Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund

(Østøtteloven)

 

Herved bekendtgøres lov om støtte til de små øsamfund, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 15. april 1987 med de ændringer, der følger af § 28 i lov nr. 380 af 6. juni 1991, lov nr. 294 af 27. april 1994 og § 7 i lov nr. 1094 af 29. december 1997.

§ 1. (Ophævet)

§ 2. (Ophævet)

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Miljøministeren kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer. Endvidere kan miljøministeren yde støtte til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.

    Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for tildeling af støtte.

    Stk. 3. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

    Stk. 4. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

    Stk. 6. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

    Stk. 7. De beløb, som miljøministeren kan yde til forsøgsordninger, projekter m.v. og til driften af sekretariatet for "Sammenslutningen af Danske Småøer", fastsættes på de årlige bevillingslove. Uforbrugte midler til forsøgsordninger, projekter m.v. kan overføres til følgende finansår.

§ 5. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

    Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

    Stk. 3. Hypotekbankens afgørelser efter § 4, stk. 3-6, kan indbringes for finansministeren.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 8. (Ophævet).

 

Lov nr. 147 af 25. marts 1987 om ændring af lov om støtte til de små øsamfund, der bl.a. ændrer lovens § 4 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1987. § 1, nr. 2, om tilskud til færgedriften og § 1, nr. 3, træder dog først i kraft den 1. januar 1988.

 

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 der i § 28 indeholder ændringer af østøttelovens §§ 4 og 5 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden. Loven blev offentliggjort den 7. juni 1991.

 

Lov nr. 294 af 27. april 1994 om ændring af lov om støtte til de små øsamfund, som ændrer lovens §§ 2, 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven blev offentliggjort den 28. april 1994.

 

Lov nr. 1094 om trafikstøtte til de mindre øer, der i § 7 ophæver østøttelovens §§ 1-3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Miljøministeriet, den 5. juli 2002

Hans Chr. Schmidt

/Ole Christiansen

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2002:
  • Under § 33, fra Lov nr. 380 af 6. juni 1991, rettes sidste pkt. "Loven blev offentliggjort den 7. juni 1991." til "note 1) Loven blev offentliggjort den 7. juni 1991."
  • Under § 2, fra Lov nr. 294 af 27. april 1994, rettes sidste pkt. "Loven blev offentliggjort den 28. april 1994." til "note 2) Loven blev offentliggjort den 28. april 1994."