Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. september 2008 i sag 21.2008

A (3Fv/ juridisk konsulent Ilse Werrenrath)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Gert Svendsen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Marie Louise Larsen, Dansk Erhverv og faglig konsulent Aage Nykjær Jensen, 3F.

Mellem klageren, elev A, og ”Restaurant K”, blev den 26.maj 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 15. juli 2004 til den 25.september 2007. Aftalen blev den 29. september 2006 ophævet ensidigt af klageren med virkning fra den 31. december 2005. Den 30.januar 2006 blev der mellem klageren og ”G”, indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2006 til den 25. september 2007. Det er i aftalen anført, at klageren havde haft tidligere delvist gennemført uddannelse på Restaurant K. Den 6. december 2006 underskrev klageren og B, der er indklaget i denne sag, et ”Tillæg til uddannelsesaftale.” Af tillægget fremgår, at virksomhedens navn er B. Under pkt. 2 er anført, at uddannelsesaftalen er ændret, og der er afkrydset under pkt. E, ændring af fast arbejdssted, med henvisning til pkt. 3. Pkt. 3 er ikke udfyldt. Den 17. maj 2005 underskrev klageren en ”Ophævelse af uddannelsesaftale” efter gensidig aftale med virkning pr. den 5. maj 2007. Som arbejdsgiverpart er angivet ”B”.

Klageren har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 17.marts 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 104.500 kr. til klageren. Kravet vedrører manglende regulering af grundlønsatser, arbejdstidstillæg, kost, feriepenge og pension for årene 2004-2007 vedrørende restaurant K og Restaurant G (2006-2007).

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. september 2008.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret bl.a., at X og Y har været overordnede chefer alle de steder, hvor han har arbejdet. Efter ordre fra arbejdsgiverne har han arbejdet på planlagte fridage. Han har aldrig afholdt feriefridage.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at de forskellige virksomheder, som kravene vedrører, har samme ejerkreds.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

6 medlemmer bemærker:

Efter de foreliggende oplysninger kan klageren over for indklagede, B, alene fremsætte krav vedrørende perioden 6. december 2006 til 5. maj 2007. Det anses for godtgjort, at klageren ikke har fået udbetalt korrekt løn. Den manglende løn fastsættes skønsmæssigt til 5.000 kr. inkl. feriegodtgørelse. Klagerens øvrige krav vedrørende den indklagede virksomhed kan efter 4 af disse 6 medlemmers opfattelse ikke anses for tilstrækkeligt dokumenteret.

1 medlem bemærker:

Henset til tillæg til uddannelsesaftale af 6. december 2006 finder jeg, at klageren i forhold til B i hvert fald også kan rejse krav vedrørende G.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 5.000 kr. i erstatning for manglende løn.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 5.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.