Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design- og logistikprocesser virtuelt og globalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik giver ret til at anvende titlen e-designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in e-design.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Global Entrepreneurship and Virtual Design & Logistics.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 60 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Global entrepreneurship.

2) Den virtuelle virksomhed.

3) Innovation.

4) Design.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2009 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 632 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK).

Stk. 3. Med virkning fra den 1. august 2010 ophæves bekendtgørelse nr. 669 af 19. august 1997 om håndværkeruddannelsen inden for glas og keramik.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen til e-designer AK efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 6. juli 2009

P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel logistik

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en e-designer skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt,

2) centrale teorier og metoder inden for uddannelsens kerneområder,

3) kommunikationsteori, markedsføringsteori, designprocesser, idégenerering og økonomi i forbindelse med udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt i en virtuel, kulturel og global sammenhæng,

4) forretningsgange ved opstart af egen virksomhed og metoder til at styre disse processer i en global og virtuel sammenhæng,

5) det juridiske og organisatoriske grundlag for opstart af egen virksomhed og

6) designtendenser i en historisk og global sammenhæng.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) identificere problemstillinger i forbindelse med opstart af egen virksomhed og anvende relevant teori og metoder til håndtering af disse,

2) vurdere designideer og -koncepter på et forretningsmæssigt grundlag,

3) identificere og beskrive relevante designproblemstillinger med anvendelse af relevante teorier og metoder samt opstille forskellige løsningsforslag,

4) tilrettelægge og udføre logistikprocesser for et givet design,

5) indsamle kvalitative og kvantitative markedsdata og vurdere disse med henblik på designudvikling,

6) anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked,

7) mundtligt og skriftligt formidle og markedsføre et designprodukt,

8) vurdere et designs økonomiske forretningspotentiale,

9) på baggrund af en markedsanalyse udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber til markedsføring af et givet design,

10) definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givet marked og

11) kritisk vurdere en idés bæredygtighed.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) identificere en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, løbende evaluering samt styring af produktets udvikling og lancering,

2) innovativt tilpasse virksomhedens forretningsområde til nye situationer,

3) netværke og samarbejde tværfagligt ved udvikling af et produkt,

4) håndtere, koordinere og organisere designopgaver i en virksomhed,

5) tilegne sig supplerende viden, færdigheder og kompetencer,

6) udvikle design ud fra en kommerciel tankegang og med en forståelse for forsyningskædeledelse, kulturelle forskelle og tværfagligt samarbejde og

7) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.