Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. november 2007 i sag 36.2007

A (Malerforbundet v/Søren Kjærsgaard)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem afdelingschef Mogens Berg, Danske Malermestre og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet i Danmark.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ C, blev den 1. marts 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som maler, med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2005 til den 1. april 2005. Der blev mellem parterne efterfølgende indgået yderligere uddannelsesaftaler, senest 3. april 2006.

Klageren har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 2. juli 2007, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med følgende påstande:

”B tilpligtes at anerkende, at malerlærling A aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst – herunder løn, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse samt arbejdsmarkedspension.

B tilpligtes at betale malerlærling A den overenskomstmæssige løn for uge 10/11 2007 – i alt 5.709,76 kr. samt pensionsbidrag for uddannelsesperioderne uge 34/2006 – 11/2007 – i alt 12.063,29 kr.

Endvidere tilpligtes B at indbetale ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse for optjeningsåret 2006 og 2007 – i alt 26.050,78 kr.”

Det samlede betalingskrav udgør således 43.823,83 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 3. oktober 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Indklagede har den 20. august 2004 tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Således som sagen er oplyst, tages klagerens krav til følge, dog med den korrektion, at der beregnes feriegodtgørelse og SH penge på grundlag af 35 uger i 2006, hvorfor disse beløb, der af klageren er opgjort til 13.560,68 kr. og 6.237,91 kr. reduceres til 12.540,06 kr. og 5.745,46 kr.. Tvistighedsnævnet giver herefter klageren medhold i et samlet betalingskrav på 42.310,76 kr.

T h i b e s t e m m e s

B v/ C tilpligtes at anerkende, at malerlærling A aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst – herunder løn, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse samt arbejdsmarkedspension.

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 42.310,76 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.