Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale om stillinger som rektor ved erhvervsakademier

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte organisationsaftale for rektorer ved erhvervsakademier.

Ikrafttræden

Protokollatet træder i kraft den 1. januar 2009.

Personalestyrelsen, den 26. juni 2009

Sofie Nilsson


Organisationsaftale om stillinger som rektor ved erhvervsakademier

§ 1. Dækningsområde

Denne aftale omfatter personer, der i henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, ansættes som rektor ved et erhvervsakademi.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne aftale supplerer eller erstatter enkelte bestemmelser i den til enhver tid gældende COII/LC/OC-fællesoverenskomst.

§ 2. Basisløn

Basislønnen udgør i årligt grundbeløb (1.10.1997) følgende:

       
Basisløntrin 1
397.581 kr.
   
Basisløntrin 2
452.376 kr.
   
       

Stk. 2. Indplacering i basisløntrin og ændring heri sker ved særskilt aftale mellem parterne. I forbindelse med indgåelse af nærværende aftale er stillingerne som rektorer ved erhvervsakademierne indplaceret på basisløntrin 1 og 2, jf. bilag 1.

§ 3. Tillæg

Udover lønnen efter § 2 kan der ydes tillæg i henhold til aftale om chefløn.

Cirkulærebemærkninger:

Det følger bl.a. af § 5 i aftalen om chefløn, at der uden for pulje kan ydes engangsvederlag f.eks. som:

1) Honorering af særlig indsats

2) Resultatløn

3) Honorering af merarbejde

§ 4. Lønregulering

Basisløn og eventuelle funktionstillæg efter § 3 reguleres via den generelle reguleringsordning.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales.

§ 5. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18,0 pct. hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Der indbetales pensionsbidrag af de pensionsgivende løndele, som er basisløn, varige og midlertidige tillæg. Der kan endvidere indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn i det omfang, det er fastsat af ledelsen efter forhandling med rektoren.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag til Statstjenestemændenes Centralorganisation II´s pensionsordning i PFA Pension.

§ 6. Åremål

Ved ansættelse på åremål følges reglerne herom.

§ 7. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 8. Ikrafttræden og opsigelsesbestemmelse

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2009.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2011.

Stk. 3. Aftalen bortfalder, hvis det enkelte erhvervsakademi indfusionerer i en Professionshøjskole eller Ingeniørhøjskole.

   
København, den 26. juni 2009
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Sofie Nilsson


Bilag 1

Indplacering af rektorer ved erhvervsakademierne

I henhold til aftalens § 2 indplaceres rektorstillinger ved erhvervsakademier som følger:

1) Rektorer ved Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi SydØst Kolding, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademi NordØst Dania, Erhvervsakademi Sjælland indplaceres i basisløntrin 1.

2) Rektorer ved Københavns Erhvervsakademi, Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademi Århus og Erhvervsakademi Lillebælt indplaceres i basisløntrin 2.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 042-09