Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge

I medfør af § 45 j i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 487 af 12. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Justitsministeren antager efter drøftelse med præsidenterne for Østre Landsret og Københavns Byret samt Ad­vo­kat­rå­det et antal advokater, der kan beskikkes i sager, der behandles i medfør af reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b.

Stk. 2. Advokaterne skal inden antagelsen sikkerhedsgodkendes efter reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

Stk. 3. Advokaterne antages for 2 år ad gangen.

§ 2. Advokaterne må kun efter særlig godkendelse fra Justitsministeriet få bistand ved deres arbejde med sagerne. Justitsministeriet kan bestemme, at personer, der yder advokaterne bistand, ligeledes skal sikkerhedsgodkendes, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Advokaterne og de personer, der eventuelt yder dem bistand, skal håndtere sagernes dokumenter og oplysningerne heri i overensstemmelse med reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

Stk. 3. Justitsministeriet kan bistå med opbevaring af dokumenter.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Justitsministeriet, den 25. juni 2009

Brian Mikkelsen

/ Birgit Thostrup Christensen