Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi (autoteknolog AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for autoteknologi er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne arbejde med diagnosticering, reparation og optimering af autoteknologiske produkter. Formålet er endvidere at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne forestå ledelses- og rådgivningsmæssige opgaver inden for autoområdet.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for autoteknologi giver den uddannede ret til at anvende titlen autoteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Automotive Technology.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 65 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 25 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Teknologi og design.

2) Optimering og reparation.

3) It-håndtering.

4) Rådgivning og formidling.

5) Kommunikation.

6) Salg og service.

7) Drifts- og økonomiledelse.

8) Personaleledelse.

9) Kvalitet og sikkerhed.

10) Dokumentation.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2009 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2009

P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en autoteknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) teknologi og design på produkt- og komponentniveau,

2) konstruktions- og materialeforståelse,

3) elektroniske principper og systemer,

4) køretekniske systemer og køretøjsdynamik,

5) it-systemer som redskab for fejlfinding og diagnosticering,

6) salg og service med fokus på kundepleje,

7) drifts- og økonomiledelse samt

8) personaleledelse.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende sin autoteknologiske viden i forbindelse med diagnosticering, fejlfinding, reparation og optimering af køretøjer, samt i forbindelse med den faglige kommunikation med importør og producent,

2) udvælge og anvende korrekt og avanceret måleudstyr og værktøj i forhold til en given opgave,

3) formidle opgaver, løsningsforslag og teknologisk viden til dem, der skal udføre de tekniske arbejdsopgaver,

4) udarbejde dokumentation i forhold til skader, service, reparation og reklamationsbehandling på såvel dansk som engelsk og

5) anvende et brancherelateret fremmedsprog i den daglige kommunikation med kunder og andre i branchen.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet,

2) selvstændigt håndtere teknisk kompleks fejlfinding,

3) systematisk håndtere komplekse teknologiske problemstillinger i forbindelse med lokalisering af komplekse fejl og i forbindelse med optimering af køretøjer i racingteams,

4) foretage mekanisk og elektronisk optimering af et køretøjs køreegenskaber,

5) håndtere systemer og metoder til effektivisering af service og fejlfinding,

6) håndtere overordnet ledelse, drift, økonomistyring, kvalitetsstyring og sikkerhedsstyring af værkstedet, herunder varetage administrative og uddannelsesmæssige personaleforhold samt

7) håndtere kundeservice, salg og formidling af autotekniske produkter på en sådan måde, at der skabes gode kunde- og leverandørforhold.