Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer (BL 1-17, udgave 2)

I medfør af § 22, stk. 2, jf. § 153, stk. 1, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter og klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv nr. 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv nr. 2004/36/EF.

1.2 Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer.

1.3 Decision No. 2003/10/RM of the Executive Director of the Agency of 24 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for European Technical Standard Orders (CS-ETSO).

1.4 BL 1-1, Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer, seneste udgave.

1.5 BL 1-10, Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT), seneste udgave.

1.6 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.7 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume I, II, III, IV and V, seneste udgave.

1.8 EASA AMC 20-4, Airworthiness approval and operational criteria for the use of navigation systems in European airspace designated for basic RNAV operations, seneste udgave.

1.9 EASA AMC 20-5, Airworthiness approval and operational criteria for the use of the Navstar Global Positioning System (GPS), seneste udgave.

1.10 IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler mv., seneste udgave, for tiden bekendtgørelse nr. 1107 af 20. september 2007.

1.11 EUROCAE ED-14()/RTCA DO-160(), Environmental conditions and test procedures for airboren equipment, seneste udgave.

1.12 EUROCAE ED-23(), Minimum performance specification for airborne VHF communication equipment operating in the frequency range 117.975-137.000 MHz, seneste udgave.

1.13 Radioliste, Radioudstyr godkendt til danske luftfartøjer pr. 28.september 2003 i henhold til Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24 September 2003, Article 2.

1.14 De dokumenter der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3 og pkt. 1.8 - 1.9, findes på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int.

1.15 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.6, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
ais@slv.dk

1.16 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.7, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere erhverves ved henvendelse til

ICAO Headquarters
Attn.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.:
+1 514 954-8022
Fax:
+1 514 954-6769
Sitatex:
YULDYA
E-post:
Sales_unit@icao.int
Hjemmeside:
www.icao.int

1.17 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.10, findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk og kan endvidere erhverves ved henvendelse til

IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
2100 København Ø
Tel.:
+45 35 45 00 00
Fax:
+45 35 45 00 10
E-post:
itst@itst.dk
Hjemmeside:
www.itst.dk

1.18 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.11 og 1.12, kan erhverves ved henvendelse til

EUROCAE
 
4th Floor
 
102 rue Etienne Dolet
 
F- 92240 Malakoff
 
Frankrig
 

1.19 Det dokument, der er nævnt I pkt. 1.3 findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

2. Definitioner

ETSO (European Tecnical Standard Order):

ETSO er defineret i forordning (EF) nr. 1702/2003, Part 21, Subpart O, som en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af EASA for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende krav i grundforordningen og en mindste præstationsnorm for bestemte artikler.

Radiostation (Radio station):

Alt radioudstyr installeret i luftfartøjer, inklusive det nødvendige perifere udstyr i form af antenne, rack, betjeningspanel, indikatorer, højtalere mm., med den hensigt at føre radiokorrespondance med andre radiostationer.

Radioudstyr (Radio equipment):

Udstyr beregnet til at overføre eller fremskaffe information på basis af udsendte elektromagnetiske bølger.

3. Generelt

3.1 Denne BL gælder for luftfartøjer, der er optaget i det danske nationalitetsregister, og som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 216/2008, jf. Bilag II til forordningen (Bilag II luftfartøjer).

Anm.: For radioudstyr til luftfartøjer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 216/2008, findes reglerne i forordning (EF) nr. 1702/2003.

3.2 Luftfartøjets ejer/bruger er ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL overholdes.

4. Godkendelse af radioudstyr

4.1 Radioudstyr, som er krævet i henhold til BL 1-12, skal ved import af luftfartøjer eller nyinstallation i luftfartøjer godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

4.2 Radioudstyr, der opfylder en gældende ETSO standard, betragtes som godkendt. Radioudstyr med TSO godkendelse betragtes som godkendt, hvis den pågældende TSO standard svarer til en ETSO standard.

4.3 Radioudstyr, der tidligere er godkendt, må kun indgå i nye installationer, hvis de krav, der gælder på installationstidspunktet, er opfyldt, og alle luftdygtighedsdirektiver og AD-notes er udført.

Anm. 1: Der henvises til Radioliste, jf. pkt. 1.13.

Anm. 2: Udstyr, der godkendes i henhold til pkt. 4.3, og som opfylder kravene i ED-14() eller DO-160() og ICAO Annex 10 for det udstrålede signal, men som er uden ETSO (TSO) godkendelse, kan kun godkendes til VFR flyvning.

4.4 VHF-kommunikationsudstyr, der anvendes til IFR flyvning, skal omfatte frekvensområdet 117.975-137.000 Mhz.

4.5 VHF-kommunikationsudstyr med 25 kHz eller 8,33 kHz kanalafstand, som ikke opfylder kravene til FM interferens immunitet i ICAO Annex 10, Volume III, Part 2, pkt. 2.3.3.1 og 2.3.3.2, kan anvendes, indtil Statens Luftfartsvæsen fastsætter krav om andet. Hvis modtagere med 8,33 kHz kanalafstand installeres eller udskiftes, skal de nye modtagere dog opfylde immunitetskravene.

4.6 ILS- og VOR-udstyr, der anvendes til VFR-NAT eller IFR-flyvning, skal overholde kravene i ICAO Annex 10, Volume I og III, til immunitet over for interferens med FM radiobølger. Udstyr, der ikke overholder disse krav, skal mærkes med ”VFR FLIGHTS ONLY” og må ikke medregnes til opfyldelse af krav til udstyr for VFR-NAT eller IFR-flyvning for pågældende rute.

4.7 Nødradiopejlsendere (ELT) skal opfylde kravene i BL 1-10.

4.8 GPS-udstyr, der anvendes ved IFR-flyvning, skal opfylde kravene i EASA AMC 20-4 og AMC 20-5, som også angiver klassifikation af, hvad det givne udstyr kan godkendes til med hensyn til en route, terminal område og ikke-præcisionsindflyvning (non-precision approach).

5. Installation af radioudstyr

Installation af radioudstyr, der ikke er fabriksmonteret, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen i henhold til BL 1-1.

Anm.: Radiostationen i et luftfartøj skal oprettes i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse. Dette kan ske ved at anvende den elektroniske ansøgningsblanket der findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

6. Flyvehåndbog

Flyvehåndbogen skal i det omfang, en sådan kræves, indeholde følgende myndighedsgodkendte oplysninger for det installerede udstyr:

a.
Begrænsninger,
b.
nødprocedurer og
c.
normale procedurer.

7. Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af radioudstyr skal ske i overensstemmelse med BL 1-1.

8. Dispensation

8.1 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

8.2 Ansøgning om dispensation skal sendes til Statens Luftfartsvæsen mindst en måned, før dispensationen ønskes taget i anvendelse.

9. Straf

9.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4 - 6 straffes med bøde.

9.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 2009.

10.2 Samtidig ophæves BL 1-17, 1. udgave 1 af 15. august 1976 med senere ændringer.

Statens Luftfartsvæsen, den 23. juni 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg