Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf

(Styrket kursistevaluering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 745 af 1. juli 2008 om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. § 60, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) kursisterne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i, jf. § 63, stk. 1 og 2,«

2. § 63 affattes således:

»§ 63. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), men lærerne giver mindst to gange årligt kursisterne en vurdering af deres standpunkt i hvert fag, jf. stk. 2. Vurderingen skal danne grundlag for en vejledning af den enkelte kursist om, hvordan kursisten udvikler sin faglige progression, sine arbejdsmetoder m.v.

Stk. 2. Skolen beslutter, hvordan vurderingen af kursistens faglige standpunkt, jf. stk. 1, skal ske. Skolen kan vælge at give kursisten standpunktskarakter i faget, at give kursisten skriftlige opgaver, der bedømmes med en karakter, eller at anvende andre evalueringsmetoder, der hviler på konkret dokumentation.

Stk. 3. Elever i stx-, hhx- og htx-uddannelsen, der undervises i fag eller forløb efter denne bekendtgørelse, har krav på standpunktskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) efter reglerne for de pågældende uddannelser.«

3. § 64, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I løbet af sidste semester før afsluttende skriftlig prøve til eksamen skal kursisterne have tilbud om at udarbejde en skriftlig opgave under eksamenslignende forhold. Opgaven kan bedømmes med en karakter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Undervisningsministeriet, den 29. juni 2009

Afdelingschef
Jarl Damgaard

/ Helle Kristensen