Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved til- og afmelding som arbejdssøgende og ved det individuelle kontaktforløb

I medfør af § 11, stk. 4, og § 104, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7. juli 2009 og §§ 65 og 66 i lov nr. 522 af 24. juni 2005, om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at

1) sikre et fælles datagrundlag for til- og afmelding som arbejdssøgende, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, og for midlertidige forhold af betydning for den lediges mulighed for at blive formidlet til et arbejde, blive indkaldt til jobsamtaler, aktivering m.v. (periodiske forhold) samt om det individuelle kontaktforløb, således at informationerne kan genanvendes af alle relevante aktører i beskæftigelsesindsatsen,

2) sikre jobcentrenes registrering af beskæftigelsespotentialet hos arbejdssøgende og

3) understøtte bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, kommunen skal foretage ved jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn).

Anvendelsesområde

§ 2. Jobcenteret skal anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse ved til- og afmelding af de personer, der er nævnt i § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt personer omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark, § 25.

Stk. 2. Jobcenteret skal anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse ved registrering af midlertidige forhold, der kan have betydning for den lediges mulighed for at blive formidlet til et arbejde, blive indkaldt til jobsamtaler, aktivering m.v. (periodiske forhold) for personer der er nævnt i § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt personer omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark, § 25.

Stk. 3. Jobcenteret skal anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse ved registrering og indberetning af oplysninger, der fremkommer i det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1 – 3 samt personer omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark, § 25,

Stk. 4. Andre aktører skal anvende bestemmelserne i bekendtgørelsen ved registrering af oplysninger, der fremkommer i det individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af denne lovs § 2, nr. 1 – 3 samt personer omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark, § 25.

Registrering af kontanthjælpsansøgere i jobcenteret

§ 3. Når borgeren første gang henvender sig til kommunen med ansøgning om kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, skal Jobcenteret registrere henvendelsen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelsescenteret.

Stk. 2. Jobcenteret skal ved første henvendelse vurdere, hvorvidt der anmodes om hjælp alene på grund af ledighed og på den baggrund registrere vurderingen af den lediges beskæftigelsespotentiale, jf. bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb § 7.

Stk. 3. Når en person ikke længere modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal kommunen registrere dette i det fælles datagrundlag.

Stk. 4. Videregivelse af personoplysninger mellem jobcenteret og ydelsescenteret skal ske i overensstemmelse med Persondatalovens § 8, stk. 3.

Til- og afmelding som arbejdssøgende og registrering af periodiske forhold samt udveksling af data herom

§ 4. Jobcenteret skal tilmelde personer, der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2, som arbejdssøgende. Tilmeldingen foretages i det fælles datagrundlag. Tilmeldingen skal ske ved første henvendelse med anmodning om kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Tilmeldingen skal endvidere ske, hvis jobcenteret senere i kontaktforløbet vurderer, at personen fremover modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse alene på grund af ledighed og derfor skifter matchkategori til 1 - 3.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1, kan enten tilmelde sig selv som arbejdssøgende digitalt via Jobnet eller kan anmode jobcenteret om at foretage denne tilmelding.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 og 2, skal jobcenteret registrere midlertidige forhold (periodiske forhold), der kan have betydning for den lediges mulighed for at blive formidlet til et arbejde, indkaldt til møder, aktivering m.v. Det kan fx være ferie, sygdom, kommunal aktivering, midlertidigt arbejde, borgerligt ombud, fritagelse fra rådighed eller fritagelse fra aktivering.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1, kan foretage registreringen af ferie og sygdom digitalt via Jobnet.

Stk. 5. Hvis der er forskel på en persons opholdskommune og bopælskommune, skal opholdskommunen ændre myndighedstilknytningen i det fælles datagrundlag.

§ 5. Når personer, der modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed, ikke længere skal være tilmeldte enten som følge af at hjælpen ikke længere modtages alene på grund af ledighed eller hvis personen fritages for at stå til rådighed, jf. § 15 i bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed, afmelder jobcenteret disse.

§ 6. Ledige omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der tilmeldes som arbejdssøgende, vil automatisk blive betragtet som værende i “straksmatch” medmindre dette ændres ved tilmeldingen i jobcenteret eller de har en matchkategori registreret i forvejen. I sidstnævnte tilfælde beholder den ledige denne matchkategori indtil første jobsamtale i kontaktforløbet.

Registrering af data i det fælles datagrundlag

§ 7. Data i forbindelse med anvendelsen som nævnt i § 2, registreres i det fælles datagrundlag via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved enten

1) at benytte den browserbaserede registreringsløsning i Arbejdsmarkedsportalen (Det Digitale Registreringsværktøj) og den dertil knyttede funktionalitet til tilmelding som arbejdssøgende (TASS), eller

2) at benytte de grænseflader (webservicer), som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udviklet, jf. §§ 8 – 11.

§ 8. Ved tilmeldingen som arbejdssøgende skal følgende data registreres om de personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

1) navn,

2) CPR-nummer,

3) dato for registrering som arbejdssøgende,

4) ydelseskategori,

5) ledighedsgrad,

6) de stillingsbetegnelser, som vedkommende søger job som, og

7) A-kasse (hvis personen er medlem).

Stk. 2. Ved afmelding skal følgende data registreres

1) navn,

2) CPR-nummer,

3) dato for afmelding, og

4) årsag til afmelding.

Stk. 3. Kommunen skal ved første henvendelse med anmodning om hjælp, registrere dato for første henvendelse hos kommunen for personer, der ikke skal registreres som arbejdssøgende. Ved første henvendelse skal desuden registreres oplysninger nævnt i § 9, nr. 1 – 3 samt nr. 6 og 7. Øvrige oplysninger nævnt i § 9 kan registreres ved første henvendelse, men er ikke obligatoriske ved denne.

Stk. 4. Ved meddelelse om ophør af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal dato for ophør af udbetaling af hjælp registreres.

Stk. 5. Midlertidige forhold (periodiske forhold), der kan have betydning for den lediges mulighed for at blive formidlet til et arbejde, indkaldt til møder, aktivering m.v. skal registreres med angivelse af startdato og evt. slutdato.

§ 9. Oplysninger, som er fremkommet i det individuelle kontaktforløb, jf. § 2, og som er omfattet af denne bekendtgørelse, er

1) angivelse af stamdata i form af navn, CPR-nummer, forsørgelse, herunder dato for opdatering, tilmelding som arbejdssøgende eller ej, herunder dato for opdatering, dato for første registrering, dato for seneste registrering, sagstype (arbejdsløshedsdagpenge, kontant- eller starthjælpssag eller introduktionsydelsessag) samt samtykke til henholdsvis at indhente eller videregive oplysninger og dato for samtykket (obligatorisk ved alle registreringer af kontakt),

2) registrering af dato for afholdt samtale og samtaletype (obligatorisk ved alle registreringer af kontakt),

3) angivelse af kontaktform, herunder evt. kommentarer til kontaktform (obligatorisk ved alle registreringer af kontakt),

4) dialogguidens fem opmærksomhedsområder, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb (der skal kun registreres vedr. de opmærksomhedspunkter, hvor det er relevant),

5) en opsamlende vurdering (hvis relevant),

6) vurdering af beskæftigelsespotentiale (matchkategori), jf. § 6, stk. 6, i bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb (obligatorisk ved alle registreringer af jobsamtaler),

7) angivelse af, hvilke opmærksomhedsområder der har været udslagsgivende for, at den ledige ikke er vurderet til at være umiddelbar match, jf. § 5, stk. 7, i bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb,

8) årsag til hyppigere kontakt, jf. kap. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (hvis relevant),

9) angivelse af årsag til evt. fritagelse for registrering som arbejdssøgende, jf. § 15 i bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed (hvis relevant),

10) angivelse af borgerens evt. kommentar, (hvis relevant) og

11) angivelse af det videre forløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (obligatorisk ved alle registreringer af jobsamtaler).

Webservicer

§ 10. Forud for anvendelsen af webserviceløsningen, jf. § 7, stk. 2, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Arbejdsmarkedsstyrelsen de nærmere vilkår for webserviceløsningen, herunder aftagerens garanti for it-sikkerhed, grænsefladebeskrivelser, webstandarder, test før ibrugtagning, retningslinjer for anmeldelse til Datatilsynet mv.

§ 11. Den dataansvarlige aftager af de udviklede webservicer afholder selv alle udgifterne hertil, herunder udgifter til test, udarbejdelse af dokumentationen, support og lignende udgifter.

Manglende overholdelse af betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer

§ 12. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan lukke for den dataansvarlige aftagers adgang til at registrere via webservicer, jf. § 41, hvis den dataansvarlige ikke overholder betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer.

Ændringer og udskiftning af kommunens administrative systemer

§ 13. Ved ændringer eller udskiftning af de i kommunen tilgængelige administrative systemer, som kan have systemmæssig betydning for datakvaliteten, skal der ske underretning til Arbejdsmarkedsstyrelsen senest 40 arbejdsdage, inden ændringen idriftsættes.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 1691 af 18. december 2006 om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 10. juli 2009

Marie Hansen

/ Birte Iversen