Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop

Sagen drejer sig om et parcelhus, som var færdigbygget og første gang vurderet som sådan pr. 1.10.2004. Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 blev ansat til 1.650.000 kr.

Efter Vurderingslovens § 33, stk. 13 og 12 skal der samtidig hermed foretages skattestopberegninger for 2001 og 2002. 2001 blev korrekt ansat til 1.650.000 kr, mens 2002 ved en tastefejl blev ansat til 180.000 kr., hvor den skulle have været 1.750.000 kr.

SKAT blev opmærksom på fejlen i forbindelse med behandlingen af klagesag vedrørende vurderingen for 2007.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstrordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning, hvori indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, der er taget hensyn til ved den pågældende vurdering og at fejlen er åbenlys.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en fejl af en størrelsesorden på faktor 10 og en utilsigtet nedsættelse af ejendomsværdien til under grundværdien.

Skattestopberegningen blev derfor genoptaget og ændret til det korrekte.

Selv om fejlen var åbenlys, var der tale om førstegangsvurdering, hvor ejerne ikke havde et sammenligningsgrundlag for tidligere år og ikke tidligere havde betalt ejendomsværdiskat af ejendommen. Da der samtidig var tale om ændring til ugunst for ejerne, vil ændringen have fremtidig virkning fra og med indkomståret 2009.