Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

(Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

§ 1

I cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken foretages følgende ændringer:

§ 2, stk. 3, affattes således:

1. ”Stk. 3. Ansættelse som tjenestemand kan ikke ske i selvstændige offentlige virksomheder, i stillinger, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, og i stillinger som professor.”

2. I § 4, nr. 2, ændres ”åremålslovens § 1, stk. 2” til: ”tjenestemandslovens § 33 a, stk. 1”.

3. I § 8, stk. 1, ændres ”åremålslovens § 1, stk. 3” til: ”tjenestemandslovens § 33 a, stk. 2”.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 17. juni 2009 og gælder for ansættelser, der foretages efter dette tidspunkt.

Finansministeriet, Personalestyrelsen

Den 17. juni 2009

P.M.V.

E.B.

Birgitte Nielsen

Personalestyrelsen, den 17. juni 2009

Birgitte Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 036-09