Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)

I medfør af § 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning), som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 504 af 12. juni 2009, bestemmes, at loven med undtagelse af § 12 træder i kraft den 8. september 2009 kl. 9.00 for så vidt angår tingbogen, og at tinglysningslovens § 49 d træder i kraft den 12. august 2009. For tinglysning i bilbogen, andelsboligbogen og personbogen finder de hidtidige regler fortsat anvendelse.

Justitsministeriet, den 20. juli 2009

Brian Mikkelsen

/ Jens-Christian Bülow