Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om mærkning af cykelstel m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 101 af 17. februar 1998 og lov nr. 1399 af 27. december 2008.

§ 1. Enhver, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til politiet, der tildeler anmelderen et særligt mærke, som tillige med fortløbende fabrikationsnummer og årstalsmærkning for stellet skal indhugges eller på anden godkendt måde påføres ethvert stel, inden dette forlader fabrikanten eller importøren.

Stk. 2. Indhugning eller tilsvarende påføring af registreringsmærker, tal eller bogstaver på cykelstel må kun foretages af fabrikanter eller importører, som har foretaget anmeldelse i henhold til stk. 1, eller af politiet.

§ 2. (Ophævet)

§ 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af § 1, herunder om mærkets og nummerets udseende og anbringelse.

§ 4. Enhver, der her i landet erhvervsmæssigt foretager ombygning eller nedskæring af cykler, skal indgive anmeldelse herom til politiet.

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de i denne lov eller i henhold til samme fastsatte bestemmelser med de ændringer og udvidelser, som forholdenes særlige beskaffenhed tilsiger, også skal gælde for de fornævnte ombygnings- og nedskæringsvirksomheder.

§ 5. Det er forbudt såvel at fjerne som at beskadige cyklers originale stelnumre samt de i henhold til denne lov eller af politiet i cykelstel indhuggede numre og mærker.

§ 6. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den givne bestemmelser straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. april 1948.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Justitsministeriet, den 15. juli 2009

Brian Mikkelsen

/ Kira Gandrup