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA 01/06). Den pågældende virksomhed forestår syn af samtlige dele af forlystelsesapparatet.

Stk. 4. Uanmeldt syn efter stk. 2 foretages af den samme virksomhed, som har foretaget syn af det pågældende apparat efter stk. 1.

Stk. 5. Ved uanmeldt syn efter stk. 2 skal vedkommende virksomhed endvidere påse, om eventuelle mangler, der tidligere er noteret i tilsynsbogen, er udbedret, og at apparatet alene betjenes af personer, hvis navn og fødselsdato er indført i bilaget til tilsynsbogen for apparatet, jf. § 18, stk. 4.

Stk. 6. Virksomheden skal anføre dato for uanmeldt syn efter stk. 2, jf. stk. 5, samt eventuelle bemærkninger om resultatet heraf i tilsynsbogen. Virksomheden skal straks videregive oplysninger om disse resultater til det stedlige politi i tilfælde, hvor der ved syn efter stk. 2, jf. stk. 5, er konstateret mangler mv.

Stk. 7. Politiet kan til enhver tid forbyde brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for publikum eller det personale, der betjener det.

Stk. 8. Politiet og den virksomhed, der i henhold til stk. 1 foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter anmodning til enhver tid gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden.

Stk. 9. Hvis der konstateres fejl eller mangler, kan politiet skærpe betingelserne for godkendelsen af forlystelsesapparatet, jf. § 19, stk. 1, ligesom tilladelsen om nødvendigt kan tilbagekaldes.

§ 21 a. Forlystelsesapparater omfattet af § 16 skal forsynes med en kontrolattest, jf. bilag 1. Attesten skal indeholde oplysninger om resultatet af det seneste syn, og det skal fremgå af attesten, hvilket forlystelsesapparat den vedrører.

Stk. 2. Den virksomhed, der i henhold til § 21, stk. 1, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal underskrive kontrolattesten og forsyne den med sit stempel eller mærke.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af forlystelsesapparatet skal uden ugrundet ophold anbringe den senest udfærdigede kontrolattest ved indgangen til forlystelsen på et sted, der er synligt for publikum.

§ 22. Udgifterne ved de i §§ 18-21 nævnte syn afholdes af ejeren af forlystelsesapparatet.

Forsikring

§ 23. Ejeren af en offentlig forlystelse skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade.«

3. Som bilag 1 indsættes bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 21 a i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på tilladelser, der er meddelt før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 4. Forlystelsesapparater omfattet af § 16, der før denne bekendtgørelses ikrafttræden er synet efter § 21, skal forsynes med en kontrolattest senest ved førstkommende syn efter den 31. juli 2009.

Justitsministeriet, den 26. juni 2009

Brian Mikkelsen

/ Birgit Thostrup Christensen


Bilag 1

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

     
     
Kontrolattest for forlystelsesapparatet:
 
 
 
 
 
Forlystelsesapparatet er synet og fundet i forsvarlig stand.
     
Forlystelsesapparatet er forsvarligt vedligeholdt og frembyder i øvrigt ikke fare for publikum eller for det personale, der betjener det.
 
 
 
Dato for synet:
 
 
 
 
 
 
 
Synsvirksomhedens underskrift og mærke/stempel
 
     
     
     
     
     
     
     
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.