Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Selvklassificering af farlige kemiske stoffer lovpligtige oplysninger

Vejledning samt Skema I til selvklassificering

Miljøstyr. vejl. nr. 10 af 1997

Indhold

1

Indledning

   

2

Almindelig § 7-meddelelse

   

2.1

Lovpligtige oplysninger

2.2

Andre bemærkninger

2.3

Referencer

   

3

Indberetning af § 7-meddelelse

   

Bilag 1

Skema I

1. Indledning

I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, § 4, stk. 1, skal...

»Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller produkt skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller produktets egenskaber og virkninger, at den pågældende kan vurdere om stoffet er farligt.«

Vurderes det kemiske stof at være farligt, skal dette meddeles Miljøstyrelsen når det pågældende stof bringes på markedet. Til dette formål har Miljøstyrelsen udarbejdet en række skemaer, som producenter/importører bedes udfylde med så mange informationer som muligt.

Udarbejdelsen af skemaer til virksomhedernes selvklassificering (også kaldet § 7-meddelelse) udspringer dels af et ønske fra erhvervslivets side om større klarhed over hvad myndighederne forventer i forbindelse med en § 7-meddelelse, dels af et ønske fra Miljøstyrelsens side om større ensartethed og et højere informationsniveau i virksomhedernes selvklassificering.

Producenter og importører er ikke forpligtet til at anvende skemaerne. Miljøstyrelsen håber imidlertid, at producenter og importører vil indgå i arbejdet for hurtigere, systematisk og pålidelig klassificering af farlige kemiske stoffer ved at anvende skemaerne.

Miljøstyrelsen har udarbejdet to typer af skemaer til § 7-meddelelser. Et til en såkaldt »almindelig« § 7-meddelelse og et til § 7-meddelelse af stoffer som udviser carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske effekter (CMR-stoffer). De sidder i øjeblikket med et eksemplar af førstnævnte.

§ 7-meddelelse af et CMR-stof kræver en række mere specifikke informationer end en »almindelig« § 7-meddelelse. Derfor - såfremt producenten/importøren i forbindelse med selvklassificeringen af et givent stof bliver opmærksom på, at dette stof besidder én eller flere af ovennævnte egenskaber, skal skemaerne II eller III til § 7-meddelelsen anvendes (rekvireres hos Miljøstyrelsen).

Fører vurderingen ikke til en klassificering af stoffet som carcinogent, mutagent eller reproduktionstoksisk, benyttes i stedet nærværende skema I.

I forlængelse af Skema I - Lovpligtige oplysninger - har Miljøstyrelsen udarbejdet et skema til en række frivillige ekstraoplysninger om det pågældende stof (Skema Ia - Frivillige ekstraoplysninger). De frivillige ekstraoplysninger indeholder en yderligere beskrivelse af stoffet hvad angår dets fysisk-kemiske, human- og økotoksikologiske egenskaber.

Miljøstyrelsen understreger, at det står producenten/ importøren frit for at indhente og meddele disse oplysninger. I det omfang oplysningerne er til stede, vil Miljøstyrelsen imidlertid gerne bede om, at skemaet udfyldes med så mange informationer som muligt, og indsendes sammen med de lovpligtige oplysninger (Skema Ia - Frivillige ekstraoplysninger - er medsendt eller rekvireres hos Miljøstyrelsen).

Til hjælp for klassificering af det aktuelle stof henvises til ovenstående bekendtgørelse, samt Miljøstyrelsens vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter (Vejl. nr. 6:1995).

Det er Miljøstyrelsens håb, at mere akkurate og præcise oplysninger vil føre til hurtigere klassificering og mærkning af flere stoffer, samt hurtigere optagelse af relevante stoffer på Listen over farlige stoffer.

2. Almindelige § 7-meddelelser

Skema I består af en række oplysninger som producenten/importøren er lovpligtig at meddele Miljøstyrelsen.1)  Disse oplysninger udgør minimumskravene til en § 7-meddelelse.

2.1. Lovpligtige oplysninger

De lovpligtige oplysninger er en identifikation af stoffet. Nedenstående gennemgår hvordan skemaet skal udfyldes.

Ny meddelelse

Er det første gang producenten/importøren meddeler Miljøstyrelsen klassificering af det pågældende stof, anføres datoen for meddelelsen i kolonnen »Ny meddelelse, dato:«.

Erstatter tidligere meddelelse

Har producenten/importøren derimod tidligere meddelt klassificering af det pågældende stof, men ønsker at ændre denne (f.eks. på grund af ny viden om stoffet), udfyldes kolonnen »Erstatter tidligere meddelelse af dato:« med datoen for denne tidligere meddelelse.

Stoffets kemiske navn

Stoffets kemiske navn anføres i en internationalt anerkendt nomenklatur, hvilket vil sige EINECS2)  eller IUPAC3)  navne.

*Stoffets handelsnavn

Hvis stoffets handelsnavn er forskellige fra stoffets kemiske navn, anføres det i den dertil indrettede kolonne.

*Synonymer

Eventuelle synonymer for stoffet noteres.

*CAS-nummer

Herefter følger stoffets CAS-nummer.4)  Såfremt stoffet findes i forskellige hydratiserede former, anføres antallet af H2O molekyler på stregen (_H2 O) og det tilhørende CAS-nummer i de dertil indrettede kolonner.

*EINECS nummer

Stoffets EINECS nummer anføres. EINECS nummeret kaldes også EF- eller EØF-nummer.

 

Fareklassifikation

Når producentens/importørens selvklassificering er afsluttet, noteres hvilke R(isiko)-, S(ikkerheds)-sætninger og faresymboler producenten/importøren er kommet frem til. Klassificeringen og mærkning foretages ved at vurdere data i forhold til kriterierne i bekendtgørelsen. Faresymboler, R- og S-sætninger forefindes i bilag 3, 4 og 5 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997. Er datene, der ligger til grund for klassificeringen udgivne, angives referencen (se 2.3).

*Anvendelsesområde

Viden om stoffers anvendelsesområde(r) indgår i Miljøstyrelsens arbejde med kemiske stoffer. Miljøstyrelsen ønsker derfor, at drage nytte af producentens/importørens kendskab til stoffets anvendelsesområde(r). Stoffets anvendelsesområder er opdelt på henholdsvis industriel og forbrugermæssig anvendelse. Det står producenten/importøren frit for at meddele kendskab til andre anvendelsesområder af stoffet end de for producenten/importøren aktuelle.

*Forventet produceret/importeret mængde af stoffet (pr. år)

Et andet vigtigt parameter i Miljøstyrelsens arbejde med kemiske stoffer, er viden om i hvilke mængder, disse er til stede. Miljøstyrelsen ønsker derfor at drage nytte af producentens/importørens kendskab til hvilke mængder, producenten/importøren forventer at producere/ importere om året.

Dato og underskrift

Skemaet dateres og underskrives.

2.2. Bemærkninger

Bemærkninger

Endelig rummer skemaet plads til oplysninger af anden relevant art, som f.eks. argumentation for manglende data, oplysninger om leverandør, vedlagt information etc., som producenten/importøren finder det relevant at meddele Miljøstyrelsen.

De med * markerede punkter er for så vidt frivillige. Det er imidlertid oplysninger som Miljøstyrelsen er særligt interesseret i at få oplysninger om for de § 7-meddelte stoffer.

2.3. Referencer

Til skemaet hører en referenceliste over samtlige kilder til ovenstående oplysninger. Denne liste skal indeholde:

Forfatterens efternavn, fornavn

Artiklens titel

Publikationens navn, nummer, sidetal (for artiklen), udgivelsesår

 

Eks.:

Sina, J.F., Bean, C.L., Dysart, G.R., Taylor, V.I. and Bradley, M.O. »Evaluation of the alkaline elution/rat hepatocyte assay as a predictor of carcinogenic potential.«

Mutation Research, 113, pp 357-391, 1983.

Hver enkelt kilde nummereres (1, 2, 3 ...).

Det er herefter nemt at anføre den aktuelle references nummer i parentes, i forlængelse af oplysningerne.

3. Indberetning af § 7-meddelelser

Ovenstående er resultatet af et ønske om at standardisere og styrke informationsniveauet i § 7-meddelelserne. For at lette processen yderligere er skemaet gjort tilgængelig på diskette.

Skemaet er konstrueret i en såkaldt Microsoft Excel 5.0. projektmappe. Skemaets kolonner er ikke »låst« fast, og kan således tilpasses producentens/importørens aktuelle pladsmæssige behov.

Producenten/importøren har ikke pligt til at anvende disketteformen. Miljøstyrelsen håber imidlertid denne konstruktion vil inspirere virksomhederne til at indsende § 7-meddelelserne på diskette. Det er endvidere muligt at indsende § 7-meddelelserne via e-mail. Ønsker producenten/importøren at benytte denne mulighed, rettes henvendelse til Miljøstyrelsens Kemikaliekontor for den aktuelle e-mail addresse.

 

 


Bilag

Skema I

Lovpligtige oplysninger

§ 7-MEDDELELSE

i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997

»Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.«

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET

Ny meddelelse, dato:

Erstatter tidligere meddelelse af dato:

1.1 Stoffets kemiske navn (EINECS, IUPAC):

 

1.2 Stoffets handelsnavn:

 

1.3 Synonymer:

 

1.4 CAS-nr.:

CAS-nr._H2O:

CAS-nr._H2O:

1.5 EINICS nr. (EF-nummer):

1.6 Fareklassifikation

Klassifikation:

R-sætninger:

S-sætninger:

Faresymbol(er):

1.7 Kendte/planlagte anvendelser:

 

Industrielt

 

 

 

Forbruger

 

 

1.8 Forventet produceret/importeret mængde af stoffer (pr. år):

Dato: Anmelder:

 

6. ANDRE BEMÆRKNINGER

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERENCER

 

 

 

 

 

 

 

 

Officielle noter

1) I henhold til Miljø- og Energiministeriet (1997): Bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, § 7 stk. 1

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) er den europæiske, numeriske kode for eksisterende kemiske stoffer. Eksisterende kemiske stoffer omfatter kemiske stoffer, der var i handelen mellem 1. januar 1971 og den 18. september 1981 (Bilag til EFT C 146 A, 33. årgang, 15 juni 1990, Bind I).

3) International Union of pure and Applied Chemistry (IUPAC).

4) I henhold til Miljø- og Energiministeriet (1997): Bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, § 7 stk. 1

Redaktionel note
  • Vejledningen er udgivet af Miljøstyrelsen som Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 10/1997.