Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 231 af 26. marts 2009 om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1 indsættes som 2. pkt.:

»Kreditinstitutter, der ikke udarbejder kvartalsregnskaber, kan i stedet indsende den kvartalsvise regnskabsindberetning, som udarbejdes til Finanstilsynet, som skal være gennemgået af instituttets godkendte revisor (reviewet).«

2. I § 6, stk. 5, 2. pkt., ændres »samlede dækkede indskud pr. 31. december 2008« til: »samlede dækkede gæld pr. 31. december 2008«.

3. Bilag 1 i bekendtgørelsen affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. august 2009

Lene Espersen

/ Lotte Aakjær Jensen


Bilag 1

Revisorerklæring

Uafhængig revisors udtalelse om kreditinstituttets fremtidsudsigter og opgørelse af det individuelle solvensbehov

Til Finansiel Stabilitet A/S som en del af instituttets ansøgning til Finansiel Stabilitet A/S

om individuel statsgaranti af # har instituttet, jf. bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet § 2, stk. 1, nr. 2, litra b, udarbejdet en redegørelse for instituttets forventede økonomiske udvikling i form af budget og fremskrivninger for en etårig periode fra ansøgningstidspunktet samt en opgørelse af instituttets individuelle solvensbehov.

Vi har efter aftale undersøgt de i redegørelsen indeholdte økonomiske fremtidsudsigter omfattende drifts- og balancebudgetter og -fremskrivninger med tilhørende beskrivelse af de væsentligste forudsætninger, forklarende noter, anvendt regnskabspraksis samt stress-test af de væsentligste forudsætninger. Budgetter og fremskrivninger udarbejdes på baggrund af det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab. Vi har endvidere undersøgt instituttets likviditetsbehov et år frem i forhold til tidspunktet for ansøgning samt oplysninger om risikofaktorer frem til garantiens udløb.

Instituttets ledelse har ansvaret for de i redegørelsen indeholdte oplysninger om fremtidsudsigterne, herunder budget og fremskrivninger, samt for de anførte forudsætninger, som redegørelsen er baseret på. Instituttets ledelse har herudover ansvaret for solvensbehovsopgørelsen, herunder de væsentligste forudsætninger, der danner grundlag for denne opgørelse. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion herom.

Udtalelsen er alene udarbejdet til brug for Finansiel Stabilitet A/S’ behandling af instituttets ansøgning om individuel statsgaranti og må ikke anvendes af andre eller til andet formål, medmindre andet er aftalt med revisor.

De udførte undersøgelser

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger, herunder vedrørende kreditrisici og markedsrisici, er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, samt en høj grad af sikkerhed for, at redegørelsen i form af budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af forudsætningerne. Desuden har vi for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer tilrettelagt og udført vores undersøgelse med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at solvensbehovsopgørelsen er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab.

Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af redegørelsen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Vi har endvidere efterprøvet, om budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budget og fremskrivninger samt efterprøvet, at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning § 5, stk.1.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Ved vores undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for redegørelsen for den forventede økonomiske udvikling samt for solvensbehovsopgørelsen. Vi er endvidere ikke bekendt med forhold, der afkræfter, at de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede og velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budget, fremskrivninger og solvensbehovsopgørelsen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger, samt at der ved opgørelsen af solvensbehovet er taget hensyn til de forhold, der er fastlagt i bekendtgørelse om kapitaldækning § 5, stk. 1. Desuden er det vores opfattelse, at solvensbehovsopgørelsen, for så vidt angår instituttets udlån og garantier samt beholdning af værdipapirer, er baseret på det seneste reviderede årsregnskab og det seneste reviewede perioderegnskab.

Vi skal supplerende oplyse, at de faktiske resultater og solvensbehovet for instituttet sandsynligvis vil afvige fra det forventede, idet forudsatte begivenheder sjældent indtræder som forventet, og at afvigelserne kan være væsentlige.

#, den [dato]

Revisionsvirksomhed XX

Statsautoriseret revisionsvirksomhed