Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. maj 2008 i sag 02.2008

A (HK v/næstformand Bjarne Nielsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent cand.jur. Elisabeth Møller Tandlægeforeningen og faglig sekretær Hugh Child, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 1. september 1986, og indklagede, B, blev den 10. marts 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tandklinikassistent med uddannelsesperiode fra den 26. marts 2007 til den 25. september 2009.

Klageren har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 2. januar 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 71.312,37 kr. til klageren. Kravet er sammen sat af tilgodehavende løn inkl. feriepenge 2.936,99 kr., erstatning for tab af uddannelsesgode 35.000 kr. og 3 måneders løn i opsigelsesperioden 29.667 kr. med tillæg af feriepenge 3.708,38 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. maj 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav på tilgodehavende løn, der derfor tages til følge.

Det må som sagen er oplyst lægges til grund, at indklagede uberettiget har ophævet ansættelsesforholdet ensidigt.

4 medlemmer bemærker:

Efter nævnets praksis, herunder vedrørende krav på såkaldt løn i opsigelsesperioden, har klageren alene krav på en erstatning på 30.000 kr.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder at klagerens krav på erstatning, herunder for løn i opsigelsesperioden, bør tages til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 32.936,99 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 32.936,99 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.