Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond jf. lovbekendtgørelse nr. 1014 af 15. oktober 2008, fastsættes:

§ 1. I situationer, som er omfattet af § 3, stk. 1 og 4, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 160.000 kr. til hver lønmodtager.

§ 2. I situationer, som er omfattet af § 3, stk. 2 og 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 80.000 kr. til hver lønmodtager.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2009 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, er indtrådt efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 345 af 10. maj 2004 om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. juni 2009

Inger Støjberg

/ Lise Fangel