Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. december 2007 i sag 46.2007

A (3F v/ Ilse Irene Werrenrath)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulenterne Gert Svendsen og Evelyn Jørgensen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndige medlemmer jurist Sidsel Furbo Bach, Dansk Erhverv og konsulent Lotte Knudsen, 3F.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ C, blev den 12. april 2006 indgået tillæg til uddannelsesaftale af 7. april 2004, efter hvilken uddannelsesaftale klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 15. september 2003 til den 14. marts 2007. Tillægget til uddannelsesaftalen blev indgået som følge af ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 27. juli 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 81.895 kr. til klageren. Kravet er sammensat af aften- og weekendtillæg, udgifter til kost og transport i forbindelse med skoleophold, feriefridage, feriegodtgørelse og pension. Kravet vedrører bl.a. aften- og weekendtillæg tilbage til august 2005. Klageren har under forhandlingen anerkendt at have krævet et for stort beløb vedrørende aften- og weekendtillæg.

Indklagede har påstået frifindelse, men har anerkendt, at der skal beregnes pension og betales for kost under et skoleophold.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. december 2007.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Klageren har forklaret bl.a., at han ikke har afholdt feriefridage og i øvrigt løbende noterede sine arbejdstider. Han fik løn under ferie i juli 2006.

Indklagede har forklaret bl.a., at han overtog virksomheden i september 2005. Han mener ikke, at de dele af kravene der vedrører tiden før hans overtagelse kan rettes mod ham. Han har ikke været opmærksom på spørgsmålet om feriefridage og pension. Han har betalt klageren løn under ferie, og klagerens arbejdstidsnoteringer kan han ikke anerkende. Det er rigtigt, at han ikke har betalt klagerens kost og transport i forbindelse med det sidste skoleophold.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, bortset fra, at kravet skal nedreguleres vedrørende aften og weekendtillæg med 3.600 kr. med tillæg af feriegodtgørelse og pension og feriegodtgørelse af beløbet vedrørende transport. Der gives herefter, også under henvisning til virksomhedsoverdragelsesloven, klageren medhold i et krav på 77.115,90 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 77.115,90 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.