Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstykningskontrollen

 

I medfør af § 29 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 10. april 2000, fastsættes:

§ 1. Før udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning skal der for matrikelmyndigheden foreligge en erklæring fra kommunalbestyrelsen til dokumentation af, at den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke vil medføre forhold i strid med bestemmelser i eller i medfør af

1) lov om planlægning,

2) lov om offentlige veje,

3) lov om private fællesveje,

4) byggeloven,

5) lov om miljøbeskyttelse eller

6) lov om forurenet jord.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsens erklæring skal afgives i et skema i analog eller digital form, hvis udformning er godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen. Det gælder dog ikke ved arealoverførsel i forbindelse med vandløbsregulering eller ved flere samtidige arealoverførsler til eller fra et vej-, jernbane- eller andet strækningsareal. Matrikelmyndigheden kan i øvrigt fravige 1. pkt. i særlige tilfælde.

    Stk. 3. Det påhviler landinspektøren at indhente erklæringen fra kommunalbestyrelsen. Landinspektøren skal samtidig afgive de i skemaet krævede oplysninger om adgang til offentlig vej og om byggelinier.

    Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke i Københavns og Frederiksberg kommuner.

§ 2. Hvis bestemmelser i eller i medfør af

1) lov om planlægning,

2) lov om offentlige veje,

3) lov om miljøbeskyttelse,

4) lov om naturbeskyttelse,

5) skovloven,

6) lov om lensafløsning (majoratsloven),

7) landbrugsloven,

8) lov om råstoffer,

9) lov om forurenet jord, eller

10) lov om stormflod og stormfald

gør det nødvendigt, at en anden myndighed end kommunalbestyrelsen eller Kort- og Matrikelstyrelsen meddeler tilladelse til en udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning eller til den tilsigtede arealanvendelse, kan den matrikulære forandring ikke registreres i matriklen, før der for matrikelmyndigheden foreligger dokumentation for, at tilladelsen er meddelt. Det påhviler landinspektøren at fremskaffe dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger.

    Stk. 2. Før den matrikulære forandring kan registreres i matriklen, skal landinspektøren over for Kort- og Matrikelstyrelsen afgive en erklæring om forholdet til naturbeskyttelsesloven og skovloven. Erklæringen skal afgives i et skema i analog eller digital form, hvis udformning er godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen.

    Stk. 3. I Københavns og Frederiksberg kommuner gælder stk. 2 ikke, og pligten efter stk. 1, 2. pkt., påhviler matrikelmyndigheden.

§ 3. §§ 1 og 2 gælder ikke, når den matrikulære forandring er en følge af ekspropriation eller jordfordelingskendelse eller består i matrikulering af en umatrikuleret ejendom.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 880 af 6. december 1999 om udstykningskontrollen ophæves.

Miljøministeriet, den 4. december 2002

Hans Chr. Schmidt

/Birgit Kristiansen