Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, foretages følgende ændring:

1. § 22 affattes således:

»§ 22. En af de i § 20, stk. 1, nr. 3 nævnte tilladte ruser må være en rejepæleruse.

Stk. 2. Rejepælerusen må anvendes som undervandsruse eller ovenvandsruse og skal have mindst 2 og højst 3 kalve. Maskestørrelsen i rusen må ikke overstige 30 mm (helmaske). Alle kalve skal være åbne som et kvadrat på mindst 40 x 40 mm, og holdt på plads af 4 stillebånd. Forreste kalv eller forreste bøjle skal være forsynet med en spærrerist eller et spærrenet med kvadratmasker på maksimalt 36 x 36 mm (helmaske).

Stk. 3. Rusen skal være forsynet med rad og 2 arme. Raden må højst være 14 m lang. De 2 arme skal hver være mindst 1 m lang og må højst være 2 m lange. Maskestørrelsen i rad og arme må ikke overstige 40 mm (helmaske).

Stk. 4. Forreste rusebøjle må højst være 90 cm. Der må ikke være tag eller bund ved indgangspartiet. Der må herudover ikke være tilføjelser til redskabet.

Stk. 5. Rejepælerusen skal være forsynet med mindst 3 og højst 5 pæle.

Stk. 6. Rejepælerusen må ikke opstilles før den er anmeldt til Fiskeridirektoratet med angivelse af pladsens beliggenhed så vidt muligt i WGS 84 Datum eller på kort med redskabet indtegnet.

Stk. 7. Fritidsfiskerrejepæleruser skal holde en indbyrdes afstand på 150 m og en afstand på 150 m til øvrige redskaber. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan opstille rejeruser i en afstand af kun 50 m fra en fritidsfiskerrejepæleruse.

Stk. 8. Fritidsfiskerrejepælerusen må anvendes hele året.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2009.

Fiskeridirektoratet, den 2. juli 2009

Anders Munk Jensen

/ Lene Jensen Scheel-Bech