Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. januar 2008 i sag 47.2007

A (TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Søren Hoffman Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jannie Andersen, Forbundet Træ-Industri-Byg.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ C, blev den 1. december 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 20. juni 2005 til den 19. september 2008.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 1. august 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 118.848,80 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Kravet er sammensat af lønregulering med 18.280,80 kr., godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftalen, 50.000 kr., og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser, 50.468 kr., svarende til 20 ugers løn, idet der ikke på uddannelsesaftalen er nogen angivelse af hvilken overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. december 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret bl.a., at han i begyndelsen af januar 2007 af arbejdsgiverens kæreste fik oplyst, at han skulle blive hjemme. Han ville ikke få mere løn, og han skulle finde sig et andet arbejde. Arbejdsgiveren var på dette tidspunkt varetægtsfængslet. Skolen hjalp ham med at ophæve uddannelsesaftalen i slutningen af januar.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende lønregulering, der derfor tages til følge. Nævnet finder endvidere, at klageren med rette har ophævet uddannelsesforholdet og at der i uddannelsesaftalen mangler oplysninger om overenskomstforhold.

4 medlemmer

Finder, at godtgørelsen som følge af indklagedes misligholdelse af uddannelsesaftalen skal fastsættes til 30.000 kr.

3 medlemmer

vil tage klagerens påstand om betaling af 50.000 kr. til følge.

1 medlem

vil fastsætte godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven til 50.468 kr., 3 medlemmer vil fastsætte godtgørelsen til 10.000 kr., og 3 medlemmer af nævnet finder efter de omstændigheder alene grundlag for at tilkende klageren en mindre godtgørelse efter lovens § 6, stk. 2.

Der afsiges kendelse efter stemmefordelingen, således at godtgørelsen for misligholdelse af ansættelsesforholdet fastsættes til 30.000 kr. og godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven fastsættes til 10.000 kr.

Der tilkendes herefter klageren en samlet erstatning på 58.380,80 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. august 2007.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 58.380,80 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. august 2007.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.