Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. marts 2008 i sag 56.2007

A (Malerforbundet v/ faglig sekretær Søren Kjærsgaard)

mod

B v/C (advokat Henrik Rasmussen)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt konsulent Gert Svendsen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, elev A, født den 11. august 1977, og indklagede, B v/ C, blev den 6. juli 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som skiltemaler med uddannelsesperiode fra den 5. maj 2005 til den 16.marts 2007.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 28. september 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 117.662 kr. til klageren.

Kravet er sammensat af arbejdsmarkedspension 46.955 kr. og godtgørelse for manglende oplysninger om ansættelsesforholdet med 70.707 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 23. januar 2007. Efter tilkendegivelse om sagens resultat blev sagen udsat 1 uge på indklagedes overvejelser. Indklagede meddelte den 19. februar 2008 Tvistighedsnævnet, at man ønsker kendelse afsagt.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er oplyst noget om kollektiv overenskomst.

Indklagede C, har forklaret bl.a., at han ikke er medlem af nogen arbejdsgiverforening og ikke har indgået nogen overenskomst. Det er første gang, at han har en elev ansat. Han modtog uddannelsesaftalen fra skolen. Der har ikke på noget tidspunkt mellem parterne været drøftet pension, og der har ikke været oprettet pensionsordninger for nogen ansatte i virksomheden.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren efter erhvervsuddannelseslovens § 55 har krav på overenskomstmæssig løn, herunder pension. Indklagede har lønmæssigt fulgt overenskomsten, og et krav fra indklagede om søgnehelligdagsbetaling er opfyldt forligsmæssigt. Såfremt indklagede havde udfyldt uddannelsesaftalen korrekt, ville der ikke være opstået tvist om pensionsspørgsmålet. Godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven bør derfor fastsættes til maksiumbeløbet efter loven.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke af vejledningen til uddannelsesaftaler vedrørende pkt. 8 fremgår noget om eventuelle pensionskrav. Det anføres alene, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Det kan derfor ikke antages, at klageren har krav på pension, når indklagede ikke er omfattet af nogen kollektiv overenskomst.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende pensionsspørgsmålet

4 medlemmer bemærker:

Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Da der i overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark er bestemmelser om pension til elever, og da det må antages, at lønbegrebet også omfatter pension, findes klageren at være berettiget til pension som påstået herunder således, at indklagede, der ikke under ansættelsen har indbetalt pension, skal betale såvel firma- som medarbejderandelen. Vi stemmer derfor for at tage klagerens påstand om betaling af pension til følge.

3 medlemmer bemærker:

Da indklagede ikke er omfattet af nogen kollektiv overenskomst, og da lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, ikke kan antages at omfatte pension, stemmer vi for at frifinde indklagede for pensionskravet.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

3 medlemmer bemærker:

Efter karakteren af mangelen ved udfyldelsen af ansættelsesbeviset finder vi, at godtgørelsen skal fastsættes til mindst 10.000 kr.

1 medlem bemærker:

Da den manglende oplysning om overenskomst reelt ikke har haft betydning for ansættelsesforholdet eller for afgørelsen af pensionsspørgsmålet finder jeg, at godtgørelsen bør fastsættes til 1.000 kr.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder af de grunde, som det ene medlem har anført, at der ikke er grundlag for at tilkende klageren nogen godtgørelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallene, således at der tilkendes klageren 46.955 kr. i pension og 1.000 kr. i godtgørelse, i alt 47.955 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 47.955 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.