Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.

 

1. Opkrævning af afgift og gebyr ved matrikulære forandringer.

I forbindelse med registrering af matrikulære forandringer uden for Københavns og Frederiksberg kommuner opkræver Kort- og Matrikelstyrelsen afgift og gebyr efter regler, der fremgår af

1) lov om afgift ved udstykning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 22. januar 1998, (i det følgende kaldet afgiftsloven), og

2) bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. (i det følgende kaldet afgiftsbekendtgørelsen).

Københavns og Frederiksberg kommuner opkræver afgift efter reglerne i lov om afgift ved udstykning m.m., mens de to kommuner selv fastsætter betalingsregler for matrikulært arbejde og gebyr for matrikulær registrering.

1.1. Afgift.

Der skal svares afgift ved udstykning og matrikulering for hver samlet fast ejendom, der oprettes. Afgiftens størrelse (5.000 kr.) fremgår af afgiftsloven. Loven angiver nærmere tilfælde, der er undtaget fra kravet om afgift. Der er ikke tillagt matrikelmyndigheden beføjelse til at dispensere fra lovens bestemmelser.

Da afgiften alene knytter sig til oprettelse af en samlet fast ejendom, skal der ikke betales afgift, når matrikulering alene fører til registrering af en allerede bestående ejendom, og der skal kun betales én afgift, såfremt en ny samlet fast ejendom oprettes ved udstykning fra flere samlede faste ejendomme. Registrering som samlet fast ejendom på grundlag af ejendomsdom eller hævdserhvervelse er alene udtryk for matrikulær berigtigelse af eksisterende ejendomsforhold, og der skal derfor ikke betales afgift, jf. afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 4.

Når et areal af en samlet fast ejendom tildeles et selvstændigt matr.nr. ved en teknisk ændring, oprettes der ikke en ny ejendom, og der skal ikke betales afgift.

Afgiftsfritagelse efter afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 1, (100 m2-reglen) forudsætter, at ejendommen ikke er bebygget eller bestemt til bebyggelse. Med ordene »bestemt til bebyggelse« menes, at arealet enten udstykkes med henblik på bebyggelse eller ifølge gældende planer er udlagt til bebyggelse. Ordet »bebyggelse« skal forstås i overensstemmelse med § 2, stk. 2, i byggeloven, d.v.s. også omfattende opførelse eller anbringelse af faste konstruktioner eller anlæg.

Ifølge afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, skal der ikke betales afgift for nye ejendomme, der udelukkende skal anvendes som fælles friareal. Ordet »friareal« skal i overensstemmelse med byggelovens § 7 forstås som omfattende ubebyggede arealer til sikring af tilfredsstillende opholdsarealer for børn og voksne, adgangs- og tilkørselsforhold, redningsmuligheder for brandvæsenet samt parkering. Det er dog en betingelse for afgiftsfritagelsen, at kommunen har godkendt, at friarealet udlægges samlet for flere ejendomme, hvilket skal være sikret ved tinglysning på de pågældende ejendomme eller følge af en lokalplan.

Hvis den nye ejendom er registreret i matriklen som privat fællesvej, skal der ifølge lovens § 1, stk. 2, nr. 3, ikke betales afgift. Det følger af denne regel sammenholdt med 100 m2 -reglen, at en ejendom fritages for afgift, såfremt dens areal efter fradrag af areal af privat fællesvej, der er optaget på matrikelkortet, er under 100 m2. Det er en forudsætning, at ejendommen ikke er bebygget og ikke skal bebygges.

Fraskillelse af en andel i en fælleslod fra en samlet fast ejendom, som andelen er en del af, samt opdeling af en fælleslod i afgrænsede arealer, der udlægges som vederlag for ideelle andele i fælleslodden, falder ikke ind under begrebet udstykning og er derfor ikke omfattet af afgiftsloven.

1.2. Ekspeditionsgebyr.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan i medfør af udstykningslovens § 47, stk. 1, kræve betaling for registrering af matrikulære forandringer.

Det fremgår af § 1 i afgiftsbekendtgørelsen, at der skal betales gebyr for udstykning, matrikulering, arealoverførsel, sammenlægning samt visse tekniske ændringer. Gebyrernes størrelse fremgår ligeledes af bekendtgørelsen. Der skal ikke betales gebyr ved matrikulering af et areal som følge af dets nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Ved arealoverførsel beregnes ét gebyr for hver samlet fast ejendom, der modtager areal, uanset hvor mange arealer der overføres til ejendommen. Der skal ikke betales gebyr ved overførsel af areal til en offentlig vej og heller ikke ved overførsel af nedlagt offentlig vej til en samlet fast ejendom, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4. Udskillelse i matriklen af arealer, der har været optaget på vejbestyrelsens vej- eller stifortegnelse i mere end 20 år, sker efter reglerne om ejendomsberigtigelse, der ikke er gebyrbelagt.

Det følger af § 1, stk. 1, nr. 3, i afgiftsbekendtgørelsen sammenholdt med definitionen af begrebet »sammenlægning« i udstykningslovens § 8, at der kun betales ét gebyr uafhængigt af, hvor mange ejendomme der sammenlægges til én samlet fast ejendom.

Ved tildeling af matr.nre. til arealer inden for en samlet fast ejendom skal der betales gebyr for hvert nyt matr.nr., der oprettes efter ansøgning, såfremt der registreres nye skel. Reglen sigter alene på de tilfælde, der er nævnt i § 23 i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder, samt på tilfælde, hvor der sker deling af en ejendom med henblik på registrering af en administrativ grænse. Der skal således ikke betales gebyr ved tildeling af matr.nr. til et særskilt beliggende areal af et matr.nr. (en lod).

Bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 5, i afgiftsbekendtgørelsen omfatter de tilfælde, hvor der registreres ændrede skel for et brugsretsareal, der er tildelt matr. nr. efter reglerne i § 23 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder. Der betales et gebyr for hvert matr.nr., der berøres af ændringen. Reglen gælder ikke for de øvrige tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 2, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, og således heller ikke ved registrering af ændrede administrative grænser. Bortfald af interne skel inden for en samlet fast ejendom er fritaget for gebyr.

Matrikulær registrering, der sker som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse, er fritaget for gebyr efter § 1, stk. 2, i afgiftsbekendtgørelsen. Gebyrfritagelsen gælder derimod ikke for matrikulære registreringer som følge af jordfordelingskendelse.

1.3. Opkrævning og betaling m.v. af afgift og gebyr.

Afgift og gebyr forfalder til betaling, når den matrikulære ændring registreres i matriklen, jf. afgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Kort- og Matrikelstyrelsen opkræver normalt de skyldige beløb på dette tidspunkt. Der udsendes et indbetalingskort til landinspektøren, i jordfordelingssager dog til Direktoratet for FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage.

Betales afgifts- og gebyrbeløb ikke rettidigt, tillægges renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, og indtil betalingen sker. Renten er den i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fastsatte. Kort- og Matrikelstyrelsen opkræver desuden et gebyr i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser.

Overstiger afgift og gebyr tilsammen det beløb, der er fastsat i afgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 3, opkræver Kort- og Matrikelstyrelsen beløbet forud for de matrikulære forandringers registrering i matriklen. Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 4, kan Kort- og Matrikelstyrelsen i andre tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at afværge risiko for tab, stille krav om forudbetaling af afgift og gebyr, og styrelsen vil i disse tilfælde ikke registrere de matrikulære ændringer, før den krævede indbetaling har fundet sted, jf. i øvrigt § 30, nr. 3, i udstykningsloven. Reglerne om forudbetaling gælder ikke i tilfælde, hvor betalingen af afgift og gebyr påhviler en offentlig myndighed.

2. Beløbsgrænser ved forenklet arealoverførsel.

Der kan ifølge udstykningslovens § 25, stk. 3, ske arealoverførsel uden tinglysning af et overdragelsesdokument, når værdien af det overdragne ikke overstiger et beløb, der fastsættes af miljøministeren. Beløbet er fastsat i afgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Ved udtrykket »det overdragne« forstås i denne forbindelse arealet med eventuelle bygninger, træer m.v., som findes på arealet og overdrages sammen med dette.

Efter bestemmelserne i § 13, stk. 2, i bekendtgørelsen om matrikulære arbejder kan der uden attest fra dommeren om pantehæftelser overføres areal til offentlig vej eller jernbane, der tilhører staten, når landinspektøren erklærer, at værdien af det overførte areal ikke overstiger det beløb, der er fastsat i afgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, og arealoverførslen ikke skønnes at have nogen indflydelse på værdien af den ejendom, arealet overføres fra.

Ved »værdien« i de to bestemmelser forstås købesummen eller det udbetalte vederlag, dog mindst det beløb, hvormed det overførte areal indgår i den ansatte ejendomsværdi ved seneste offentlige vurdering. Kort- og Matrikelstyrelsen vil i tvivlstilfælde indhente oplysninger fra Told- og Skattestyrelsen med hensyn til »værdien«.

Vejledning nr. 23 af 22. februar 2000 om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. bortfalder.

Miljøministeriet, Kort- og Matrikelstyrelsen, den 4. december 2002

Peter Jakobsen

/Birgit Kristiansen