Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Vedtægter for produktionsskoler

Kapitel 2   Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

Kapitel 3   Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardvedtægt m.v. for produktionsskoler

I medfør af § 4, stk. 3, § 6, stk. 4, 6 og 14, samt § 15, stk. 3, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Vedtægter for produktionsskoler

§ 1. Vedtægten for en produktionsskole skal være i overensstemmelse med standardvedtægten for produktionsskoler, jf. bilag 1.

§ 2. I standardvedtægten i bilag 1 markerer:

1) Kantet parentes […], at skolen selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at skolen kan udelade den pågældende tekst.

§ 3. Den kommunalbestyrelse, der helt eller delvist yder grundtilskud til skolen, godkender i henhold til lov om produktionsskoler vedtægten og alle ændringer heri.

Stk. 2. Ændring af skolens navn, samt ændring af navnet på den eller de kommuner, der yder grundtilskud til skolen, kan ske ved et tillæg til vedtægten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Skolen skal i tilfælde af navneændring sende kopi af kommunens godkendelse af navneændringen til ministeriet.

Kapitel 2

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 4. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 6, stk. 3, nr. 1-4, og § 15, stk. 3, 1. pkt., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter inkl. prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Kapitel 3

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 725 af 10. august 2001 om vedtægter m.v. for produktionsskoler ophæves.

Stk. 3. Produktionsskoler der er oprettet før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal anvende standardvedtægten i bilag 1, første gang skolen foretager ændringer i skolens vedtægt.

Undervisningsministeriet, den 1. juli 2009

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Mette Ploug Krølner


Bilag 1

Standardvedtægt

Vedtægt for [institutionens navn, hvoraf det skal fremgå, at skolen er en produktionsskole]

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

§ 1. [Institutionens navn] er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har hjemsted i [navnet på den kommune, hvor skolen, evt. dens hovedsæde, er beliggende].

§ 2. Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.

Kapitel 2 Bestyrelsens sammensætning

§ 3. Bestyrelsen består af [et konkret ulige antal medlemmer på mindst 5] medlemmer med stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

[Det angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Det følger af lovens § 6, stk. 1, at de lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal være repræsenteret, og der kan endvidere være repræsentanter for den eller de kommunalbestyrelser, der yder grundtilskud til skolen. Antallet af kommunale eller andre offentligt udpegede repræsentanter må ikke være så stort, at det udgør et flertal i bestyrelsen. ]

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 4. Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

Kapitel 3 Bestyrelsens og lederens opgaver og ansvar

§ 5. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige administration varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar.

§ 6. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand for bestyrelsen.

(Hvis der skal ydes vederlag til formanden, skal § 6, stk. 8, medtages i vedtægten. Hvis der skal ydes vederlag til næstformanden, skal § 6, stk. 9, medtages i vedtægten.)

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. I tilfælde af stemmelighed er formandens og evt. ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og repræsentanten for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle regler herom i forretningsordenen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i henhold til lov om produktionsskoler.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ændring af vedtægterne skal endvidere godkendes af en grundtilskudsydende kommunalbestyrelse.

{Stk. 8. Der ydes et vederlag af skolens midler til bestyrelsens formand. Vederlagets størrelse fastsættes af skolens bestyrelse og kan højst udgøre 20.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1. oktober 1997 procentreguleret efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens formand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.}

{Stk.9. Der ydes et vederlag af skolens midler til bestyrelsens næstformand. Vederlagets størrelse fastsættes af skolens bestyrelse og kan højst udgøre 10.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1. oktober 1997 procentreguleret efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens næstformand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som næstformand nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.}

§ 7. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Kapitel 4 Skolens drift

§ 8. Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud bl.a. efter lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. [Navnet på den eller de kommune(r), der yder grundtilskud til skolen] yder [den andel, som kommunen yder af grundtilskuddet fx 1/1 eller ½ dog mindst 1/3] grundtilskud til skolen.

(Hvis grundtilskuddet ydes af flere kommunalbestyrelser i fællesskab, gentages § 8, stk. 2, vedr. samtlige kommunalbestyrelser, der yder en del af grundtilskuddet.)

Kapitel 5 Tegningsret

§ 9. Skolen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

Kapitel 5 Ophør

§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen om nedlæggelse af skolen. På det andet møde skal mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt.

Stk. 3. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedtægten er vedtaget af skolens bestyrelse den [dato for bestyrelsens godkendelse] og underskrevet af bestyrelsens formand:

     
     
     

----------------------------------------------

Formandens underskrift


Bilag 2

Tillæg til vedtægten for [Institutionens navn], som er godkendt af [Navnet på den kommunalbestyrelse, som har godkendt skolens vedtægt og dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægten].

 

Vedtægtens § [X, evt. stk. Y,] har fremover følgende ordlyd:

[Den formulering, som fremover skal gælde anføres.]

 

Nærværende tillæg til vedtægten er godkendt af skolens bestyrelse den [dato for bestyrelsens godkendelse].

Nærværende tillæg til vedtægten er godkendt af [navnet på den kommunalbestyrelse, som skal godkende vedtægtsændringer og dato for godkendelsen].

     
     
     

Formandens underskrift: ------------------------------------

     
     
     

Underskrift fra kommunen: ---------------------------------------