Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0817

Resumé

Klager – en kommune – klagede over forbrugerprogrammet ”Basta” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Østre Landsret afsagde om formiddagen den 8. januar 2009 kendelse i fire parkeringsafgiftssager, der var afgjort af fogedretten i første instans og indbragt for landsretten af [K]. Landsretten udtalte i alle fire sager, at de kommunale parkeringsvagter er særligt uddannet til deres arbejde, og at der derfor er en formodning for, at de udøver deres forvaltningsmyndighed som parkeringsvagter i overensstemmelse med den udarbejdede vejlednings bestemmelser herom. Denne udtalelse må anses for at være væsentlig i relation til den bevisproblematik, udsendelsen beskæftigede sig med. I Basta den 8. januar 2009 kl. 20.50 blev det imidlertid alene oplyst, at kommunen havde indkæret fogedrettens kendelser, ligesom udfaldet af fogedrettens kendelser blev refereret.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke – i udsendelsen den 8. januar 2009 eller i umiddelbar tilknytning til udsendelsen – at have omtalt landsrettens vurdering af bevisproblematikken i de afgjorte sager. Nævnet udtaler sin kritik af TV 2. Nævnet bemærker i den forbindelse, at TV 2, som var bekendt med, at landsretten havde behandlet kæresagerne, kunne og burde have undersøgt, om landsretten havde truffet afgørelse i sagerne forud for, at Basta udsendelsen blev bragt den 8. januar 2009 om aftenen.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresume.

Advokat Anders Valentiner-Branth har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 8. januar 2009, idet kommunen mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 8. januar 2009 kl. 20.50 forbrugerprogrammet Basta. En del af udsendelsen vedrørte parkeringsafgifter. I udsendelsen omtales to konkrete tilfælde, hvor bilister har klaget over en parkeringsafgift til Center for Parkering ved [K]. Af udsendelsen fremgår herudover bl.a. følgende:

”Speak: Herefter prøvede Basta at få fat i den øverst ansvarlige for parkeringspolitikken i København, teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam, men også han nægtede at stille op. Men Basta giver ikke så let op, så denne gang fangede vi Klaus Bondam uden for Østre Landsret, hvor Center for Parkering havde slæbt fem bilister i retten, der ellers havde fået fogedrettens ord for, at de havde fået en urimelig parkeringsafgift.

Reporter: Klaus Bondam jeg har nogle spørgsmål til dig. Vi kommer fra TV 2’s forbrugerprogram Basta. Vi har jo forsøgt at få fat i dig igennem nogle måneder, fordi vi gerne vil stille dig nogle spørgsmål omkring parkering i København. Og nu har du lige været inde i landsretten, så det er jo nærliggende at spørge, hvorfor jager I bilisterne hele vejen i landsretten for 510 kr.?

Klaus Bondam: Vi jager ikke. Det er FDM, som har anlagt en sag mod [K]. Vi har udskrevet nogle afgifter, og dem har man fra FDM og deres advokaters side ment, ikke var rigtige, og derfor har de indklaget [K].

Speak: Her stopper vi lige teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam første gang, fordi det er ikke korrekt. Sagen er anlagt af [K].

Reporter: De her bilister har jo allerede fået ret én gang ved fogedretten, og nu skal sagen så til landsretten, hvorfor bliver I ved med at holde fast i de her sager?

Klaus Bondam: Altså den afgørelse, der er truffet i fogedretten er jo anderledes end de afgørelser, der tidligere er truffet i den slags sager, og som en offentlig forvaltning og en offentlig myndighed, der skal vi jo se på, hvis vi skal ændre forvaltningens praksis, så skal vi jo have domstolens ord for, at det skal man. Derfor er sagen blevet indanket af [K] for landsretten.

Speak: Her ændrer Klaus Bondam forklaring. Nu er sagen ganske korrekt anlagt af [K].

Reporter: Hvordan kan det være, at det altid er p-vagternes ord, der vejer så meget tungere end bilisternes ord. Det er jo nogle helt åbenlyse urimelige sager, mange af de her, som ender.

Klaus Bondam: Det er din vurdering.

Reporter: Men nu har vi jo for eksempel i Basta – nu ved jeg ikke, om du har fulgt med, men vi har forsøgt at få din kommentar på mange af de her sager. Vi har jo for eksempel dokumenteret, at Center for Parkering har opkrævet ulovlige afgifter [der henvises til en parkeringsafgift, der er omtalt i udsendelsen]. De har simpelthen opkrævet afgifter på nogle steder, hvor de slet ikke havde tilladelse til det. Og selv efter, at vi gør dem opmærksom på, at det faktisk er ulovligt, det de gør, så fortsætter de med det.

Klaus Bondam: Det er mit klare indtryk at de forhold, som I har påtalt er blevet bragt i orden.

Speak: Vi stopper lige Klaus Bondam igen. For nu kender han pludselig til historierne fra Basta.”

Af Østre Landsrets dombog af 8. januar 2009 fremgår det, at landsretten har afsagt fire kendelser, der alle vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt pålæggelsen af parkeringsafgifter var berettiget. Kendelserne var indbragt af [K]. Parkeringsafgifterne var i de fire sager blevet underkendt i fogedretten, men i tre af sagerne blev parkeringsafgiften fundet berettiget af landsretten. Af landsrettens begrundelse fremgår bl.a. følgende:

”Landsretten må efter det foreliggende lægge til grund, at de kommunale parkeringsvagter er særligt uddannet til deres arbejde. Der er derfor en formodning for, at de udøver deres forvaltningsmyndighed som parkeringsvagter i overensstemmelse med den udarbejdede vejlednings bestemmelse herom.”

Landsrettens kendelser blev efter det oplyste afsagt den 8. januar 2009 kl. 10.

De fire personer (indkærede), som var blevet pålagt parkeringsafgifter, var ikke identiske med TV 2s cases i udsendelsen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Anders Valentiner-Branth har oplyst, at programserien Basta har haft fokus på bevisbyrdevurderingen i sager, hvor der mellem parkeringsvagten (kommunen) og bilisten er uenighed om de faktiske forhold, der har ført til afgiftspålæggelsen. De sager, som TV 2 omtaler som verserende i landsretten, må nødvendigvis være de sager, som landsretten afsagde kendelser i 8. januar 2009, idet kommunen ikke på daværende tidspunktet havde andre verserende sager i landsretten. Under forelæggelsen i retten blev det gjort klart, at den femte omtalte sag var frafaldet af kommunen, da parkeringsvagten ikke kunne vidne. En sjette sag var anlagt af og frafaldet af bilisten. Landsretten skulle derfor alene træffe afgørelse i fire sager.

Advokaten har anført, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke i udsendelsen den 8. januar 2009 at omtale de fire kendelser fra landsretten, selvom mediet om formiddagen var gjort bekendt med kendelserne (udsendelsen blev sendt om aftenen kl. 20.50). Det kan ikke tillægges betydning, at Procesbevillingsnævnet efterfølgende har givet tilladelse til, at landsrettens afgørelse i to af de sager, der gik bilisterne imod, kan indbringes for Højesteret.

2.2 TV 2s synspunkter

TV 2 har anført, at indslagene i Basta bl.a. har stillet spørgsmålstegn ved den vægt, parkeringsvagternes observation blev tillagt, når den stod alene over for bilistens forklaring. TV 2 finder det tankevækkende og urimeligt, at kommunen vælger at følge parkeringsafgifter på 510 kroner helt til landsretten, så bilister skal igennem endnu en retssag. Udover de sager, der blev gennemgået i programmet, har der været tvister i de seks sager, som kommunen indbragte for landsretten efter behandling i fogedretten, og hvoraf fire blev gennemført.

Basta-medarbejdere var til stede ved landsrettenfor at få borgmesterens kommentar til de forvaltningsmæssige fejl, som man fandt at have påvist i de parkeringssager, der blev omtalt i udsendelsen. Da borgmesteren havde vidnet, forlod han og Basta-medarbejderne retten. Medarbejderne fulgte ikke retssagerne yderligere og var derfor ikke bekendt med, hvornår landsretten ville træffe afgørelse. De sager, som blev afgjort af landsretten 8. januar 2009, har således ikke været undergivet Bastas undersøgelse.

TV 2 har herudover anført, at tv-stationen er oprettet efter entreprisemodellen, hvilket indebærer, at TV 2 er forpligtet til at tilvejebringe hovedparten af sine programmer ved køb hos eksterne producenter. Basta produceres af Nordisk Filmkompagni A/S. Det vil gøre entreprisemodellen uanvendelig, hvis TV 2 pålægges at tage hensyn til oplysninger, der fremkommer i den relativt korte periode mellem producenternes færdigredigering/aflevering af et program og udsendelsens offentliggørelse (i dette tilfælde to dage). Hvis der er tale om væsentlige oplysninger, vil TV 2 have mulighed for at få produceret en ”efterspeak”, ligesom der vil være mulighed for at bringe oplysninger i en egenproduceret nyhedsudsendelse. I helt exceptionelle situationer kan udsendelsen tages af.

Procesbevillingsnævnet har efterfølgende givet tilladelse til, at to af landsrettens kendelser kan indbringes for Højesteret (begge kendelser gik bilisten imod). Når disse sager er endeligt afgjort, vil Basta vende tilbage med en sædvanlig redaktionel omtale. TV 2 omtalte landsretskendelserne på nyhederne.tv2.dk i artiklerne ”P-vagter sejrede i landsretten” (8. januar 2009 kl. 12.17) og ”Parkeringsbøder for Højesteret” (23. marts 2009), ligesom klager blev tilbudt en omtale på basta.tv2.dk.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og Otto Juhl Nielsen.

Østre Landsret afsagde om formiddagen den 8. januar 2009 kendelse i fire parkeringsafgiftssager, der var afgjort af fogedretten i første instans og indbragt for landsretten af [K]. Landsretten udtalte i alle fire sager, at de kommunale parkeringsvagter er særligt uddannet til deres arbejde, og at der derfor er en formodning for, at de udøver deres forvaltningsmyndighed som parkeringsvagter i overensstemmelse med den udarbejdede vejlednings bestemmelser herom. Denne udtalelse må anses for at være væsentlig i relation til den bevisproblematik, udsendelsen beskæftigede sig med. I Basta den 8. januar 2009 kl. 20.50 blev det imidlertid alene oplyst, at kommunen havde indkæret fogedrettens kendelser, ligesom udfaldet af fogedrettens kendelser blev refereret.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke – i udsendelsen den 8. januar 2009 eller i umiddelbar tilknytning til udsendelsen – at have omtalt landsrettens vurdering af bevisproblematikken i de afgjorte sager. Nævnet udtaler sin kritik af TV 2. Nævnet bemærker i den forbindelse, at TV 2, som var bekendt med, at landsretten havde behandlet kæresagerne, kunne og burde have undersøgt, om landsretten havde truffet afgørelse i sagerne forud for, at Basta udsendelsen blev bragt den 8. januar 2009 om aftenen.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:

”Speak: Pressenævnet har udtalt kritik af TV 2 og pålagt os at bringe følgende meddelelse:

I Basta den 8. januar bragte TV 2 et indslag om parkeringsafgifter pålagt af Center for Parkering i [K]. Udsendelsen stillede spørgsmålstegn ved bevisvurderingen, når parkeringsvagten og bilisten er uenige om hændelsesforløbet. I udsendelsen omtalte TV 2 i den forbindelse nogle kendelser fra fogedretten, der var gået kommunen imod, og at kommunen havde appelleret sagerne til landsretten.

Samme dag som Basta blev sendt om aftenen, afsagde landsretten om formiddagen kendelse i de pågældende sager og udtalte, at parkeringsvagterne er uddannet til arbejdet, og at der derfor er en formodning for, at arbejdet er udført korrekt. I tre af landsrettens fire kendelser omgjorde landsretten fogedrettens afgørelser og fandt, at parkeringsafgiften var berettiget.

[K] har klaget til Pressenævnet, da TV 2 i udsendelsen alene omtalte fogedrettens kendelser.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved at udelade væsentlige oplysninger om, at landsretten lagde vægt på parkeringsvagternes uddannelse og kom til et andet resultat end fogedretten. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af TV 2. Hele nævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 25. juni 2009