Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2010

I medfør af § 20, stk. 3, § 24, stk. 6, §§ 30, 31, 33, 35 og § 37, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, samt i medfør af § 3, stk. 4, i lov nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat, fastsættes:

Beskatningsgrundlag, beskatningsniveauer m.m.

§ 1. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 6, 11 og 12, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til brug for beregningen af landsudligningen, hovedstadsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud beregnes udskrivningsgrundlaget for kommuner som den beregnede skat for kommunen i tilskudsåret divideret med udskrivningsprocenten i tilskudsåret.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for en kommune indgår endvidere de af Danmarks Statistik opgjorte afgiftspligtige grundværdier, af hvilke der efter lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme er udskrevet grundskyld til kommunen i tilskudsåret. De afgiftspligtige grundværdier indgår for kommunerne i beregningen med 9,7 pct.

Stk. 3. Ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, anvendes de af indenrigs- og socialministeren udmeldte udskrivningsgrundlag efter § 7 i lov om kommunal indkomstskat, samt et skøn over de afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret. Til grund for skønnet over de afgiftspligtige grundværdier lægges grundværdierne pr. 1. oktober i året før beregningsåret i henhold til vurderingsloven.

§ 2. Det gennemsnitlige kommunale beskatningsniveau efter §§ 6 og 12, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til brug for beregningen af landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud beregnes som summen af den samlede beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget for tilskudsåret.

Stk. 2. Ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, beregnes det gennemsnitlige kommunale beskatningsniveau som summen af den samlede beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget for beregningsåret.

§ 3. Ved opgørelsen af overudligningen efter § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, anvendes de efter § 1, stk. 1-2 opgjorte beskatningsgrundlag, udskrivningsgrundlag og grundværdier samt kommunens udskrivningsprocent og grundskyldspromille i tilskudsåret.

Stk. 2. Ved den foreløbige beregning af overudligningen efter § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, anvendes de efter § 1, stk. 3 opgjorte beskatningsgrundlag, udskrivningsgrundlag og grundværdier samt kommunens udskrivningsprocent og grundskyldspromille i beregningsåret.

Stk. 3. Det faktiske beskatningsniveau for en kommune, jf. § 13, stk. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, beregnes som summen af den beregnede kommunale skat og provenuet af grundskyld divideret med beskatningsgrundlaget.

§ 4. For de kommuner, hvor der efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, foretages en foreløbig afregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens egen beregning ved budgetvedtagelsen, skal beregningen af det beskatningsgrundlag, der anvendes i den foreløbige afregning, ske på grundlag af det budgetterede provenu af indkomstskat for tilskudsåret, de budgetterede afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret og et af kommunen skønnet folketal pr. 1. januar i tilskudsåret opgjort i henhold til § 5, stk. 1.

Befolkningstal

§ 5. Ved opgørelse af tilskud og udligning foretages opgørelsen over befolkningen i de enkelte kommuner og i de enkelte alderstrin m.m. på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner pr. 1. januar i det pågældende år. Ved befolkningsopgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til § 9 c, stk. 2-5 og stk. 10, i lov om retssikkerhed på det sociale område har den generelle betalingsforpligtigelse, til folketallet i kommunen.

Stk. 2. Ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige beregning af tilskud og udligning for de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og i beregningen for de kommuner, som har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag efter lovens § 24, stk. 2, anvendes en opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner og i de enkelte alderstrin m.m. pr. 1. januar i beregningsåret opgjort i henhold til stk. 1, tillagt et af Indenrigs- og Socialministeriet beregnet skøn på baggrund af prognoser udarbejdet af Danmarks Statistik over udviklingen i befolkningstallet.

Opgørelsen af nettodrifts- og anlægsudgifter

§ 6. Ved opgørelsen af nettodrifts- og anlægsudgifterne til brug for efterreguleringen af tilskud og udligning for 2010 fragår beskæftigelsestilskuddet efter § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Opgørelse af udgiftsbehov

§ 7. Ved opgørelsen af aldersbestemte udgiftsbehov i henhold til §§ 3, 4 og 9 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres aldersgrupper og kriterier på følgende måde:

1) Antallet af indbyggere i de enkelte aldersgrupper, jf. bilag 1, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner fordelt efter alder pr. 1. januar i tilskudsåret som henholdsvis prognosefolketal og det faktiske folketal, jf. § 5. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter §5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

2) Den gennemsnitlige rejsetid til 2.000 indbyggere, dog højst kommunens indbyggertal, ganget med kommunens indbyggertal foretages på grundlag af en beregning foretaget i 2009 af Skov og Landskab, Københavns Universitet. Beregningerne af rejsetider bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af natbefolkningen på 100x100 m kvadratnetceller. Befolkningstallene er påfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet (VejnetDK). Den gennemsnitlige rejsetid for en borger i en kommune opgøres som borgerens rejsetid til de målt i tid 2.000 nærmeste medborgere i og uden for kommunen. Rejsetiderne opgøres ved at gange den gennemsnitlige rejsetid til et område med 2.000 medborgere med kommunens indbyggertal pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen af indbyggertal henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen. Rejsetiden er opgjort som kørsel i bil, hvor det antages, at hastigheden følger hastighedsbegrænsningerne. Ved færgeovergang anvendes en sejltid.

Stk. 2. En kommunes samlede aldersbestemte udgiftsbehov opgøres som summen af antal indbyggere i kommunen i de enkelte aldersgrupper ganget med det beregnede enhedsbeløb for hver aldersgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 3. Enhedsbeløbene bestemmes ud fra de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter for 2010, jf. § 28 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, og den gennemsnitlige fordeling af de kommunale udgifter i de enkelte aldersgrupper divideret med det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2010 i hver aldersgruppe, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Vægtningen af de enkelte aldersgrupper bestemmes ud fra de budgetterede nettodriftsudgifter for kommunerne for 2009 og følgende statistik for fordelingen af kommunale udgifter på alder med en vægtfordeling, der fremgår af bilag 2:

1) Indbyggertallet i de enkelte aldersgrupper og udvalgte aldersgrupper pr. 1. januar 2009, der opgøres af Danmarks Statistik.

2) Aldersfordelingen for børn og unge indskrevet i daginstitutioner, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud pr. oktober 2007 samt for børn og unge i døgninstitutioner pr. oktober 2006, der opgøres af Danmarks Statistik.

3) Aldersfordelingen for beboere i ældreboliger og andre boliger for ældre, beboere på plejehjem og beskyttede boliger, for modtagere af varig hjemmehjælp pr. april 2007, samt for beboere i botilbud for voksne handicappede pr. april 2008, der opgøres af Danmarks Statistik.

4) Beregnet aldersfordeling for udgifter til ældreomsorg baseret på en undersøgelse foretaget af Indenrigs- og Socialministeriets Finansieringsudvalg.

5) Aldersfordelt sygehusforbrug i 2008 på det somatiske og psykiatriske område, der opgøres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

6) Aldersfordelt udgift til kontanthjælp i året 2008, der opgøres af Danmarks Statistik.

7) Aldersfordelt udgift til førtidspension i januar 2008, der opgøres af Danmarks Statistik.

§ 8. Ved opgørelsen af socioøkonomiske udgiftsbehov i henhold til §§ 5 og 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres kriterier på følgende måde:

1) Antal 20-59-årige, der er uden beskæftigelse, ud over 5 procent af antallet af 20-59-årige i kommunen, opgøres ud fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik som det største antal enten pr. 1. januar i det senest opgjorte år eller pr. 1. januar 3 år forud for dette år. I opgørelsen indgår antal 20-59-årige, som på optællingstidspunktet var arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. I kategorien uden for arbejdsstyrken indgår de uddannelsessøgende ikke. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

2) Antallet af personer uden erhvervsuddannelse opgøres som antallet af 25-49-årige, der på optællingstidspunktet ikke har afsluttet længerevarende uddannelse end grundskole eller har uoplyst uddannelse. Opgørelsen foretages ud fra Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar et år forud for beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

3) Beregnet boligstøtteudgift opgøres på grundlag af en af Indenrigs- og Socialministeriet foretaget standardberegning. I opgørelsen indgår antallet af udlejede egentlige beboelseslejligheder samt kollegielejligheder eksklusive andelslejligheder, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i året før beregningsåret, opdelt i grupper efter opførelsesår. Hver gruppe indgår i standardberegningen med en vægt, der fastlægges på grundlag af Danmarks Statistiks huslejeundersøgelse.

4) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen, opgøres på grundlag af data fra Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Institut for psykiatrisk Grundforskning. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 1999-2008 har været i kontakt med det psykiatriske sundhedsvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F00-29. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

5) Antallet af familier i visse boligtyper, opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antal familier, der den 1. januar i året før beregningsåret bor i almene boliger, privat udlejning fra før 1920, øvrig privat udlejning med mangler og sommerhuse. Ved opgørelsen henregnes familier, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

6) Antallet af børn i familier med lav uddannelse i kommunen, opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antal børn mellem 0 og 16 år pr. 1. januar i året før beregningsåret i familier, hvor den højeste fuldførte uddannelse på optællingstidspunktet for de voksne er grundskole eller uoplyst. Ved opgørelsen henregnes børn, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

7) Antallet af enlige over 65 år som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

8) Antallet af personer med lav indkomst opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antal 18-64 årige i kommunen pr. 1. januar i året før beregningsåret, der i året to år før beregningsåret og i mindst to af de foregående tre år har haft en disponibel indkomst på mindre end 60 procent af medianindkomsten på landsplan samt en formue på under 10.000 kr. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

9) Antallet af udviklingshæmmede på 65 år og derunder samt antallet af 20-59-årige uden for arbejdsstyrken med øvrige handicap opgøres på grundlag af data fra Sundhedsministeriets forebyggelsesregister hos Danmarks Statistik. Kriteriet er opgjort som de personer, som indenfor en fem-årig periode fra 2002-2006 er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Ved opgørelsen henregnes personer, der i det første diagnoseår inden for perioden er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

10) Antallet af indvandrere og efterkommere opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

11) Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den kommune, hvis indbyggere har den højeste middellevetid, opgøres på grundlag af data fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Kriteriet er opgjort som antallet af tabte leveår i forhold til den kommune, som over en tiårig periode har haft den højeste middellevetid hos indbyggerne. Antallet af tabte leveår for en given kommune opgøres som middellevetiden i den kommune med den højeste middellevetid fratrukket middellevetiden i den pågældende kommune ganget med antallet af indbyggere i kommunen. Forskellen i middellevetider mellem kommuner opgøres med to decimaler. Ved opgørelse af indbyggertallet henregnes personer for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen. Middellevetiden er beregnet som den forventede gennemsnitlige levetid for en 0-årig med bopæl i kommunen, beregnet ud fra de aldersbetingede dødshyppigheder.

12) Den årlige nedgang i befolkningstallet i kommunen opgjort over en 5-årig periode opgøres som summen af nettofald i en kommunes folketal fra et år til det følgende for hvert af de år i perioden 2004-2009, hvor kommunen har haft en nedgang i befolkningstallet. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune efter § 5, stk. 1, har den generelle betalingsforpligtigelse til folketallet i kommunen.

Tilskud vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

§ 9. Antal indvandrere, flygtninge og efterkommere som nævnt i § 22, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar i beregningsåret. Ved opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.

Tilskud til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner

§ 10. Tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, for tilskudsåret 2010 udgør 21,7 mio. kr. til Læsø Kommune, 26,8 mio. kr. til Samsø Kommune og 25,4 mio. kr. til Ærø Kommune.

Tilskud til kommuner med mindre øer

§ 11. Tilskuddet i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fordeles til kommuner, som modtager tilskud efter lovens § 20, stk. 2, efter følgende kriterier:

1) 51,6 mio. kr. fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene 1998-2002 samt kompensation vedrørende lønsumsafgift.

2) 12,0 mio. kr. fordeles således, at Kalundborg Kommune modtager 2,7 mio. kr., Slagelse Kommune modtager 1,6 mio. kr., Lolland Kommune modtager 3,4 mio. kr., Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 0,9 mio. kr., Langeland Kommune modtager 0,4 mio. kr. og Skive Kommune modtager 2,9 mio. kr.

3) 5,7 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr.

4) Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Selvbudgettering af tilskud og udligning

§ 12. For de kommuner, som har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget efter § 24, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, foretages en foreløbig afregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens egen indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet ved budgetvedtagelsen.. Beregnede tilskud og udligning opgøres i hele 1.000 kr. og afrundes af Indenrigs- og Socialministeriet til et med 12 deleligt beløb.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan korrigere en kommunes beregning af tilskud og udligning efter stk. 1, såfremt beregningen ikke er foretaget korrekt.

Afrunding

§ 13. Tilskud og bidrag efter §§ 2, 7, 12-16, 18-23 b og 38, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres i hele 1.000 kroner og afrundes til et med 12 deleligt beløb.

Stk. 2. Ved Indenrigs- og Socialministeriets beregning af tilskud og udligning, jf. § 24, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de af indenrigs- og socialministeren udmeldte udskrivningsgrundlag efter § 7 i lov om kommunal indkomstskat, omregnet til indkomstskatteprovenu, som afrundet til hele 1.000 kr.

Afregning af tilskud og bidrag

§ 14. I forbindelse med de månedlige forskudsudbetalinger fra SKAT af kommunal indkomstskat m.v. afregnes i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets beregninger af tilskud og bidrag efter §§ 2, 7, 15, 18, 20-23 b og 38, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, samt den del af tilskuddet efter lovens §§ 16 og 19, der meddeles senest den 1. juli i beregningsåret.

§ 15. Afregningen, dog bortset fra afregning i medfør af stk. 2 og 3, sker ved, at 1/12 af de beløb, der efter de bestemmelser, som er nævnt i § 12, på årsbasis tilkommer (tilskud) eller påhviler (bidrag) vedkommende kommune, tillægges henholdsvis fradrages det månedlige beløb, som udbetales af SKAT efter § 15 i lov om kommunal indkomstskat.

Stk. 2. Afregning af midtvejsregulering sker ved, at 1/3 af de beløb, der tilkommer (tilskud) eller påhviler (bidrag) vedkommende kommune, tillægges henholdsvis fradrages det månedlige beløb, som udbetales af SKAT i månederne oktober-december i tilskudsåret. Tilskud og bidrag efter § 23 b, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, afregnes ligeledes i månederne oktober-december i tilskudsåret.

Stk. 3. Efterregulering af forskellen mellem de foreløbigt opgjorte tilskud og bidrag og de endeligt beregnede beløb efter §§ 2, 7, 12, 13, 14 og 22, jf. § 24, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, afregnes med en tredjedel i månederne januar-marts i året tre år efter tilskudsåret.

Overgangsbestemmelser

§ 16. For de kommuner, der deles som led i kommunalreformen, foretages en opdeling af kriterierne efter § 8 på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Stk. 2. For de kommuner, der deles som led i kommunalreformen, foretages en opdeling af kommunens provenu af selskabsskat på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for beregning af tilskud og bidrag for tilskudsåret 2010.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 24. juni 2009

Karen Ellemann

/ Dorte Lemmich Madsen


Bilag 1

Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov

Enhedsbeløb for kommunerne til brug for den foreløbige beregning af tilskud og udligning for tilskudsåret 2010

Beløb i kr. pr. person
Landsudligning
Hovedstadsudligning
1. 0-6-årige
54.152
61.943
2. 7-16-årige
81.074
89.958
3. 17-19-årige
27.736
32.414
4. 20-24-årige
17.632
17.761
5. 25-34-årige
18.932
17.807
6. 35-39-årige
18.176
17.797
7. 40-64-årige
22.853
24.028
8. 65-74-årige
26.391
29.370
9. 75-84-årige
55.155
63.053
10. 85+årige
119.057
128.065
11. Rejsetid
386
882


Bilag 2

Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemte udgiftsbehov for tilskudsåret 2010

Tabel 1

 
Indbyggertal
0-16-årige
7-16-årige
17-19-årige
17-34-årige
65 år og derover
0-6-årige
8
40
       
7-16-årige
12
60
100
     
17-19-årige
4
   
100
17
 
20-24-årige
6
     
26
 
25-34-årige
12
     
57
 
35-39-årige
7
         
40-64-årige
35
         
65-74-årige
9
       
56
75-84-årige
5
       
32
85 år og derover
2
       
12
I alt
100
100
100
100
100
100

Tabel 2

 
Daginstitutioner
Dagpleje
Vuggestue
Børnehave
Integrerede institutioner
0-6-årige
92
100
100
98
92
7-16-årige
8
   
2
8
17-19-årige
         
20-24-årige
         
25-34-årige
         
35-39-årige
         
40-64-årige
         
65-74-årige
         
75-84-årige
         
85 år og derover
         
I alt
100
100
100
100
100

Tabel 3

 
Fritidshjem
Klubber mm.
Døgnplejeophold
0-6-årige
26
2
10
7-16-årige
74
93
68
17-19-årige
 
5
22
20-24-årige
     
25-34-årige
     
35-39-årige
     
40-64-årige
     
65-74-årige
     
75-84-årige
     
85 år og derover
     
I alt
100
100
100
       
       

Tabel 4

 
Ældreboliger mm
Plejehjem og beskyttede boliger
Botilbud for voksne handicappede
Hjemmehjælp
Beregnet udgift til ældreomsorg
0-6-årige
         
7-16-årige
         
17-19-årige
   
6
   
20-24-årige
   
10
   
25-34-årige
   
19
   
35-39-årige
   
9
   
40-64-årige
14
7
45
14
9
65-74-årige
15
11
7
18
17
75-84-årige
34
31
3
41
35
85 år og derover
37
51
1
27
39
I alt
100
100
100
100
100

Tabel 5

 
Sygehusforbrug
Kontanthjælp
Førtidspension
0-6-årige
5
2
 
7-16-årige
4
4
 
17-19-årige
2
3
1
20-24-årige
3
9
2
25-34-årige
9
27
7
35-39-årige
5
15
6
40-64-årige
36
40
84
65-74-årige
18
   
75-84-årige
13
   
85 år og derover
5
   
I alt
100
100
100


Bilag 3

Enhedsbeløb ved opgørelse af aldersbestemt udgiftsbehov

Enhedsbeløb for kommunerne til brug for efterreguleringen af tilskud og udligning for tilskudsåret 2007

Beløb i kr. pr. person
Landsudligning
Hovedstadsudligning
1. 0-6-årige
52.463
59.402
2. 7-16-årige
75.798
83.740
3. 17-19-årige
14.561
16.253
4. 20-24-årige
16.941
16.685
5. 25-34-årige
18.816
17.266
6. 35-39-årige
18.077
17.573
7. 40-64-årige
15.231
16.104
8. 65-74-årige
22.714
24.943
9. 75-84-årige
50.382
55.556
10. 85+årige
110.635
113.822
11. Rejsetid
338
766