Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1240 af 17. december 2008 om økologisk storkøkkendrift foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. Ved økologiprocent forstås i denne bekendtgørelse en angivelse af hvor stor en procentdel af et storkøkkens råvareindkøb, målt i enten kroner og ører eller i nettovægt, der udgøres af økologiske råvarer.

Stk. 2. Kun råvarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse skal indgå i opgørelsen af økologiprocenten.

Stk. 3. Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i kroner og ører, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer med et beløb, der fastsættes til prisen for samme type råvare på det frie marked (markedsprisen). Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i nettovægt, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne nettovægten af egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer.«

2. I § 11, stk. 3 , indsættes efter »opgøres«: », herunder om opgørelse sker i kroner og ører eller i nettovægt«.

3. I § 11 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Storkøkkener, der ønsker at ændre ved opgørelsesmåden, som betyder afvigelser fra beskrivelserne tidligere fremsendt i henhold til stk. 3, skal forinden anmelde dette til fødevareregionen og fra denne modtage en fornyet registrering. Ved anmeldelsen skal der medsendes en opgørelse, som illustrerer den nye opgørelsesmåde.

Stk. 6. Dokumentationen for indkøbte råvarer skal omfatte fakturaer eller dokumenter udstedt af leverandøren, hvorpå bl.a. er oplyst om de beløb i kroner eller den nettovægt i kilo, som er medtaget i opgørelsen.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

4. I § 12, stk. 2 , ændres »§ 11, stk. 3-5« til: »§ 11, stk. 3-7«.

5. I § 16 ændres »§ 11, stk. 2-5« til: »§ 11, stk. 2-7«.

6. I § 17, stk. 1, nr. 2 , ændres »§ 11, stk. 6« til: »§ 11, stk. 8«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 2009.

Fødevarestyrelsen, den 30. juni 2009

Annelise Fenger

/ Nina Læssø Jakobsen